Вие сте тук

Учредена е Фондация „Глобални библиотеки – България” (ФГББ)

Фондация „Глобални Библиотеки – България” е учредена на 9 август 2013 г., за да продължи мисията и целите на Програма „Глобални библиотеки – България”, стартирала през 2009 г. с предоставянето на безвъзмездно финансиране за България от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. 
 

Мисията на новоучредената фондация е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Фондация „Глобални библиотеки –България” ще се стреми да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите; да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие;  да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация; да подпомага развитието на обществените библиотеки; да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти.

Фондацията ще осъществява целите си като осигурява достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии; разработва и предоставя услуги за гражданите, базирани на иновационни информационни и комуникационни технологии, чрез обществените библиотеки; разработва и предоставя възможности за обучение и учене през целия живот; осъществява образователни и занимателни дейности за деца и младежи; разширява и надгражда  дейностите на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ чрез включване на нови библиотеки и услуги; изгражда и поддържа съвременна открита информационна мрежа за обществените библиотеки, както и насърчава създаването на съдържание и публикуването му в тази мрежа. Фондацията ще провежда застъпничество за информационно включване на местно, национално и международно ниво.

Върховен орган на Фондация „Глобални библиотеки – България” е Настоятелството, в чийто състав влизат Министерство на културата (МК), представлявано от  Васил Василев, заместник-министър на културата; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), представлявано от Христо Христов, директор на Дирекция „Информационни технологии”; Национален дарителски Фонд  (НДФ) „13 века България”, представляван от проф. Греди Асса, изпълнителен директор; Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), представлявано от Тодор Попов, председател на УС; Българската библиотечно - информационна асоциация (ББИА), представлявана от  Снежана Янева, председател на УС и Съюза на народните читалища (СНЧ), представляван от Николай Дойнов, председател на УС.

Фондация „Глобални библиотеки –България” ще се управлява от Управителен съвет в състав: Гергана Стоянова, началник на политическия кабинет на Министъра на културата; Бойко Лечев, гл. експерт в  Дирекция „Информационни технологии”, МТИТС; Юлиана Николова,  член на УС на НДФ „13 Века България”; Гинка Чавдарова,  изпълнителен директор на НСОРБ; Михаил Бояджиев, председател на УС на Фондация „Помощ за благотворителността в България”, проф. Анастас Герджиков , зам. председател на УС на СНЧ.

Председател на УС на ФГББ е Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ.

За контакт с Фондация „Глобални библиотеки - България” можете да използвате следния адрес: foundation@glbulgaria.net