Вие сте тук

Проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”

Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация „Помощ за благотворителността в България” и е финансиран от „Програма за подкрепа на НПО в България” по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Цели на проекта:

  1. Развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество
  2. Създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси

Основни дейности:
 1.  Подкрепа за служителите на регионалните библиотеки в усвояване на застъпнически знания и умения
 2. Подкрепа за служителите на целевите библиотеки в разработване на методика за провеждане на регионални проучвания и изработка на "Компас на гражданския сектор"
 3.Подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за развитие на организациите си според текущите им нужди
 4. Организиране на 3 информационни изложения на работата на НПО-та в целевите региони
5. Организиране на 3 паралелни публични акции в Международния ден на доброволеца и доброволчеството по актуални за местни общности проблеми
6. Изработване и целево разпространение на Наръчник на библиотеките за работа с НПО. 

Резултати:

 В рамките на проекта се  използваха силните страни на библиотеките, тяхната достъпност, наличието на постоянен интернет достъп, обособените места за срещи, постоянния поток от граждани за да се представят местните НПО-та, техните  сфери на дейност и каузи. Повишените в рамките на обученията застъпнически знания и умения на регионалните НПО, включително читалища доведе до по-доброто разбиране на работата им от местните общности. 
  Регионалните библиотеки чрез предвидените разнообразни дейности /проучвания – кабинетни и на терен, анкети, организиране на публични прояви, обучения в застъпничество и работа с медиите/ по проекта повишиха капацитета си да бъдат форум за местни дискусии и при нужда платформа за обединени колективни действия по местни теми от важност за гражданите.
 В проектът ФГББ натрупа ценен опит, който ще може да мултиплицира с влиянието си върху целевите библиотеки в мрежата на Глобални библиотеки, най-вече в региони, където липсват или са много малко постоянно действащите неправителствени организации. Разработеният Наръчник на библиотеките за работа с НПО може да се полза успешно и другите области и от библиотеки и от НПО-та.
 Разработените „Компас на гражданския сектор” и „Библиотеките и гражданските организации” - наръчник за работата на НПО и библиотеките в съответните региони  са предпоставка за укрепването на коалиции на НПО и след приключването на проекта, както и ангажиране на граждани в каузите и дейностите им. Изработеният Наръчник ще бъде разпространяван и прилаган от библиотеките и в останалите 25 области на България, което ще допринесе за устойчивото развитие на коалиции на НПО и библиотеки, работещи в партньорство, и след приключването на проекта.