Вие сте тук

Програма „Младежта в действие 2007 – 2013”, Дейност 1.2 – Младежки инициативи

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
Европейска комисия, Главна дирекция „Образование и култура” 
чрез Национален център „Европейски младежки дейности и инициативи”
Програма „Младежта в действие 2007 – 2013”
Дейност 1.2 – Младежки инициативи
Източници на информация: www.youthbg.info
Обща насоченост на програмата:
 
Целта е развиване на инициативност, предприемчивост и творчество у младите хора.
Младежките инициативи трябва да дават възможност на голям брой млади хора да станат изобретателни и креативни в ежедневието си, да говорят открито за нуждите и интересите си, както и да дискутират световни проблеми.
Младите хора могат да изпробват идеите си като инициират, планират и реализират свои проекти, които отразяват различни аспекти на средата, в която живеят. Проектите по дейност 1.2 трябва да включват активно и директно участие на младите хора в дейности, които те сами са планирали.
Приоритети  за 2012г. Всички проекти трябва да се вписват в годишните приоритети на ЕК, както и в годишните приоритети за България, определени от НЦЕМПИ.

Годишни приоритети на Европейската комисия за 2012г.:

Насърчаване на ангажимента на младите хора към приобщаващ растеж и по-конкретно:
Проекти за справяне с проблема на безработицата - Приоритет ще е осигуряването на достъп на безработните млади хора до всички  възможности, които Дейностите на програмата предлага.

Проекти за решаване на проблема на бедността и маргинализацията - включването на млади мигранти, младите хора в неравностойно положение, и където е уместно ромски младежи в насърчаването на информираността на младите хора и ангажимент за справяне с тези въпроси за по-интегриращо общество.

Проекти за стимулиране духа на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество – приоритет е да се използва пригодността за заетост на младите хора, по-специално чрез младежки инициативи

Проекти за насърчаване на здравословно поведение, по-специално чрез насърчаване на практиката за дейности на открито и масовия спорт – в този тип дейност приоритет е също и социалното включване и активното участие на младите хора в обществото

Проекти, насочени към повишаване на информираността на младите хора и мобилизация в справянето с глобалните екологични предизвикателства - насърчава се развитието на "зелени" умения и поведение сред младите хора и младежки работници и ангажимента им към по-устойчив растеж.

Годишни приоритети на България за 2012г.:

  • Участие на млади хора от селски/изолирани географски райони;
  • Развитие и популяризиране на доброволчеството в България;
  • Партньорство със страните от Източна Европа и Кавказкия регион.
Кой може да кандидатства:
 
  1. НПО или
  2. неформална група млади хора (при неформална група един от членовете на групата приема ролята на представител и поема отговорност от името на групата).
Допустими дейности/проекти:
 
Няма посочени конкретни допустими дейности.
Проектите трябва да дават възможност за инициативност и изобретателност, приложение на идеите на младежите, които се включват директно и работят активно по проекта.
Някои примери за теми на проект са: изкуство и култура, социално изключване, околна среда, опазване на наследството, младежка информация, европейска осъзнатост, развитие на селските/градските райони, младежки политики, здраве, мерки срещу престъпността, противопоставяне на расизма/ксенофобията, увреждания, помощ за възрастни хора, бездомни, мигранти, равни възможности, обучение с помощта на връстници, безработица, младежки спортове, свободно време на младежите, медии и комуникации и др.

Темата трябва да е отразена в конкретните ежедневни дейности на младежката инициатива. Младежките инициативи могат да се използват за развиване на предприемаческия дух, тъй като като структура са особено подходящи за придобиване и усъвършенстване на предприемачески умения у младите хора и др.

Проектите могат да бъдат два вида:
Национален - проект, осъществяван от една група в собствената им страна;
Транснационален - проект, осъществяван от две или повече групи от различни страни, който допринася за споделянето на добри практики. Младежките дейности попадат и в сферата на неформалното образование и предоставят възможност на младите хора да се чувстват европейски граждани и да вземат участие в изграждането на Европа.

Като последваща дейност от проект по Младежки инициативи могат да се сформират сдружения, НПО‐та или други структури, активни в социалната и младежката сфера.

Продължителност на проектите:
 
Между 3 и 18 месеца
Финансиране: 
 
Програмата дава указания за формирането на бюджета в зависимост от дейностите, участниците и др. , които детайлно са посочени в таблица в Ръководството за кандидатстване за 2012. Обърнете внимание и на файла «Фиксирани суми за 2012 г.» на www.youthbg.info
Партньорства:
 
Не са задължителни за националните проекти.
При формирането на партньорства е добре да се вземе предвид последния от годишните приоритети за България (виж по-горе).
Краен срок за кандидатстване: Всяка година програмата има 5 сесии за кандидатстване:
Проекти, започващи между:
1 май и 30 септември
1 юли и 30 ноември                 
1 септември и 31 януари     
1 декември и 30 април         
1 февруари и 31 юли                

Срок за кандидатстване:
1 февруари
1 април
1 юни
1 септември
1 ноември

Допълнителна информация,
съвети, коментари:
Участници в проектите трябва да бъдат младежи на възраст между 18 и 30 г. По изключение могат да се  включат и младежи между 15 и 17год., само ако са придружени от младежки работник (тренер).
Не се финансират:
  • Младежки семинари, младежки обмени;
  • Представления, фестивали, състезания, работни лагери;
  • Дейности, които могат да бъдат квалифицирани като туристически.

Кандидатът трябва да покаже, че има стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи му да поддържа дейността си през периода на провеждане на проекта, както и да участва във финансирането му. 

Обърнете внимание на Ръководството по програмата за 2012г., особено тази част от него, която касае директно Дейност 1.2 (стр. 68-94). Информацията там е изключително изчерпателна.
В Ръководството на програмата е разработен раздел: Как да напишете добър проект?, където са дадени указания за подготовка на проектите.

NB: Програмата „Младежта в действие” дава възможност на организации за кандидатстване по 7 дейности на национално ниво, т.е в България  към НЦЕМПИ www.youthbg.info, като освен 1.2 – Младежки инициативи, това са дейностите:  1.1 – Младежки обмен, 1.3 - Проекти за демократично гражданство, 2 ‐ Европейската доброволческа служба, 3.1 – Сътрудничество с държави, граничещи с Европейския съюз, 4.3 – Обучение на младежки работници и работа в мрежа, 5.1 ‐ Срещи на млади хора и отговорниците за младежката политика. Всички (освен 5.1) изискват участие на партньори от други държави от програмата. Подробности относно всички дейности и условия за кандидатстване са дадени в Ръководството на програмата за 2012.