Вие сте тук

Приключи общо въвеждащото обучение на обучители

На 18 юли 2010 г. приключи общото въвеждащото обучение на обучители по програма „Глоб@лни библиотеки - България", което се проведе в две сесии - 7-11 юли и 14 - 18 юли 2010 г.
В тренинга участваха избраните обучители по четирите направления на обучителната програма, както и представители на Звеното за управление на програма „Глоб@лни библиотеки - България" - общо 160 човека.
Програмата на обучението беше разработена специално за треньорите по „Глоб@лни библиотеки - България" предвид техните специфични потребности и необходима компетентност за обучение на библиотекари и граждани.
В края на обученията участниците придобиха:
- по-добра лична комуникативна и емоционална компетентност
- разбиране за собствения стил като треньор
- познаване и владеене на принципите на обучение на хора с опит
- задълбочено разбиране на груповите процеси в хода на обучението
- умения за прилагането на разнообразни интерактивни методи за обучение
Обработката на формулярите за обратна връзка от участниците в обучението показва висока степен на одобрение на темите на обучението, баланса между теория и практика, както и на методите на работа, използвани от водещите на тренинга.
В рамките на обучителната програма на „Глоб@лни библиотеки - България" предстоят тематични обучения на обучителите, планирани за средата на октомври, 2010 г.