Вие сте тук

„Финансова грамотност в обществените библиотеки”

Фондация „Глобални библиотеки - България“ изпълнява международен проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия. Проектът е с продължителност две и половина години ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния.
Проектът има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот.
В рамките на проекта ще бъде разработена обучителна програма и електронна платформа, която да даде нови умения и знания по финансова грамотност на библиотекарите. Това ще повиши знанията и умнеенията им да оказват подкрепа на възрастните хора в бързо променящата се и твърде сложна съвременна финансова среда.
Научете повече за проекта на https://finlit.eu/edu/?lang=bg