Вие сте тук

Финансова подкрепа за европейски младежки дейности

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
 
Council of Europe, European Youth Foundation (EYF)
Младежката Европейска фондация (ЕМФ) е фонд, създаден през 1972 г. от Съвета на Европа.
Източници на информация:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp
http://www.eyf.coe.int/fej/portal?js_language=en
Обща насоченост/цели на програмата:
 
Целта й е да насърчи сътрудничеството между младите хора в Европа чрез предоставяне на финансова подкрепа на тези европейски младежки дейности, които служат за насърчаване на мир, разбиране и сътрудничество в един дух на уважение на основните ценности на Съвета на Европа като права на човека, демократичност, толерантност и солидарност.
ЕМФ осигурява финансова подкрепа за следните видове дейности, осъществявани от неправителствени младежки организации или мрежи или други неправителствени структури:
 • образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
 • дейности, насочени към укрепване на мира и сътрудничеството в Европа;
 • дейности, предназначени за насърчаване на по-тясно сътрудничество и по-добро разбиране сред младите хора в Европа, особено чрез разработване на обмена на информация;
 • дейности, насочени към стимулиране на взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
 • проучвания, изследвания и документация относно младежките въпроси.
Кой може да кандидатства:
 
Международна неправителствена младежка организация или мрежа.
Национална или местна неправителствена младежка организация или мрежа.
Неправителствени структури, ангажирани в работата с младежите.
 
Допустими дейности/проекти:
 
Международни младежки срещи (категория А).
Младежки дейности, различни от срещи (категория Б), в тази категория на фондацията могат да подкрепят, например:
 • специализирани публикации (например наръчници за обучение);
 • бюлетини или списания, произведени от международни младежки организации или мрежи;
 • информационни кампании;
 • изложби и производство на аудио-визуални материали и т.н.;
 • разработване на интернет страници или производство на CD-ROM;
 • производство на плакати, значки и стикери;
 • изследователски проекти по въпроси, свързани с младежите.

Администрация на международни неправителствени младежки организации и мрежи (категория В).
Пилотни проекти (категория Г):
ЕМФ осигурява финансова подкрепа на пилотни проекти, осъществявани под формата на срещи между млади хора или други дейности, различни от срещи. Тези проекти са въведени с цел ЕМФ да е възможно по-близко до приоритетните цели на Съвета на младежката политика в Европа, които по своята същност да не са обект на прекалено строги правила, условия и критерии.
Приоритетни  цели са:

 • да помогне на младите хора, особено на младите хора в неравностойно положение, да посрещат предизвикателствата, пред които са изправени;
 • да се насърчи създаването на нови форми на младежко участие и организация;
 • да дадат своя принос към социалното сближаване, включително чрез борба срещу социалното изключване и предотвратяване на това явление, особено при младежите.
Финансиране: 
 
ЕМФ прави авансово плащане (80% от безвъзмездната помощ) към бенефициента около 10 седмици преди началото на дейността.
Не повече от две трети от общата сума, необходима за проект от категория А или Б, може да бъде отпусната от ЕМФ.
Необходими партньорства: В зависимост от категорията на проекта.
Краен срок за кандидатстване: За искания за административни безвъзмездна помощ (категория В) за текущата година: 1 февруари.
За категория А и Б дейности на ЕМФ, които се провеждат между 1 януари и 30 юни на следващата година, също и за  дейности, които ще се провеждат в сътрудничество с Европейските младежки центрове (учебни сесии) през първата половина на следващата година: 1 април.
За категория А и Б дейности на ЕМФ, които се провеждат между 1 април и 31 декември на следващата година, също и за дейности, които ще се провеждат в сътрудничество с Европейските младежки центрове (учебни сесии) през втората половина на следващата година: 1 октомври.
Няма фиксирани срокове за пилотни проекти (категория Г), които могат да се подават по всяко време. Въпреки това, според решението на Програмния комитет за младежтая пилотните проекти трябва да бъдат подадени най-малко три месеца преди началото на дейността с цел да се позволи правилна оценка.
Допълнителна информация,
съвети, коментари:
За младежки неправителствени организации и мрежи, които са за първи път кандидати към ЕМФ - да се регистрират към ЕМФ (отидете на http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/how_to_register_EN.asp). Без правилно попълнена регистрационна форма, която е била потвърдена от Секретариата, организациите няма да могат да подават своите заявления онлайн.
Забележка: Тази процедура не се отнася за подаване на заявления за учебни сесии, които ще се проведат в сътрудничество с европейските младежки центрове.