Вие сте тук

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.
Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 14.03.2016 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 14.03.2016 г.
Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 14.03.2016 г.

Повече информация можете да намерите на:
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/11