Вие сте тук

Форум за местно развитие "КАЖЕТЕ „ДА“ НА БИБЛИОТЕКИТЕ: ЕФЕКТИВНИ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ КАМПАНИИ И ПАРТНЬОРСТВА" в Хисар

              На 20 и 21 юни 2013 година представители на Целеви библиотеки и на партниращи им организации и институции от областите Пловдив и Смолян участваха във Форум за местно развитие. Мястото на срещата, град  Хисар, беше по идея на Колегията от Смолян, а името на Форума  - „Кажете ”ДА” на библиотеките: Ефективни застъпнически кампании и партньорства” – се роди, след „мозъчна атака”, в отдел ”Методичен”!
              Във форума участваха 93-ма души, от които33 представители на партньорите на Целевите библиотеки: общински администрации и съвети, кметства, структури на Агенция по заетостта, Българска православна църква, организации  от неправителствения сектор, учебни заведения, сдружения на читалища. Представители на Програма „Глоб@лни библиотеки” бяха  Наталия Георгиева, ръководител връзки с обществеността, и Красимир Христов, регионален мениджър за областите Пловдив и Смолян.
              Форумът откри Асен Сурчев, заместник кмет на Община Хисар, който поздрави присъстващите, изрази задоволство, че град Хисар е избран за място на провеждане на Форума, оцени високо целите на Програма ”Глоб@лни библиотеки – България”, както и значението ѝ за развитието на библиотечния сектор в трудните за България времена. Г-н Сурчев беше първият, който заяви, още в началните минути на Форума, че Програмата заслужава безрезервна подкрепа от местните власти, днес, и в бъдеще, независимо от неяснотата, към момента, около нейното развитие. Зад скоби – на следващия ден г-н Сурчев покани на разговор в Общинска администрация РМ, Красимир Христов, и РК, Златка Иванова, по време на който бяха дискутирани въпроси, свързани с дейностите на Програмата до края на годината, с възможните варианти за нейното продължаване, както и с развитието на двете Целеви библиотеки в община Хисар.
               С встъпителните думи на Регионалния координатор за област Пловдив, Златка Иванова, домакин на Форума, беше открита и Първата му сесия. Два бяха основните ѝ акцента: презентацията на представителя на Звеното за управление на Програмата, Наталия Георгиева, посветена на темата за застъпничеството и за търсенето на отговора от всички нас, участващите в Проекта на ФБМГ ”Глоб@лни библиотеки” – мит или реалност е тази, нова за нашите реалности, Тема – Засъпничеството и  поредицата от изказвания на представители на партньорски институции и организации на целевите библиотеки от областите Пловдив и Смолян.
                 Стъпвайки уверено на „топлите” резултати от Пан-европейското проучване за оценка на нагласите относно ползите от ИКТ в обществените библиотеки,  инициирано от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и осъществено от агенция TNS в края на 2012 г. в 17 държави-членки на Европейския съюз, сред които и България, вплитайки успешно и натрупания опит през последните години на реализиране на Програмата у нас, Н. Георгиева категорично защити позицията, че застъпничеството  в полза на обществените библиотеки набира все по-голяма скорост у нас, за което съществен принос има, именно, Програма ”Глоб@лни библиотеки - България”.
                 Кратките, но допълващи и надграждащи се регламентирани изказвания на партньорите на Целевите библиотеки по места (Ренета Венева, председател на УС  на Националния алианс за работа с доброволци, гр. Пловдив, Пламен Чингаров, председател на ОНЧ „Просвета-1908“, гр. Златоград, инж. Мария Вълканова, зам. кмет на Община Асеновград,  Стефанка Пампорова, преподавател в ОУ „Стою Шишков”, с.Търън, община Смолян,  Людмила Михайлова, нач. Отдел в Община Хисар, Мария Делева, директор на Български червен кръст, гр.Смолян) неминуемо, започваха с приветствени думи към Програма ”Глоб@лни библиотеки - България”; заявяваха  положително отношение  към  нейните идеи и цели, представяха различни модели на успешно сътрудничество, деклариха  и бъдеща съпричастност и готовност за взаимодейстие с Целевите библиотеки - за изграждане на стабилитет и устойчивост  на уникалния за страната ни, Проект.
                 Втората част на деня, модерирана от Йорданка Вълчева, регионален координатор за област Смолян, продължи с презентации, в контекста на темата на Форума, на  Целеви библиотеки от двете области: Община Асеновград и Градска библиотека ”Паисий Хилендарски” – партньори на една ръка разстояние”, подготвена от Милена Марковска, директор, ГБ „Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград; Община Доспат и подкрепата й за издигане ролята на обществените библиотеки“, подготвена от Веселин Калфов, гл. експерт, Общинска администрация, гр.  Доспат; Изнесени „часове на класа” в Библиотеката при Народно читалище „Светлина“ - застъпническа кампания в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - село Труд”, подготвена от Светла Божилова, библиотекар, НЧ ”Светлина”, с.Труд, Община Марица; Библиотеката - работилница за социална изява“, подготвена от Зорка Хаджиева, гл. библиотекар,  ОНЧ ”Просвета- 1908“, гр. Златоград.
               Форумът продължи със споделяне на впечатления от изразените позиции на парньори и представители на Целеви библиотеки в двете сесии, както и с   представянето на още добри практики от работата ”в екип”, в различни населени места на двете области. В този Панел, в лицето на Мария Селимова, библиотекар в Библиотеката в с. Житница, Община Калояново, беше представено участието на групата от 5-ма библиотекари от област Пловдив в работата на „Работилница за идеи на млади библиотекари – 2013”, през месец май 2013 година. Презентацията на М. Селимова ще бъде видима на сайта на Програмата, заедно с всички останали презентации от Форума в Хисар.
                    Вторият ден беше предназначен, изцяло, за работа в групи за изработване и представяне на ефективни застъпнически кампании и партньорства.  Не на шега казано, в творческа атмосфера, целенасочено и ефективно, шестте  групи, умело направлявани и подпомагани от модераторите Ралица и Манол Манолови, се справиха с поставените задачи и представиха пред аудиторията своите проекти.
                 Първата група беше подготвила застъпническа кампания за провеждане Ден на рисуването, Drawing day, в който да се включат много партньорски организации на библиотеката като Националния алианс за работа с доброволци, училищата, детските градини, кметствата, родителите. За кампанията разказа Мария Петрова от Пловдив, която сподели опита на Народна библиотека „Иван Вазов”- Детски отдел. Подобна мащабна проява е организирана в с. Труд от Светла Божилова - библиотекар от читалищната библиотека и от Христина Георгиева - библиотекар в ЧБ - Царацово.
Втората група споделиха идеите си от проведената застъпническа кампания в Асеновград по повод инициативата на ББИА „Вълшебната стая”. Целевата група на тази кампания са деца на възраст от 6 месеца до 6 години. Целта на кампанията беше създаване на детски кът в библиотеката. Проведени са няколко срещи от библиотекарите и застъпниците на кампанията с Председателя на Комисията по култура, зам. кмета и кмета, Председателя на ОбС, с представители на бизнеса и бизнес-сдружения за успешното осигуряване на финансови средства за инициативата.
 На базата на Проекта на Регионална Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти за 2013 година ”Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хора с увреден слух до електронните услуги на Регионална Народна библиотека ”Иван Вазов” Пловдив своята работа по застъпническа кампания осъществи Трета група. Участниците в нея - Ирина Асеновска и Пламен Чингаров - оригинално представиха идеята на кампанията, под формата на ролева игра.
                  Дарителска кампания, проведена от Директора на Градска библиотека, гр. Мадан, Росица Кичукова, и партньорите от Общинска администрация, Център за услуги и Клуб по цветарство беше в центъра на работата на четвъртата група. Събиране на средства за лечение на болен младеж от града – обедини усилията на участниците в тази група. Всички заедно  успешно успяха да изработят модел на тази кампания, като нейната крайна цел беше набирането на повече средства за лечението на своя млад съгражданин, чрез продажбата на цветя от специално организирания базар.  Върху организирането на застъпническа кампания по темата за опазването на околната среда работи` пета група. Идеята за кампанията предложи Целевата библиотека в Първенец, община Родопи. Крайната цел – чрез: формиране на детски екопатрули и планиране на дейността им;  организиране на библиотечни прояви, в контекста на темата на кампанията, да се работи за формиране на култура у хората  за опазване и съхраняване на природата, като започнем от местата, в които живеем. Тази кампания се оказа най-дискутираната и приветстваната от аудиторията. За подобни инициативи  споделиха и други участници в залата.
                   Последната, шеста, група със своята застъпническа кампания целеше да убеди местните власти, че дейностите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” са с изключителен социален ефект и в този смисъл, тяхната финансова подкрепа за подсигуряване в целевите библиотеки на интернет, осветление, отопление, консумативи, поддръжка на оборудването и неговото застраховане се явява от изключителна важност за устойчивостта ѝ в населените места, след 2013 година.
                В подкрепа на значимостта на подобна застъпническа кампания се изказа и Наталия Георгиева, като призова всички участници на Форума да подготвят подобни кампании и в  тях да се позовават на резултатите, обобщените резултати в Докладите от Базовото проучване през 2012 година за оценка на въздействието на Програмата, както и за нагласите на населението у нас за ползите от информационните и комуникационни технологии в обществените библиотеки. След всяко представяне на застъпническите проекти следваше активно обсъждане, допълване на идеите, споделяне на подобен опит. Ралица Манолова обобщи, накратко, резултатите от работата през втория ден, като заключи, че реалните резултати максимално са се доближили до заложените от нея цели.
               Заключителните думи към аудиторията бяха за Красимир Христов, който очерта по-важните задачи на Програмата до края на 2013 година.
Анализът на обратните връзки (63) допълни картината от преживяното от присъстващите през двата дни на Форума. Всички, подали обратна връзка, са съгласни, че темата на Форума е актуална. От всички отговорили, само един има колебание, относно ползата от участието му във Форума за по-нанатъшната му работа. Само с две изключения, аудиторията преценява, че има съответствието между темата на Форума и защитилите я презентации. „Съгласен” и „Напълно съгласен” са отговорите на основната част от отговорилите по отношение на планирането на работата през предварително  регламентираните 2 дни на Форума. Преобладаваща е положителната оценка за организацията на Форума и условията на неговото провеждане. На ключовия 6-ти въпрос – каква е общата ви удовлетвореност от Форума – несигурни няма, всички отговори са в горната част на скалата за оценка: „съгласен” и „напълно съгласен”! И това общо „ДА” е както за организаторите, още повече за уважилите Начинанието с присъствието и съпричастието си, позволили то да СЕ СЛУЧИ!
                Ето само някои от отговорите на въпроса за „поне три неща, които ще ви бъдат от полза в работата занапред”: „идеи за работата с доброволци”, „предложените иновативни услуги”, „споделеното от общинарите”, „изнесените часове в библиотеката”, „поднесените презентации - като опит”, „споделените застъпнически кампании”, „създадените контакти с нови колеги” „идеи за нови дейности”.... Е, една обратна връзка не може да „мине” без въпроса за „слабите места” на случилото се. Ни вопъл за недостатъци на  Форума няма изразен от добронамерените, сърдечни и отворени за контакти колеги от Смолян, и как ще има, след като идеята за Хисар беше тяхна!      Недоволството на пловдивчани, и с пълно право, се изразява във следните тъжби: „не успяхме да се опознаем с всички колеги от другата област”, „....Още един ден!”, „повече свободно време за обмен на информация и коментари”, невъзможно е в рамките на един форум да се споделят повече положителни практики в библиотеките”....  Част от споделеното в 7 и 8 въпроси се препокрива с коментарите, мненията и препоръките, предмет на последния, 9-ти въпрос: по-голяма дълготрайност на срещите, повече работа в групи, повече такива формати...