Вие сте тук

Втора местна среща в Пловдив на тема "Е-услуги в културен контекст"

На 16 и 17 октомври 2013 година в Конферентната зала на Регионална народна библиотека ”Иван Вазов” преминаха двете издания на втората за годината местна среща на тема”Е – Услуги в културен контекст”.
Формулираната като „базова услуга”, в контекста на целите на Програмата „Е – Култура”, „хвана окото” на Регионалния координатор, който я заложи в годишната си програма като втора местна среща. От всичките(4) основни е –услуги, реализирани от целевите библиотеки в страната, свързаните с издирване, обработване, съхраняване и презентиране на културно съдържание и продукти са най-близки до библиотекарите от целевите библиотеки, най-атрактивни и с големи възможности за креативност...И това усещане, наистина се потвърди при подготовката на презентациите, включени в Програмата, както при тяхното представяне, и при проведените дискусии.
Може да се твърди, че начинанието стана възможно заради приетата покана от страна на Юрий Вълковски, консултант по услугата ”Е – Култура” към Програмата. Сътрудничеството между Р К и Ю. Вълковски стартира през месец февруари и беше поддържано будно през следващите месеци, за да се материализира успешно в двете октомврийски срещи! Благодарност към Юри, че прие предизвикателството за осъществяване на единствената местна среща, посветена на тези старо/нови услуги, станали фокус в целите на Програмата по структуриране на новите услуги в целевите библиотеки. Минутите, отредени на модератора в Програмата добиха двойни измерения, заплашвайки да заемат и още времево пространство, ако нямаше „външна намеса”.
Основната тема: ”Въведение в темата Е –Култура - многообразие от форми и възможности за обществените библиотеки” беше изчерпана, но около нея Юри добави още много добре структурирана, интересна, любопитна, стилна, експресивна, преживяна чрез личния му опит информация, която тушира притеснението на РК от заплахата за значителен дефицит от време, още повече, че аудиторията попиваше информацията и не подсказваше досада! Мисля си, че Юри, спокойно би могъл да запълни пространството и на целия ден... Беше така добър да предложи на библиотекарите консултации и съвети за работата им по обсъжданата тема и в бъдеще. Активно съпричастваше и по време на 9-те презентации на целевите библиотеки – с въпроси, допълнения, съвети. Приятелската атмосфера се допълваше и от обстоятелството, че известен брой читалища и целеви библиотеки от областта бяха работили успешно с него и извън Програмата. Той беше така любезен, по молба на РК,  на приятелски начала, да консултира и няколко от проектите на пловдивски библиотеки по Грантовата схема, без да ги познава...
На поканените участници предварително беше изпратена информация за медиатора („Юрий Вълковски – кой е той”), изготвена от Стефка Илиева.
Поканата за участие в МС беше придружена и от целия пакет документи, разработен  от Ю. Вълковски, в качеството му на консултант по Базовата услуга.
Около включените в Програмата библиотечни презентации може да бъде казано следното:
-          РК беше улеснен в своя избор от обстоятелстото, че почти всички пловдивски проекти, кандидастващи по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти - 2013, бяха в контекста на Местната среща (7 от общо 9 презентации);
-          потенциална нагласа и изграден капацитет у целевите библиотеки от областта за презентиране на  опит  пред колегията;
-          умениетние у презентиращите при представянето си, да влагат повече от очакваното от тях, по посока на емоции, хъс, обстоятелственост, артистичност, дори, което подсказва, че освен през ума им, нещата са се случили, и се случват, и през сърцето им.
Покана за участие в Местната среща приеха и партньорите Красимир Лойков, директор на „Център ”Образование за демокрация”", Пловдив („Електронни услуги за правата на европейските граждани”) и Велизар Петров, управител на Областен информационен център, Пловдив („Споразумение за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014 – 2020”). Кратките им експозета малко натовариха програмата, съответно, на 16-ти и 17-ти, но присъстващите получиха възможност, всеки според потребността си, за извличане на  полезна информация по споделеното от Лойков и Петров.
По-големият брой презентации, по-големият времеви регламент за тяхното представяне, доведоха до консенсусно решение за промяна в Програмата и на двете издания по посока на замяна на модула Работа по групи за изработване и представяне на ефективни  кампании в културен контекст”,  със свободна дискусия  - върху поднесената информация от Ю. Вълковски и от презентиращите представители на 9-те целеви библиотеки. Съвсем разбираемо, двете дискусии бяха направлявани от Ю. Вълковски. Той успешно се възползва от предоставилата се възможност за споделяне на още любопитни и интересни практики и продукти от областта на културата, извън, и в пределите на България, придружени с проекции в дейността на присъстващите. Презентиращите представители на целевите библиотеки получиха втори шанс да доразвият и дообогатят идеите и опита, споделени, повече тезисно, по обективни причини, чрез слайдове. Доволната от развоя на събитията аудитория получи шанс вместо да тормози себе си с решаването на казуси и тяхното промотиране, да изпита допълнително презентаторите и модератора, върху предложената от материя, като не спести и на себе си възможността за споделяне на личен опит.
Това, с което първият ден на Местната среща беше по-интересен, по-очакван, а защо не и по-вълнуващ, беше участието на Ръководителя на Програмата, г-н Меретев. РК изказва още веднъж личната си благодарност за приетата покана от страна на г-н Меретев да представи пред пловдивска аудитория перспективите за развитие на Програмата, след приключването на нейния настоящ формат. Г-н Меретев построи своите тези на базата на поставените предварително, по негово настояване от аудиторията въпроси, като неизбежно, излезе и извън очертаните от тях рамки...и от предварителния регламент от  20 минути.
 Анализирани бяха 80 обратни връзки. На въпросите от първия комплекс, свързани с важните неща около темата, ползата, програмата, оценката за включените презентации и организацията на начинанието, преобладаващите отговори са „съгласен” и „напълно съгласен”. Предвид оценките на първите 5 въпроса, аналогични са тези и на следващия 6-ти въпрос, засягащ чувството на удовлетвореност от участието в срещата (98%). Запитаните участници за това, кои са извлечените от тях ползи, отговарят, че това е споделеният опит за работа с доброволци; идеите, споделени, както от Юрий Вълковски, така и от презентиралите колеги от целевите библиотеки, насоките за работа с е-услуги в областта на културата; споделеният опит за работата с партньори; новата информация, получена от формалната работа по Програмата, споделеното при неформалните контакти; идеите за рекламни материали  и промотиране на работата; „създаване на нови форми на клубна работа към библиотеката”; „добрите съвети от експертите”; „идеите за „културното предприемачество”"; „идеите за събиране на местното културно наследство"; предоставената информация за новия програмен период 2014-2020”; на последно, но не и по важност място: ”напътствията на господин Меретев”.
Добре е да се посочат и няколкото, макар и малко на брой, отговори на 8-ми въпрос („Посочете недостатъците на форума”) от значение при организирането на бъдещи начинания в този формат: „големият обем от поднесена информация по време на МС”; ”краткото време на срещата”; „повече възможност за дискусия”; „би могло да се оптимизира подреждането на залата”. Споделеното в 9-ти въпрос, свързан с други предложения, коментари, препоръки, може да бъде обобщено в следното – полза, в широк аспект, от този тип срещи и очакване за още подобни в бъдеще; обучения от различен вид , включително виртуални, по посока на работата на целевите библиотеки с новите е-услуги, в пълен обем, и в частностно с тези по краезнание.
И за край още нещо споделено: „Носталгия по края. Всичко беше чудесно. Програмата ми донесе много хубави неща – срещи, информация – полезна, добих самочувствие и гордост от моята професия, огромно удоволствие и удовлетворение от това, че помагам на хората, думата „благодаря” е моята най-голяма награда”;.....”С надежда за продължение на програмата”;.....” Благодарим”...
     Връзка към останалите презентации от местната среща ще откриете тук:

  http://dox.bg/files/dw?a=cfa83bd70d - Поглед към Kарлово, Асеновград и Тополово
  http://dox.bg/files/dw?a=6ae673774c - Работилничка „Вълшебно сърце"
  http://dox.bg/files/dw?a=3407d76c97 - Дарение.wmv
   http://dox.bg/files/dw?a=f9b2afaf1c - Пъзел от културни практики в библиотеката при НЧ "Алеко Константинов"