Вие сте тук

Програма за сътрудничество между Швейцария и България

Програмата е част от усилията на Швейцария да допринесе за намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз. От 2007 г. Швейцария подпомага всички страни-членки на ЕС, присъединили се към съюза от 2004 г. насам.

През 2011 г. България и Швейцария подписаха Рамково споразумение между двете страни, което урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос конкретно за България. Той е на стойност 76 милиона швейцарски франка и ще се реализира под формата на проекти и програми, които Швейцария ще направлява на място, като се очаква съфинансиране и от българската страна. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания).

Приоритетните области на подкрепа и швейцарското финансиране за тях са:

 1. Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи
  • Финансиране в размер на общо 26,7 млн. швейц. франка;
  • Управлява се от швейцарска страна;
  • Обособени тематични фондове:
   • Тематичен фонд „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи" - насочен към проблеми по границите, проблеми с миграцията, борба с корупцията и организираната престъпност, социална сигурност и др. Финансиране за фонда - около 9,8 млн. швейц. франка.
   • Фонд за реформи, свързани с гражданското общество и включването на ромите и други уязвими групи - около 17 млн. швейц. франка - ще бъдат подкрепяни проекти в следните области:
    • Опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони (проектът и партньорите по него са предварително определени в Рамковото споразумение. Не се очаква покана за проектни предложения по темата. По проекта ще бъдат финансирани НПО, доставящи социални услуги или решаващи проблеми на околната среда);
    • Малки проекти на НПО (ще бъде обявена покана за проектни предложение от НПО и др. организации за малки проекти на стойност от 10 000 до 250 000 швейц. франка, най-вече в областите опазване на околната среда и социалните дейности);
    • Социално включване на ромите и другите уязвими групи, с акценти върху:
     • интеграцията на ромите и другите уязвими групи - ще бъде изпълнен пилотен проект, последван от 2-3 големи проекта. Част от партньорите са предварително определени (държавни институции). Ще бъдат включени допълнително и НПО и читалища. Възможно е обявяването на покана за проектни предложения в предварително посочени райони.
     • овластяване и информиране - насочени към лидерство, успешни кариери, достъп до висше образование, медийни кампании. Ще бъдат формирани българо-швейцарски партньорства.
     • услуги за грижа по домовете - за възрастни, хора с увреждания и специфични нужди на ромската общност. Партньори от българска страна са МЗ, МТСП и Български червен кръст.
 2. Околна среда и инфраструктура
  • Финансиране в размер на общо 27.4 млн. швейц. франка;
  • Управлява се от българска страна;
  • В тази област ще се подкрепят приоритетно две направления : 1. Управление на отпадъците и рециклиране; 2. Енергийна ефективност и въвеждане на възобновяеми енергийни източници.
 3. Насърчаване на частния сектор
  • Управлява се от българска страна;
  • Предстоят дискусии и идентифициране на проекти. Ще се подкрепят проекти в две направления:
   • подобряване капацитета за финансова отчетност на национално ниво и намаляване на корупцията и злоупотребите и работа с обществени поръчки - около 1,5 млн. швейц. франка;
   • насърчаване на експорта на българските МСП и прилагането на стандарти - около 1,5 млн. швейц. франка.
 4. Развитие на човешките ресурси и социалните дейности
  • Финансиране в размер на общо 6 млн. швейц. франка;
  • Управлява се от швейцарска страна;
  • Обособен тематичен фонд:
   • Изследователски фонд - около 4 млн. швейц. франка. Фондът ще насърчава академичния обмен чрез стипендии и ще подпомага българо-швейцарски изследвания чрез съвместни изследователски проекти.
   • Фонд „Укрепване на партньорството и експертна помощ" - около 0,6 млн. швейц. франка - ще бъдат подкрепяни проекти в следните области:
    • Стимулиране на социалния диалог и подобряване условията на труд на работещите.
    • Малки съвместни дейности на институционални партньори. Ще бъдат обявени и покани за проектни предложения.
    • Краткосрочно консултиране от швейцарски експерти - в подкрепа на български институции и НПО. Ще бъдат обявени и покани за проектни предложения.

По програмата ще се предоставя финансова помощ за разработване на проектни предложения - напр. проучвания за приложимост, оценки на въздействието върху околната среда и др. чрез обособен фонд „Техническа помощ".