Вие сте тук

Обучителен семинар за новоназначени библиотекари от област Добрич

Съгласно Договор №РД11-00-151/16.05-2019 г. с Министерството на културата за „Съхраняване и популяризиране културното наследство на Добруджа и подобряване на библиотечно-информационното обслужване на територията на област Добрич”, на 1 и 2 октомври 2019 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на 9 библиотекари от Област Добрич. В обучението участваха библиотекари от читалищни библиотеки при НЧ "Светлина - 2014" с. Росен, общ. Генерал Тошево, НЧ „Отец Паисий - 1897”, с. Спасово, общ. Ген. Тошево, НЧ "Светлина - 1941" гр. Ген. Тошево, НЧ "Зора 1894" гр. Шабла, НЧ „Димитър Минчев - 1896”, с. Паскалево, общ. Добричка, НЧ „Свобода - 1897”, с. Гурково, общ. Балчик, НЧ „Йордан Йовков - 1943”, с. Люляково, общ. Ген. Тошево и НЧ „Добрич - 2017”, гр. Добрич, общ. град Добрич.

Директорът на библиотеката Невяна Христова приветства участниците и изрази готовността на регионалната библиотека да съдейства за успешната дейност на читалищните библиотеки в област Добрич. Библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Дора Габе”, от направления Библиотечни фондове и каталози и Библиотечно-библиографско и информационно обслужване, запознаха новоназначените си колеги с основни нормативни документи, касаещи библиотечната дейност, както и с Регистъра на обществените библиотеки към Министерство на културата. Обучението включваше теми като комплектуване и организация на библиотечния фонд – основни понятия, организация и структура, комплектуване, придобиване и сигниране на библиотечните документи, авторски таблици и работа с тях, нареждане на библиотечния фонд, библиографско описание, индексиране и предметизиране на библиотечните документи, библиотечни каталози, опазване на библиотечния фонд.

Във втората част на обучението библиотекарите получиха нови знания за работа с потребители - иновативни практики и услуги в отговор на новите читателски нагласи и потребности, инициативи за стимулиране на ранното детско четене, дейности по опазване и популяризиране на краеведския фонд, информационната грамотност - модел за обучение и добри практики, работа с хора с увреждания, малцинствени групи, различни етноси, връзки с обществеността и разработване на проекти.

Двудневното обучение включваше дискусии и обмяна на опит между библиотечните специалисти. Участниците споделиха в попълнената анкета в края на обучението своето удовлетворение от застъпените теми и начина на провеждането на лекциите, и изразиха желание за увеличаване продължителността на професионалното обучение.

Коментари

Двудневното обучение включваше дискусии и обмяна на опит между библиотечните специалисти.