Вие сте тук

„Общество и здраве“ – първо научно списание на УМБАЛ „Канев“ АД - Русе

Електронното списание се издава от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Списание „Общество и здраве“ е ново научно списание, в което се публикуват изследователски статии и студии на български, английски и руски език в областите Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи,  Спорт), Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Администрация и управление, Икономика, Туризъм) и други интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми. То е реферирано и индексирано в Google Scholar и РИНЦ.
УМБАЛ „Канев“ отправя покана към всички с интереси в посочените области да представят свои научни статии (студии), които да бъдат включени в първия броя на новото научно списание „Общество и здраве“.
Подробности за изискванията към публикациите - в линка:
http://www.umbal.ruse.bg/journal.html
„Общество и здраве“ е шестмесечно списание, излиза два пъти годишно в електронен вариант. В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания.
Списанието има амбицията да се превърне в трибуна на изследователи и научни работници, на техните търсения и постижения в областта на медицината и обществените науки. Показателно за нивото на изданието са изявените имена, включени в редакционния колектив.
Главен редактор на „Общество и здраве“ е проф. д.ик.н. д.в.н. д.с.н. инж. Венелин Терзиев, Университетска многопрофилна болница за активно лече-ние „Канев“ АД – Русе; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София.
Научни редактори са:
д-р Марин Георгиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе
проф. д.м.н. Евгения Василева Русчева, д.м., Медицински университет – София
проф. д-р Маргарита Богданова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
проф. д-р Нели Бенчева, Аграрният университет – Пловдив
проф. д-р Николай Ничев, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
проф. д-р Наталия Бекярова, Военна Академия „Г. С. Раковски“ – София
доц. д-р Нели Петрова, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе
доц. д-р Маруся Любчева, Университет „Проф.д-р Асев Златаров“ – Бургас
доц. д-р Теодора Стоева, Аграрният университет – Пловдив
доц. д-р инж. Борис Сакакушев, Русенски университет „Ангел Кънчев” –  Русе
доц. д-р Николай Нинов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
д-р Симеон Симеонов, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе
д-р Йордан Илиев, секция „История“ към СУБ – София
инж. Иван Иванов, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе
В международния научен съвет на списанието влизат:
проф. д.и.н. Наталья Геннадьевна Вовченко, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – Ростов на Дон, Русия
проф. д-р Роберт Димитровски - МИТ Университет, Скопие, Северна Македония
проф. д-р Синиша Зарич -  Белградски университет, Белград, Сърбия
проф. д-р Баки Колеци - Универзитет ,,Хаџи Зека” Пек, Косово
доц. д-р Ольга Валентиновна Андреева, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – Ростов на Дон, Русия
Стиловата редакция и коректурата са поверени на Теодора Евтимова и Силва Василева -Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.