Вие сте тук

Подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалната изолация

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
 
Association GIVE EUR-HOPE (GEH)
Допълнителна информация:
http://www.giveeurhope.eu/index.php
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project.html
Обща насоченост/цели на програмата:
 
GEH е сдружение с нестопанска цел, което има за цел да насърчава, чрез конкретни действия, солидарността на служителите на ЕС към физически лица, семейства или групи, живеещи в бедност и социално изключване в ЕС. За да се постигне своите цели, асоциацията разчита на ЕС и абонамента на своите членове, за да се финансират микропроекти, чиито основни цели са борбата с бедността и социалното изключване в страни от ЕС. Тези микропроекти имат за цел да подкрепят инициативи, базирани на опита на тези, които вече са работили по проекти, свързани с тези групи и по този начин да отговори на нуждите и реалността на най-бедните и най-социално изключени.
Целеви области са: строеж или ремонт на жилища и дневни центрове; създаването на основни съоръжения, здраве, обучение по въпросите за гражданството; професионално обучение и подкрепа.
 
Кой може да кандидатства:
 
Общности или местни асоциации; неправителствени организации или тези, които представляват такива общности, при условие, че са налице гаранции, че те представят реалните нужди и желанията на самите общности.
 
Допустими дейности/проекти:
 
Проектите, поддържани от GEH, имат за цел да допринесат за борбата с бедността и социалното изключване. Те обхващат главно:
 
  • строеж или ремонт на жилища и дневни центрове;
  • създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони, медицински сестри);
  • обучение на хората по въпросите относно гражданството, чрез информирането им за техните права като граждани и предаване на умения, необходими за упражняване на тези права (подкрепа за увеличаване на грамотността, езикови курсове);
  • инициативи в областта на социално-културната сфера, които са предназначени за насърчаване на обмена на знания, включително чрез художествено изразяване.
Продължителност на проектите:
 
Няма уточнени срокове, повечето от одобрените проекти са кратки (реновирания, помощи за създаване, построяване или подобряване на вече съществуващи условия за живот, обучения).
Финансиране: 
 
Пълно финансиране (възможно е и частично), одобрените досега проекти са на стойност от €2,500 до €5,000.
 
Необходими партньорства: Не са необходими партньорства.
Краен срок за кандидатстване: Няма.
Допълнителна информация,
съвети, коментари:
Важно е да се включат проверими референции, които в идеалния случай е добре да бъдат издадени от няколко надеждни организации.