Вие сте тук

Грантове на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) за България

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
 
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) за България
Източници на информация:
http://www.ceetrust.org/article/672/
Обща насоченост/цели на програмата:
 
Целта на програмата е да се повиши участието на гражданите и неправителствените организации в обществения живот и насърчаване на отношенията на гражданска отговорност за качеството на българската демокрация.
Грантове ще бъдат отпуснати на неправителствени организации, които участват в инициативи, свързани със следните въпроси:
- Публични политики – развитие на предложения за системни решения, които помагат за модернизиране на различни сфери на обществения и политическия живот;
- Гражданско участие – включване на гражданите в свободния достъп до обществена информация, прозрачност в управлението, което позволява свободен и лесен достъп до обществена информация, осигуряване на прозрачност на процедурите чрез нови граждански медийни инициативи.
- Граждански контрол – мониторинг на функционирането на публичните институции и съответствието им с доброто управление в конкретните мониторингови дейности, свързани със законодателния процес в страната, консултативни механизми в развитието и прилагането на политическите стратегии.
 
Кой може да кандидатства:
 
Допустими кандидати са неправителствени организации, които провеждат дейността си под формата на фондация или сдружение.
Очаква се потенциалните кандидати да:
  • представят проекти, тясно свързани с една от основните си дейности;
  • използват предварително установени връзки и мрежи с подобни организации в региона на Централна и Източна Европа, за да се размножава ефектът от тяхната дейност, ако е необходимо;
  • осъществяват своята дейност в съответствие с правилата, предвидени в правилника си, при спазване на закона и запазване на обществения интерес, без подкрепата на каквито и да било политически или корпоративни въпроси.
Критерии за оценяване на проектите:
 
  1. Планираните дейности да са в съответствие с целите и обхвата на програмата на CEE Trust.
  2. Идеята на планираните дейности да е разумна, последователна и логична.
  3. Представените идеи и предложените методи да са изключителни по някакъв начин, в сравнение с други дейности в същата област.
  4. Планираните дейности, график и бюджет да са добре обосновани и подходящи за очакваните резултати.
  5. Кандидатът да има ресурси за професионално завършване на проекта, хора за изпълнението му и да е подходящо квалифициран за тази работа.
  6. Проектът да попада в една от основните дейности на кандидата.
  7. Организацията да спазва високи стандарти и правила за прозрачност в дейността си.
Продължителност на проектите:
 
До 24 месеца
Финансиране: 
 
Продължителността, окончателните суми на грантовете и разходи, които могат да бъдат обхванати от безвъзмездната помощ, не са определени от CEE Trust. Те зависят от характера и продължителността на планираните дейности. Безвъзмездната помощ може да бъде отпусната, за да се подкрепят или краткосрочни (няколко месеца), или дългосрочни проекти (до 2 години).
 
Максималната допустима стойност на един проект е 100 000 USD.
 
Съфинансиране от страна на кандидата не се изисква.
Необходими партньорства:
 
Не са необходими партньорства, за да бъде финансиран проектът. Партньор може да бъде организация, която ще бъде пряко ангажирана в изпълнението на проекта или ще бъде по някакъв друг начин ангажирана в работата на кандидатите (с изключение на подизпълнителите).
Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2012 г.
 
Допълнителна информация,
съвети, коментари:
CEE Trust ще присъди 6 гранта. CEE Trust не поддържа предоставянето на социални услуги, преки дейности, генериращи приходи и дарения. Всички грантове ще се изплащат авансово, обикновено след получаване на заверен препис от писмо за отпускане на безвъзмездни средства. В случай на по-големи суми, отпуснати за проекти, които да бъдат изпълнени в рамките на дълъг период от време, средствата могат да се изплащат на вноски, съгласно графика, предвиден в писмото за отпускане на безвъзмездни средства.
Ключови думи: