Вие сте тук

Конкурси на Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ)

Конкурс за финансиране на малки проекти по фонд „Хората решават” на ФРГИ

 Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) провежда 6-ти  кръг за набиране на предложения за финансиране по фонд "Хората решават".
В конкурса могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури.
 
Основна цел на фонда е подкрепата на инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритет на конкурса са решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.
Проектът трябва да дава ясна представа за предвидената инициатива: конкретна информация за целите, очакваните резултати - количествени и качествени, преките ползватели на резултатите от проекта, участниците в различните дейности, източниците на собствения принос.

Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 10 месеца.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50000 лева. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта. Евентуалният нефинансов принос на кандидата (ако има такъв принос в натура) не може да е част от посочените 30%.
 
Подготовката на проектните предложения трябва да спазват строго определени технически параметри за вид и размер на шрифта, големина на документите и частите от тях и др., с които се оценяват на първи етап на оценка на подадените проекти.
Успешно преминалите техническата проверка проектни предложения се оценяват от ФРГИ, като критериите за оценка и класиране на проектите са:
а) Съответствие на проекта с целите на фонд “Хората решават”;
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Ангажираност на общността в разрешаването на проблема – оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на общността в изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
г) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител и партньорите й;
д) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит;
е) Организацията спазва правила и стандарти, гарантиращи качеството на нейната работа, свързаността и отчетността й пред обществените групи, които представлява, финансовата й коректност и други теми от значение за съществуването и функционирането на една гражданска организация. 
 
Крайният срок за подаване на документите е 22 ноември 2011 г., 18:00 ч.
 
За повече информация и документи за кандидатстване: http://www.wcif-bg.org в раздел Финансираме/Текущи конкурси.

Фонд за развитие на капацитета на НПО

 Фондът за развитие на капацитета на НПО има за цел: 
• да насърчи НПО да полагат целенасочени усилия за развитие на своя организационен капацитет чрез създаване на специфични организационни документи, стратегии, планове и т.н.; 
• да съдейства за организационното развитие на НПО, като улесни достъпа им до качествени консултантски/обучителни услуги.

Сфери на работа 
Фондът дава възможност на НПО да ползват съдействие (под формата на обучение и консултиране) в области, свързани с развитието на организацията като цяло – например, по отношение на екипа, организацията на работа, финансовата устойчивост, публичността и т.н. 
Няма да се предоставя консултиране/обучение по строго специфични теми, свързани с дейността на организацията – например, законодателство в сферата на правата на децата, работа с жени, преживели насилие и т.н. Фондът НE предоставя финансиране за проектни дейности. 

Схема на работа 
1. Организациите, които желаят да ползват консултация или обучение, финансирано от Фонда, е необходимо да попълнят и изпратят на ел. поща konkurs@wcif-bg.org формуляр за кандидатстване, заедно с необходимите придружаващи документи. 
2. В рамките на един месец организациите ще бъдат информирани за решението относно тяхната кандидатура. 
3. С одобрените за участие НПО ще се свърже представител на ФРГИ, с когото ще се анализират нуждите и идеите за развитие на организацията. След като бъдат изяснени насоките на бъдещото обучение/консултация, ФРГИ съвместно с организацията ще избере подходящ консултант/обучител, който да работи с нея. 
4. Одобрените организации ще разработят план и бюджет за обучението/консултацията, които трябва да бъдат одобрени от ФРГИ и въз основа на които ще бъде подписан договор. Всяка организация трябва да покрие минимум 10% от общата стойност на бюджета. 
5. Провеждане на обучението или консултациите. Общата продължителност на обучението/консултацията не може да надвишава 6 работни дни. 

Кандидатстването към Фонда е текущо.

Кой може да кандидатства? 
За участие в програмата ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят на всички посочени по-долу критерии: 
• Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
• Организации, които не извършват религиозни или политически дейности. 
• Организации, които могат да гарантират, че ще имат текуща дейност в периода на осъществяване на обученията/консултациите.

Повече информация и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на: http://www.wcif-bg.org.

Фонд "Неотложна гражданска намеса"

Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда за разрешаване на местен проблем. 

За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми, индивидуални граждани, институции. 

Срокът за изпълнение на проекта е до 5 месеца. 

Общият бюджет за безвъзмездната помощ за първата година е 15000 лева. 
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 1500 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 50% съфинансиране на разходите по проекта. Най-малко половината от съфинансирането трябва да е паричен принос на кандидата или партньорите. 

Недопустими разходи със средства от Фонда са: 
- административни разходи; 
- разходи за операции, лечение и други подобни; 
- индивидуални стипендии; 
- хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.; 
- разходи за издателска дейност; 
- международни пътувания; 
- строителство или ремонт на сгради; 
- закупуване на земя, сгради, превозни средства; 
- заеми и/или лихви по дългове; 
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове. 

Кандидатстването за финансиране от фонда е текущо и няма краен срок. 
 
Повече информация и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на: http://www.wcif-bg.org.