Вие сте тук

Фондация "Глобални библиотеки - България" търси експерт-проекти

Фондация "Глобални библиотеки - България" търси да назначи „Eксперт – проекти“, който да се занимава с изготвянето изпълнението и отчитането на проекти. Работи в партньорство с екипа на организацията.

ОСНОВНИЗАДЪЛЖЕНИЯ:
·         Да  организира и координира подготовката на проектни предложения, с  необходимата  документация;
·         Да поддържа архив по изпълняваните проекти, съгласно изискванията на финансиращите организации;
·         Да организира и подготвя документацията за мониторинг и отчет, съгласно изискванията на финансиращата организация и по указания на изпълнителния директор и УС; 
·         Да докладва на изпълнителния директор за напредъка по изпълнението на проектите, както и да прави доклади за проблеми и рискове при  тяхната реализация;
·         Да подготвя  доклади за УС за текущото състояние на проектната дейност на Фондацията;
·         Да съдейства при  набирането на допълнително финансиране;
·         Да осъществява комуникация и координация с финансиращите организация, с партньорите по проектите,  с подизпълнители по проектите, както и с държавните институции;
·         Да изпълнява и други дейности по указания на изпълнителния директор и/или УС. 
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
·         Висше  образование- Магистър;
·         Минимум 3 години опит в подготовка управление и/или изпълнение на проекти и програми, чиято стойност надвишава 50 000 евро;
·         Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо). Владеенето  на други езици, от  полза за програмата, се счита за предимство;
·         Познаване на нормативната база за работа на  юридическите лица с нестопанска цел;
·         Отлична цифрова грамотност;
·         Опит в работата с институции;
·         Добри организационни умения;
·         Умения за работа в екип;
·         Мотивираност.
 
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълен работен ден
ФОРМА НА ДОГОВОР: Трудово правоотношение. Изпитателен срок - 6 месеца
НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
·         Подбор по документи;
·         Провеждане на интервю с преминалите подбора по документи кандидати.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
·         Мотивационно писмо;
·         Автобиография;
·         Копие от диплома за висше образование;
·         Копие от документи, доказващи наличието на изисквания опит;
·         Др. документи, доказващи покриването на минималните изисквания. 
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите подават документите на електронна поща: foundation@glbulgaria.net или в запечатан плик на адрес: ул. "Христо Белчев" 1, ет. 4, София 1000,  България
Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 24.02.2015 г.

Ключови думи: