Вие сте тук

Работна среща по проект "Писмени съкровища по Долен Дунав"

На 31 януари 2019 година в гр. Русе се проведе работна среща по проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, одобрен за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А.
Срещата се проведе в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – партньор в проекта. Присъстваха членовете на борда и екипа за управление на проекта:  Спаска Тарандева – Изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“, Христо Медаров – Ръководител на проекта, Михаела Дудау – Административен асистент от Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж, Адела Калота – експерт Изследовател, Виолета Кройтору – счетоводител, Теодора Евтимова – Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Теодора Пейчева-Дянкова – експерт Изследовател, Петранка Атанасова-Иванова – счетоводител и Боряна Белчева – експерт „Връзки с обществеността“.
На срещата бяха отчетени изпълнените дейности до момента, както и напредъка по текущите дейности. Членовете на екипа обсъдиха и следващите стъпки в изпълнението на текущите и следващите дейности, заложени в проекта.
Проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, одобрен за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, е по Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“; Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство. Проектът е с продължение 18 месеца. Партньори по проекта са Фондация „Глобални библиотеки – България“, която е и водещ бенефициен, Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж (Alexandru & Aristia Aman Dolj County Library) и Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе. Общата стойност на проекта е 486 029.02 евро, разпределен между тримата участници.
Целта на проекта е насърчаване на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал. Специфичните цели включват създаване на нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм Долен Дунав“, както и дейности по изграждане на трансгранична партньорска мрежа и повишаване на капацитета ѝ за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен Дунав.