Вие сте тук

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, управлявана от МОМН
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
http://sf.mon.bg,   http://eufunds.bg;   http://esf.bg
Обща насоченост на програмата:
 
Схемата е насочена към улесняване на достъпа и засилване на мотивацията на групите в неравностойно положение за включване в образователния процес.
Фокусът е поставен върху малцинствените етнически групи, лицата със специални образователни потребности, отпадналите от образователната система и децата в риск от отпадане.
Основните примерни дейности са съсредоточени върху осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на представители на малцинствени етнически групи чрез десегрегация на децата от училищата с преобладаващо ромско присъствие и интеграцията им в т. нар. „приемни училища”.
Цели на програмата:
 
Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез:
  • подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
  • засилване на мотивацията за участие в образователния процес;
  • допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Кой може да кандидатства:
 
Допустими кандидати са училища, общини, детски градини, висши училища, организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България. Всеки кандидат може да подаде само едно предложение.
Организации, които са сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, нямат право да участват като кандидати и партньори по тази операция.
Допустими дейности/проекти:
 
Някои от допустимите дейности, в които биха могли да се включат и читалищата с техните библиотеки, са:
 
  • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда:
  • създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти;
  • проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с културната им идентичност.
  • Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата.

Списък с допустими дейности за включване в проектните предложения можете да намерите в Насоките за кандидатстване.

Продължителност на проектите:
 
-
Финансиране: 
 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
390 000 лева
Необходими партньорства:
 
Кандидатите могат да участва самостоятелно или в партньорство. В случаите, когато кандидатът е община или неправителствена организация, тя задължително трябва да има за партньор училище.
Партньорът/ите трябва да са общини, училища, детски градини, висши училища, организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България.
 
Партньорът (ако има такъв) трябва да участва в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или на финансирането след приключване на проекта и това е условие за допустимост на проекта.
 
Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект, ако има нужния капацитет.
Краен срок за кандидатстване: Приемането на проектни предложения е без ограничения в срока на действие на схемата.
 
През 2012 г. са предвидени три сесии за оценка:
І сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 9 януари 2012 г., ще се проведе на 13 януари 2012 г.;
ІІ сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 9 април 2012 г., ще се проведе на 13 април 2012 г.;
ІІI сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 9 юли 2012 г., ще се проведе на 13 юли 2012 г.
 
Допълнителна информация,
съвети, коментари:
Включването на партньори в проектите трябва да бъде добре обосновано. Партньорът/ите трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението
на дейностите и др. Трябва да става ясно, че те биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта, отколкото ако не бяха включени в него.
 
Целевите групи по проектите могат да бъдат:
  • Деца и ученици от етнически малцинствени групи (включително деца в ранна детска възраст - 3-6 години);
  • Педагогически специалисти в детските градини и училищата;
  • Родители на децата и учениците от етнически малцинствени групи.

Най-малко 30% от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца и ученици от етнически малцинствени групи, които са изключени от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество или са застрашени от това.
 
Допустими са разходи за деца и ученици, които не са представители на целевата група. Това е направено с цел постигане на интеграционен ефект от дейностите по проектите.
 
Когато община, НПО или висше училище участват в проект и реализират разходи, свързани с придобиване на ДМА, след приключването на проекта същите ДМА трябва да останат собственост на училището/-ата и/или детската/-ите градина/-и, включени в проекта.
 

Ключови думи: