Вие сте тук

е-ОБРАЗОВАНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА

Някои хора казват, че библиотеките са старомодни и нямат място в едно ново общество. Не. Става въпрос за учене в нова среда.
Chicago Tribune, 28 април, 2013

Концепция за библиотечна услуга “Е-образование” в мрежата на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
 
Основната цел на концепцията е да спомогне за въвеждането на услуга “Е-образование” в библиотеките, подкрепяни по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и по този начин да осигури професионално участие на библиотеките в развиващото се е-образование в страната и в динамичното навлизане на е-услугите в библиотечната сфера.
 
Настоящата концепция е създадена за прилагане в един кратък срок от шест месеца. Тя е замислена като начална стъпка към по-широко въвеждане на услугата в цялата мрежа от библиотеки на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 
В Европа и по света е-образованието се осъществява в контекста на непрекъснато развиващи се информационни технологии, глобална тенденция към изграждане на икономика на познанието, значителни и непрекъснати миграции и силна мобилност на населението, както и все по-голям интерес към ученето през целия живот (УЦЖ), което е обосновано и от чувствителното застаряване на населението на европейския континент.
 
Е-образованието използва електронната среда и свързаните с нея технологии, както и интернет мрежата, за предаване на обучително съдържание. Е-образованието може да бъде компютърно базирано или интернет базирано, но обучението по чужд език чрез използване на CD носител или чрез образователна телевизионна програма също са форма на е-обучение. Използването на електронна среда прави е-образованието интерактивно по природа и дава нови възможности за обучение и достъп до обучителни ресурси отвъд традиционно познатите. То представлява нова образователна концепция, която стои в основата на ученето през целия живот (УЦЖ).
 
Главните задачи на е-образованието са постигане на националните образователни цели на съответната страна, развиване на нови видове грамотност при боравене с комуникационни технологии (информационна грамотност или information literacy) и използване на електронната среда за образователни цели (медийна грамотност или media literacy). Е-образованието цели да развие преди всичко умения за УЦЖ и способност за самостоятелно мислене.
 
Е-образованието се развива чрез няколко основни стратегии, насочени към споделяне на познание, подкрепа за обучителния процес, конкретни обучителни задачи и структуриране на познанието. То използва и различни средства като електронна поща (е-mail), е-срещи (e-meetings), е-пътешествия (е-expeditions), е-обучение (e-learning).
 
Е-образованието използва огромен и непрекъснато нарастващ обем от обучителни ресурси - информационни източници, мултимедийни източници и образователни репозитории (големи бази данни с образователно съдържание).
 
Е-образованието има някои важни предимства. При него вниманието е насочено не толкова към преподавателя, колкото към учещия, процеса на обучение и връзките между участниците. То позволява много по-високо качество на обучението и дава възможност за обучение със самостоятелен ритъм и съобразно нуждите на учещия. Това го прави особено подходящо за участниците в УЦЖ и за деца и възрастни със специални нужди, които в системата на формалното образование имат редица трудности.
 
Участниците в е-образованието са преподаватели (педагози и експерти в различни области; учещи (ученици, студенти и всички, които участват в УЦЖ); библиотекари и специалисти, които развиват информационните технологии за обучителни цели.
 
Е-образованието в България е в процес на развитие, което следва в най-общи линии европейските инициативи в областта. Съществува дистанционно обучение в български университети, както и национална мрежа на виртуални университетски библиотеки. Функционира Национален образователен портал, както и редица други инициативи.  Като цяло обаче е-образованието в България все още не е достатъчно познато и се нуждае от подкрепа, за да премине от единични усилия към последователна образователна практика. Съществува и широк онлайн пазар на обучителни материали с неравномерно качество и множество сайтове, които продават образователни материали с неясно и често много ниско качество. Те насочват учещите в най-добрия случай към пасивно запаметяване на чужди мисли.
 
В този контекст е наложително обществените неакадемични библиотеки да развиват услугата е-образование, като следят за доброто качество на обучителното съдържание, без да се специализират по модел на академичните библиотеки и без да се отклоняват от задачата си да задоволяват общите образователни нужди на общността. Обществените неакадемични библиотеки изпълняват най-общо три роли в областта на е-образованието: те са посредници в учебния процес, инициират специализирани образователни инициативи и оказват помощ за удовлетворяване на общи образователни нужди на потребителите си.
 
“Е-образование” е услуга, чрез която библиотеките дават достъп до актуална, точна и качествена информация в областта на формалното и неформално образование, включително и на ученето през целия живот. Като част от тази услуга библиотеките организират също и инициативи с образователен характер за привличане на различни групи потребители.
 
Основните потребители, за които се разработва услугата, са деца в предучилищна възраст; учещи във всички степени на образованието (деца, ученици, зрелостници, кандидат студенти, студенти, изследователи); преподаватели; родители; хора със специални нужди и всички, участващи в УЦЖ.
 
Предоставянето на услугата “Е-образование” от библиотеките е в съгласие с техните основни задачи, определени в Закон за обществените библиотеки. Услугата е съобразена с държавните образователни изисквания и националните приоритети в образованието и науката, както и с целите на Националната стратегия за учене през целия живот. Библиотеките работят в сътрудничество с училища, университети, детски градини и центрове, училищни инспекторати, неправителствени образователни организации, родителски и други обществени организации и културни институции.
 
Библиотеките дават 2 вида услуги в е-образованието: основни и специализирани. Те се използват в общ пакет от 4 модула услуги:

 • Насочване към електронни източници на информация,
 • Даване на консултации и помощ,
 • Обучения,
 • Събития и инициативи.

Основните (стандартни) услуги обхващат достъп, помощ и ориентация за ползване на:

 • Принадлежащи на библиотеката традиционни и електронни бази данни,
 • Интернет мрежата за образователни и научни цели,
 • Външни мрежови ресурси и бази данни.

Специализираните услуги (предоставяни от по-високо квалифицирани библиотечни работници, богати библиотечни фондове, значително търсене на образователна информация и добри партньори), включват:

 • Индивидуална и групова работа с потребители по конкретни обучителни, образователни и изследователски задачи в рамките на формалното и неформално обучение,
 • Работа с хора, участващи в различни форми на УЦЖ,
 • Занимания с деца в предучилищна възраст,
 • Работа с родители,
 • Организиране на събития за привличане на нови групи потребители,
 • Работа с хора със специални нужди,
 • Предоставяне на обучение по ИКТ и за придобиване на информационна и технологична грамотност.

Общия пакет услуги можете да намерите тук.
 
Като използва общия пакет, всяка библиотека съставя свой индивидуален пакет от услуги в е-образованието, в зависимост от търсенето им, нуждите на съответната общност, капацитета и интереса на самата библиотека.
 
Услугата “Е-образование” ще бъде въведена в една водеща група от библиотеки, изявили желание да работят по-активно и задълбочено в тази област. Групата остава отворена за нови членове и ще представлява ядро, което има възможността да предаде опита си на други библиотеки в мрежата.
 
Основните резултати, които се търсят и могат да се очакват за първите шест месеца на въвеждане на услугата, включват подобряване на квалификацията на библиотечните екипи за работа в е-образованието; по-високо качество на услугите в образованието като цяло; по-значителна удовлетвореност от ползване на услугата; по-интензивно търсене на услугата от основните целеви групи; разширяване на групите потребители; предлагане на услугата в партньорство с образователни институции и включване на библиотеки в националната стратегия за УЦЖ.