Вие сте тук

Класирани кандидати в третата покана по ПРОГРАМАТА за предоставяне на средства за придобиване на III – та квалификационна степен по професия „Библиотекар”

Приключи процедурата по обявената трета покана по ПРОГРАМАТА за предоставяне на средства за придобиване на III – та квалификационна степен по професия „Библиотекар”
 Съгласно условията на Програмата, класираните кандидати за предоставяне на средства за обучение следва да направят следното:
- предоставят подписан образеца на 3-странния договор, приложение към документацията за кандидатстване и отново приложен към настоящите Указания;
- документ (фактура) за платени лично от Вас 10 % от пълния размер на таксата за обучение, посочена в подаденото от Вас заявление.

Фактурата се издава от Центъра за професионално обучение, в който ще се обучавате и съдържа задължително следната информация в описателната част: Вашите три имена, обучение 3-та квалификационна степен, размер на пълната такса, пояснение, че фактурата се отнася за 10 % от посочената такса, дата на започване на курса.
Посочените документи се изпращат в електронен вид (сканирани оригинали) на електронен адрес: i.kaydzhiyska@glbulgaria.net  в срок до 21 юни 2017 г. и допълнително на хартия в оригинал.
За целта, договорите се подписват в 3 еднакви оригинала, а фактурите се издават от съответния център за професионално обучение в 2 оригинала (по един за Вас и един за Фондацията).

Частта от 90 % от пълния размер на таксата за обучение ще бъде преведена от Фондацията на съответния Център за професионално обучение на две части, авансово при сформиране на група в размер на 60% и окончателно при завършване на обучението – 30%.
Всички издадени фактури следва задължително да съдържат и следния номер на договор с Министерство на културата РД 11-00-115/24.06.2016 г.

При възникнали въпроси, проблеми, невъзможност да се сформира група за обучение, моля своевременно да информирате на телефона на Фондацията: 02/ 931 99 17.

При непредставяне на документи в указания срок ще се счита, че съответния кандидат се е отказал от предоставените средства и на негово място ще бъде включен кандидат от резервния списък.
Списъкът с резервните кандидати ще бъде обявен на 20-ти юни 2017 г.