Вие сте тук

Фондация "Глобални библиотеки - България" търси експерт-Фондонабиране

Експерт - Фондонабиране
Експерт фондонабиране осигурява дейностите по набирането на средства за уставните дейности, провеждани от ФГББ; организира кампании за набирането на средства; осъществява контакти с публични, корпоративни, индивидуални и частни източници на финансиране. Работи в партньорство с екипа на организацията.
 
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
·         Да разработва и предлага стратегии за набиране на средства;
·         Да идентифицира потенциални източници за финансиране и своевременно да информира изпълнителния директор за  възможностите, които те предлагат; 
·         Да разработи правила за отношенията с основните финансиращи организации и  да контролира тяхното спазване;
·         Да анализира редовно  позиционирането на организацията и в партньорство да предлага мерки за повишаването на познаваемостта;
·         Да предлага комуникационни  кампании и кампании за набиране на средства;
·         Да  съдейства за привличане на потенциални партньори;
·         Да създаде и поддържа база данни с възможности за проектно финансиране за постигане целите на ФГББ и мрежата от библиотеки;
·         Да поддържа актуална база данни с потенциални партньори, дарители и спонсори, поддръжници на дейността на фондацията;
·         Да следи за спазване на стандартите за набиране на средства на Фондацията - контрол, отчетност и прозрачност;
·         Да  организира  представянето в медиите и да изготвя месечни отчети за това;
·         Изготвя отчети  за разходване на набраните средства;
·         Да изпълнява и други дейности по указания на изпълнителния директор и/или УС.    
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълен работен ден
ФОРМА НА ДОГОВОР: Трудово правоотношение. Изпитателен срок - 6 месеца
Начин за провеждане на конкурса:
-       Подбор по документи;
-       Провеждане на интервю с преминалите подбора по документи кандидати.
 
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Висше образование – образователна степен магистър;
  • Минимум три години опит  в областта на фондонабирането, проектно финансиране и дарителството;
  • Отлични комуникативни и презентационни умения;
  • Работа в екип;
  • Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти;
  • Умение за стриктно спазване на крайни срокове и работа динамична среда;
  • Добър писмен и говорим английски;

·         Отлична цифрова грамотност;

  • Стратегическо мислене  и визионерство;

Необходимите документи за кандидатстване:
-       Мотивационно писмо
-       Автобиография
-       Копие от диплома за висше образование
-       Копие от документи, доказващи наличието на изисквания опит;
-       Др. документи, доказващи покриването на минималните изисквания. 
 
Начин на кандидатстване:
Кандидатите подават документите на електронна поща: foundation@glbulgaria.net или в запечатан плик на адрес: ул. "Христо Белчев" 1, ет. 4, София 1000,  България
Срок за подаване на документите: до 17. 30 ч. на 24.02.2015 г.