Вие сте тук

XI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС РУСЕ 2015

XI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС  РУСЕ 2015

организатор РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ  

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
 
ТЕМА -   „EX LIBRIS - EX HEREDITATE“.
 
ИЗИСКВАНИЯ
Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения на възраст и професия.
Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС
Авторите могат да участват с максимум 3/три/ графики по 4/четири/ копия от всяка.
              
Задължителни изисквания
Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg
На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. В случай на промяна на данните от апликационната форма, авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.
В екслибриса трябва да присъства задължително текстът “EX HEREDITATE ”, името на автора и държавата, която представя творецът. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове.
Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист - 150/210мм.
 
АДРЕС И СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ
 Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2015 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо).
Адрес за получаване:
7000 Русе, България
Регионална библиотека “Любен Каравелов”, Графичен кабинет
ул. “Дондуков – Корсаков” № 1
 
СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ
Изпратените екслибриси стават собственост на Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе и не се връщат. Те влизат в постоянната колекция на Графичния кабинет към Библиотеката, а тя получава правото за тяхното свободно използване и публикуване, в рамките на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение. При тези дейности на Библиотеката за авторите не се предвиждат възнаграждения и не се признават претенции.  
С участието си всеки автор приема настоящия регламент, а с подписа си в апликационната форма удостоверява предоставянето на правата върху изпратените творби на Библиотеката.
 
НАГРАДИ
Голяма награда - GRAND PRIX - е на стойност 300 EURO
Спонсорски награди.
Всеки участник, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава грамота и каталог.
След предварителна селекция авторите ще бъдат представени в каталога само с една творба.   Всички получени екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“- Русе www.libruse.bg.
Селекцията и Наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури. Изложба с допуснатите до Конкурса произведения се представя пред русенската публика и пред медиите в периода септември - октомври 2015 г.  
 
За контакти и допълнителна информация:
E-mail: service@libruse.bg, libruse@libruse.bg
Тел.: + 359 82 820 126; факс: +359 82 820134; mob. tel.: +359 878 574916