Вие сте тук

Целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” се включват в Комуникационна стратегия „Информирани и здрави” на Министерство на здравеопазването на Република България

През м. януари 2012 г. представители на „Глоб@лни библиoтеки  - България” и на Министерството на здравеопазването (МЗ) набелязаха възможностите за сътрудничество между обществените библиотеки и Регионалните здравни инспекции.
 
Комуникационна стратегия „Информирани и здрави” на МЗ цели да повиши информираността на българските граждани по отношение на рискови фактори, свързани с употребата на психотропни вещества сред младите хора, тютюнопушенето, производствения, битовия и транспортния травматизъм.
 
В рамките на Комуникационната стратегия се провеждат национални здравни информационни кампании. Подготвени са различни информационни материали – брошури, филми, листовки и т.н., които имат за цел да информират и да провокират към здравословен начин на живот.
 
Звеното за управление на „Глоб@лни библиотеки - България” подпомага целевите библиотеки да се включат в кампаниите чрез организиране и провеждане на събития, свързани с гореспоменатите здравни теми (лектории за ученици; срещи с уязвими групи; дискусии).