Вие сте тук

Основни пакети библиотечни услуги в е-образованието

Услугата “Е-образование” ще се предлага пилотно в една водеща група библиотеки от мрежата на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, като се използва ИКТ оборудването, предоставено от програмата.
 
Всички участващи библиотеки ще предлагат основни и специализирани услуги, обособени в 4-те модула на общия пакет услуги.
 
Съществуващите библиотечни фондове (вкл. и дигитализираните колекции), ИКТ оборудването и опитът на библиотечните екипи позволяват на всички библиотеки да предоставят основни (стандартни) услуги.
 
Те обхващат достъп, помощ и ориентация за ползване на:

 • Принадлежащи на библиотеката традиционни и електронни бази данни,
 • Интернет мрежата за образователни и научни цели,
 • Външни мрежови ресурси и бази данни.

Библиотеките с богати библиотечни фондове и значителни дигитални колекции, високо квалифицирани библиотечни екипи, добри партньори и при значително търсене на образователна информация могат да предлагат и специализирани услуги в е-образование.
 
Те обхващат:

 • Индивидуална и групова работа с потребители по конкретни обучителни, образователни и изследователски задачи в рамките на формалното и неформално обучение,
 • Работа с хора, участващи в различни форми на УЦЖ,
 • Занимания с деца в предучилищна възраст,
 • Работа с родители,
 • Организиране на събития за привличане на нови групи потребители,
 • Работа с хора със специални нужди,
 • Провеждане на обучение по ИКТ и за придобиване на информационна и технологична грамотност.

Библиотеките сами избират и съставят пакетите, с които работят и ги предлагат според спецификата на общността, която обслужват.
 
След обсъждане водещата група библиотеки стигна до няколко заключения:

 • Общият пакет е валиден за всички библиотеки и всички включени в него услуги са изпълними и адекватни на нуждите на потребителите.
 • Необходимо е всяка библиотека да приоритизира модулите и потребителските групи, с които работи, както и вида и броя на предлаганите услуги.
 • Библиотеките избират пакетите от услуги в зависимост от:
  • Търсенето на даден вид услуга,
  • Потребителите,
  • Капацитета на библиотеката да предоставя избраните услуги.

Няколко области/групи потребители изискват специално внимание:

 • Деца в предучилищна възраст,
 • Тийнейджъри (11-16 г.),
 • Родители и възрастни,
 • Хора със специални нужди.

Общият пакет услуги се състои от четири модула:
1) Насочване към електронни източници на информация,
2) Даване на консултации и помощ,
3) Обучения,
4) Образователни събития и инициативи.
 
Всеки от модулите предлага услуги за основните групи потребители:

 • Деца в предучилищна възраст;
 • Учещи във всички степени на образованието (деца, ученици, зрелостници, кандидат студенти, студенти, изследователи),
 • Преподаватели,
 • Родители,
 • Хора със специални нужди и
 • Всички, участващи в УЦЖ.

Услугите в предложените пакети са насочващи и могат да бъдат допълвани или съкращавани в рамките на четири модула.
 
Модул 1: Насочване към електронни източници на информация
 
Деца в предучилищна възраст

 • Насочване към игри и занимания от детски образователни сайтове за най-малките.

 
Ученици във всички степени на общото и професионално образование

 • Използване на образователни сайтове за ученици от 1 до 4 клас;
 • Информация за онлайн образователни материали, необходими за самостоятелна подготовка по всички учебни дисциплини;
 • Онлайн информация за самостоятелна подготовка по определени учебни теми;
 • Електронни източници на информация за самостоятелна подготовка на домашна работа, есета, реферати, презентации, разработка на литературни теми и др.;
 • Насочване към образователни материали в аудио и видео формат;
 • Предоставяне на списък от качествени образователни сайтове за  самостоятелно ползване;
 • Информация за състезания и конкурси;
 • Информация за онлайн енциклопедии;
 • Информация за изпитни тестове и проверка на знания чрез онлайн тестове;
 • Информация за онлайн тестове по български език и математика за 7 клас;
 • Информация за тестове за зрелостни изпити;
 • Примерни тестове за кандидатстване в средните училища;
 • Информация за качествени курсове за подготовка на ученици, завършили 7 клас;
 • Информация за средните училища в страната и условия за прием след 7 клас;
 • Проверка на оценки в интернет страницата на конкретна образователна институция;
 • Справки в сайтове на национални и местни образователни институции като МОН, РИО, НИО и др.;
 • Онлайн информация за професионално ориентиране;
 • Информация за онлайн платформи за чуждоезиково обучение;
 • Насочване към електронни книжарници и сайтове с безплатни е-книги;
 • Информация за летни езикови училища в страната и чужбина.

Кандидат студенти

 • Онлайн информация за кандидатстудентски изпити, документи за кандидатстване и графици на изпитите;
 • Информация за качествени кандидатстудентски курсове;
 • Онлайн информация за висши учебни заведения в страната и предлагани специалности;
 • Информация за висши учебни заведения в чужбина и условия за прием;
 • Информация за стипендии за обучение в страната и в чужбина;
 • Търсене на информация за конкретна образователна институция;
 • Информация за дистанционно обучение в страната и чужбина;
 • Тестване на подготовката чрез предварителни кандидат студентски изпити.

Студенти

 • Информация за конспекти за студентски изпити;
 • Насочване към онлайн информация за подготовка на курсови, дипломни работи и държавни изпити;
 • Достъп до платформи за дистанционно обучение в страната и чужбина;
 • Информация за обмен по европейски образователни програми.

Преподаватели

 • Информация за подготовка на уроци, тестове, учебни планове, задачи за извънкласна работа;
 • Информация за педагогически новости в страната и чужбина;
 • Информация за работа с деца със специални нужди;
 • Информация за обучения на преподаватели;
 • Информация за платформи за международно сътрудничество и контакти между преподаватели.

Изследователи

 • Информация за електронни ресурси в български и чуждестранни библиотеки;
 • Информация и достъп до електронни списания, вестници, специализирани научни, технически и хуманитарни издания.
 • Родители
 • Информация за безопасно ползване на интернет от деца;
 • Насочване към сайтове с развлекателни образователни игри за деца и родители;
 • Насочване към сайтове на български и чуждестранни организации на родители и обществени организации в защита на децата;
 • Информация за детски градини, условия на прием и предлагани в тях образователни занимания;
 • Информация за детски центрове и занимални.
 • Хора, участващи в УЦЖ
 • Насочване към сайтове с научна, техническа, хуманитарна и художествена литература, образователни филми и предавания, образователни тестове;
 • Информация за курсове за квалификация и преквалификация;
 • Информация в интернет за възможности за допълнително образование.
 • Хора със специални нужди
 • Информация за сайтове с аудио книги за незрящи;
 • Информация за сайтове за работа с деца с аутизъм, синдром на Даун и др. трудности във възприятието;
 • Информация за сайтове и образователни материали на жестомимичния език на хората със слухови проблеми.

Модул 2: Даване на консултации и помощ

 • Достъп до оборудването на библиотеката и ориентация при самостоятелна работа на ученици по учебни задачи;
 • Ориентация в търсенето на конкретни материали за учебна тема и задача;
 • Помощ за студенти за извършване на библиографски справки и съставяне на библиография по тема;
 • Консултации, търсене и насочване към информация в определени области и теми на УЦЖ;
 • Библиографски справки по научни теми;
 • Консултации за родители по конкретни теми, свързани с образованието на детето им и училищния живот.

 
Модул 3: Обучения

 • Чуждоезиково, музикално и танцово обучение за най-малките с помощта на електронни средства;
 • Въвеждащо обучение за ученици в работа с библиотечни източници и търсене на обучителни материали в интернет, работа с електронни бази данни, речници, енциклопедии, търсения в пълнотекстови и библиографски бази данни, интернет портали и др.;
 • Обучение за използване на периферна техника - копир, скенер, принтер, мултимедия и др.;
 • Обучение за попълване на формуляри, подготовка на CV, мотивационно писмо и др.;
 • Индивидуални обучения на преподаватели за работа с различни програми и технологии, свързани с учебния процес;
 • Обучение за използване на ИКТ на различни нива;
 • Обучение за търсене на определени образователни теми в интернет.

 
Модул 4: Образователни събития и инициативи

 • Четене на приказки, прожекции на детски образователни филмчета за най-малките, викторини, игри, куклен театър и др.;
 • Различни форми на занималня с най-малките ученици с използване на интернет материали (филми, програми и др.);
 • Лекции и прожекции на образователни филми за ученици;
 • Срещи за професионално ориентиране на ученици с учители и представители на различни професии;
 • Организиране на събития за деца и родители с информация от мрежата по конкретни теми (безопасно движение по пътищата, наркотици и насилие в училище, алкохол, тютюнопушене и др.);
 • Организиране на семейни образователни събития със занимания онлайн;
 • Провеждане в библиотеката на открити уроци по различни предмети;
 • Срещи, лекции и беседи на различни теми за възрастни потребители.

Анализ на данните от образователната дейност на библиотеките в последните три месеца и направеното проучване през юни 2013 с водещата група библиотеки показват, че понастоящем библиотеките работят с всички основни потребители, но с различна интензивност и целенасоченост.
 
Най-търсени са услугите за деца в предучилищна възраст, ученици, зрелостници, кандидат студенти и студенти. За тях се предлагат най-разнообразни като качество и количество източници на информация и услуги.
 
Най-слабо са застъпени услугите за хора със специални нужди. Между двете крайности са услугите за изследователи, преподаватели и всички, участващи в УЧЖ.
 
Достъпът на хора със специални нужди до библиотеките е силно ограничен, а и повечето библиотеки все още имат малко възможности да предоставят услуги в дома или не притежават необходимите програми за незрящи и хора с намален слух.
 
Изследователите са естествено насочени към академични библиотеки. Учители и преподаватели не са достатъчно добре запознати с услугите, които могат да получат в библиотеките.
 
Хората, които имат нужда и желание да продължават образованието си извън учебна възраст, имат нужда от по-активна помощ и насочване. Тъй като разбирането за УЦЖ обхваща всички възрасти и форми на формално и неформално обучение, то на практика всеки потребител на образователни библиотечни услуги участва в УЦЖ. Сред тази огромна група обаче трябва да се обособят подгрупи, като например хора в пенсионна възраст, които имат желание да продължат неформално образованието си, както и хора, които преминават в друга професионална област.
 
Основните области, в които има нужда от обучение за предоставяне на услугата “Е-образование”, са следните:

 • Натрупване на основни познания за е-образованието (същност, принципи, практики),
 • Работа с приоритетни групи потребители,
 • Привличане на нови групи,
 • Работа с електронни ресурси,
 • Представяне на услугата „Е-образование” пред общността.