Вие сте тук

Станете част от мрежата

През 2017 г.  УС на Фондация „Глобални библиотеки - България“ реши да даде възможност на обществените библиотеки, които споделят мисията и целите на Фондацията да станат част от семейството на „Глобални библиотеки” и да работят съвместно за .
Обществените библиотеки - кандидати за присъединяване към мрежата трябва да покриват следните критерии:
Да разполагат със самостоятелно помещение;
Да притежават библиотечен фонд с обем минимум 3000 регистрационни библиотечни единици;
Да разполагат с минимум два свързани с интернет компютъра за потребители;
Да имат осигурена минимум 0.5 щатна бройка за библиотекар. Работното време на библиотеката трябва да е съобразено с регламентираното в  Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.
С присъединяването си към партньорската мрежа на Фондация „Глобални библиотеки - България“, библиотеките се ангажират да работят за постигането на следните цели:

  • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положение чрез подобряване на достъпа до информация.

Партньорството с Фондация „Глобални библиотеки – България“ дава възможност на ново присъединилите се библиотеки да:

  • Кандидатстват в конкурсните сесии за малки проекти на Фондацията;
  • Участват в обученията, организирани / финансирани от Фондацията;
  • Бъдат включвани като партньори в проекти, с които Фондацията кандидатства по различни програми с външно финансиране.

Подаването на формуляри за присъединяване e по образец, приложен по долу. Два пъти в годината към 01.07 и 01.11 на свои заседания Управителния съвет на ФГББ разглежда получените заявления и одобрява нови кандидати. С читалищата, чиито библиотеки отговарят на критериите се подписват Споразумения за сътрудничество.
Попълненият формуляр за кандидатстване се изпраща на имейл foundation@glbulgaria.net или на пощенски адрес: Фондация „Глобални библиотеки - България, ул. „Христо Белчев” 1 ет. 4, София 1000.