Вие сте тук

Често задавани въпроси относно Centralized IT Infrastructure Concept and Analysis (CITICA)

На тази страница ще намерите отговорите на често задавани въпроси относно Centralized IT Infrastructure Concept and Analysis (CITICA).


Ще бъде ли приета за разглеждане подадена кандидатура от страна на фирма - юридическо лице? В случай, че това е приемливо, каква документация е нужна?

Както е посочено в обявата, ПРООН търси да наеме индивидуален консултант. Оферти, подадени от фирми (юридически лица), няма да бъдат разглеждани.

Ще бъдат ли приети за разглеждане кандидатури подадени от експерти, които ще работят в един екип? В случай, че това е приемливо, необходимо ли подробно описание на разходите на всеки един експерт по дейности и/или работни дни?

Ще бъдат разглеждани единствено индивидуални кандидатури, а не на екип от експерти.

В случай, че отговорите на първите два въпроса са отрицателни, допустимо ли е в хода на изпълнение на заданието да бъдат ползвани услугите на допълнителни експерти без това да се отразява на ценовото предложение?

Да, по своя преценка, избраният индивидуален консултант би могъл да ползва услугите на допълнителни експерти в рамките на своето ценово предложение.

Каква информация следва да бъде включена в ценовото предложение освен крайната цена за цялостната услуга?

Ценовото предложение следва да съдържа само крайната цена като обща сума. Не е необходимо да се представя разбивка на разходите.

Моля потвърдете, че за изпълнение на заданието не се търси фирма, а един индивидуален изпълнител (физическо лице)?

Потвърждаваме, че за изпълнението на заданието не търсим фирма (юридическо лице), а индивидуален консултант (физическо лице).

Възможно ли е в процеса на изпълнение на заданието, избраният консултант да ползва услугите на допълнителни консултанти срещу допълнително възнаграждение за тях? Ако да, на какъв етап следва да бъдат представени техни CV-та и какъв ще е редът на тяхното участие в изпълнението на заданието?

Да, ползването на услуги от допълнителни експерти е допустимо и това е по преценка на избрания консултант. Ако консултантът планира използването на допълнителни консултанти, тяхното възнаграждение трябва да бъде предвидено и включено в крайната цена на финансовата оферта. Не е необходимо да се представят CV-та на допълнителните консултанти.

Възможно ли е в процеса на изпълнение на заданието, избраният консултант да има статут на официален член на екипа на ‘Глобални библиотеки - България' или на ПРООН с цел по-лесно осъществяване на контакти с мениджърските екипи на големите телекомуникационни компании опериращи на територията на страната?

Избраният консултант не може да има статут на официален член на екипа на „Глобални библиотеки - България" или на ПРООН. Ако е необходимо може да бъде подготвено официално писмо, което да потвърди, че консултантът работи по задание на Програма ‘Глобални библиотеки - България'.

Възможно ли е в ценовата оферта да бъде включено възнаграждение на евентуални допълнителни консултанти? Ако да, по какъв начин следва да бъде упомената сума, която евентуално ще бъде изразходвана в процеса на изпълнение на заданието?

Ценовото предложение следва да съдържа само крайната цена като обща сума. Не е необходимо да се представя разбивка на разходите. Ако консултантът смята да използва услугите на допълнителни експерти, тяхното възнаграждение трябва да бъде предвидено и включено в крайната цена.