Вие сте тук

Възможност за квалификация на библиотекари със средно образование

Фондация „Глобални библиотеки – България (Фондацията) обявява ПРОГРАМА за предоставяне на средства.
В рамките на Програмата, Фондацията ще предостави безвъзмездна финансова подкрепа за служители от обществените библиотеки със средно образование, за надграждащо обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност "Библиотекознание".
Кандидатстващите по Програмата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в документацията, приложена към настоящето обявление.
Поканата се отнася до всички заинтересовани служители и заедно със съпътстващата я документация е публикувана на  електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg 
Документи за кандидатстване се подават във Фондация „Глобални библиотеки – България” и ще бъдат приемани в срок до 8 март 2017 г., както следва:
- по електронна поща на електронен адрес:  
office@glbulgaria.net/ 
- по пощата, на административния адрес на ФГББ –
София 1000, ул. „Христо Белчев” № 1, ет.4,
(с пощенско клеймо с дата не по-късна от деня, обявен за краен срок за подаване на документи)
- лично подадени, на административния адрес на ФГББ.
 
За допълнителна информация и въпроси изпращайте електронни съобщения на адрес: office@glbulgaria.net