Резултати

В изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата Фондация „Глобални библиотеки“ проведе конкурс за финансиране на малки проекти: „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ в две сесии през 2016г. Конкурсната процедура беше отворена за всички регионални, общински и читалищни библиотеки от мрежата на ФГББ, в три тематични области.

·         Развитие на местната общност
·         Устойчиво развитие
·         Образователна интеграция на малцинствени групи
 
Резултатите от проведената конкурсна процедура са обобщени в таблицата.  

2016 г. Постъпили проекти Одобрени проекти Финансирани библиотеки Партньори
 Сесия 1  58 проекта  29 проекта  56 библиотеки  11 училища
 12 НПО
 Сесия 2  40 проекта  18 проекта  37 библиотеки  10 училища
 5 НПО
 ОБЩО  98 проекта  47 проекта  93 библиотеки  21 училища
 17 НПО


В рамките на конкурса бяха подкрепени успешни модели на сътрудничество, както и създаването на нови партньорства с гражданския сектор и образователните институции, доказващи потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове, като място за срещи и дискусии, но и като активен участник в дебатите и решенията на проблеми от местен и регионален характер. Ефективно работещите партньорски модели и проектите с качествени и устойчиви резултати ще бъдат разпространени като добри практики в мрежата от глобални библиотеки на ФГББ, наброяваща към момента 980 обществени библиотеки от цялата страна, на национални и международни форуми.

 
Повече информация за финансираните проекти и постигнатите резултати може да намерите на:
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/32069