Вие сте тук

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, управлявана от МОМН
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
http://sf.mon.bg,   http://eufunds.bg;   http://esf.bg
Обща насоченост на програмата:
 
Схемата е насочена към улесняване на достъпа и засилване на мотивацията на групите в неравностойно положение за включване в образователния процес.
Фокусът е поставен върху малцинствените етнически групи, лицата със специални образователни потребности, отпадналите от образователната система и децата в риск от отпадане.
Основните примерни дейности са съсредоточени върху осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на представители на малцинствени етнически групи чрез десегрегация на децата от училищата с преобладаващо ромско присъствие и интеграцията им в т. нар. „приемни училища”.
Цели на програмата:
 
Целта на операцията е насочена към реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната
система и превенция на повторното им отпадане чрез:
- идентифициране на отпаднали ученици по региони и типове училища;
- установяване на връзката между времето на отпадане (клас) и възрастта на учениците;
- диагностициране на основните причини за отпадане;
- разработване на гъвкави механизми за реинтеграция;
- мотивиране на отпадналите за връщане в училище;
- мотивиране на родителите на отпадналите да подкрепят тяхното връщане в училище;
- създаване на адаптивна приемна среда в училище;
- индивидуални програми за работа с върнатите в училище за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание;
- приложение на специфични адаптивни програми за познавателна мотивация на детето и ученика;
- създаване на устойчиви механизми за работа с родителите на отпадналите ученици (вкл. чрез привличане на помощници на учителя и експерти по етносоциални технологии и практики);
- допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали деца и ученици, майчиният език на които не е български, с фокус към децата и учениците от ромски произход;
- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Кой може да кандидатства:
 
Допустими кандидати са училища, общини, регистрирани организации с нестопанска цел.
Всеки кандидат може да подаде само едно предложение.
 
Допустими дейности/проекти:
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Идентифициране на отпаднали ученици;
2. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании;
3. Работа в общността с отпадналите и техните семейства;
4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия, материали и др.;
5. Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др.;
6. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин;
7. Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на индивидуални учебни програми за наваксване на пропуснати знания и умения; допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали ученици;
8. Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование;
9. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на повторно отпадане, вкл. чрез привличане на помощници на учителя.
 
Продължителност на проектите:
 
Проектните дейности трябва да приключат най-късно до 31 октомври 2013 г.
Финансиране: 
 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
390 000 лева
Необходими партньорства:
 
Кандидатите могат да участва самостоятелно или в партньорство. В случаите, когато кандидатът е община или неправителствена организация, тя задължително трябва да има за партньор училище.
Партньорът/ите трябва да отговаря и на следните условия – да е/са училища или регистрирани организации с нестопанска цел.
Партньорът (ако има такъв) трябва да участва в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или на финансирането след приключване на проекта и това е условие за допустимост на проекта.
 
Краен срок за кандидатстване: 16 януари 2012 г., 16.30 ч.
Допълнителна информация,
съвети, коментари:
Проектите трябва да са насочени само към следните целеви групи: деца и ученици, отпаднали от образователната система; учители; директори; педагогически съветници; родители.
 
Допустими са разходи за деца и ученици, които не са представители на целевата група. Това е направено с цел постигане на интеграционен ефект от дейностите по проектите.
 
Когато община или НПО участват в проект и реализират разходи, свързани с придобиване на ДМА, след приключването на проекта същите ДМА трябва да останат собственост на училището/ата, включени в проекта.
 
При подготовката на проектните предложения е добре също да се разгледа „Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” (актуализирана през 2010 г.), като и „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009–2013 г.)”.
 
Счита се, че за проблема, който е фокус на схемата (реинтеграция на отпадналите от училище) трябва да се търсят решения в две основни направления:
  1. наваксващи програми за отпаднали за срок до 1 учебна година, които все още могат да се върнат в нормалния цикъл на обучение,
  2. образователни програми за отпадналите за срок, по-голям от 1 учебна година, за които трябва да се търсят други подходящи форми на образователни услуги.
Ключови думи: