Вие сте тук

Тримесечен отчет за целеви библиотеки по Етапи 2009 и 2010 на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

В средата на 2011 г. Програма „Глоб@лни библиотеки - България" навлиза в своята трета година. През 2010 г. бяха положени усилия за идентифициране на по-голямата част от библиотеките-партньори и за закупуването на ИКТ оборудване за тях. През 2011 г. във фокуса на програмата са обучението на библиотекари и внедряването на съвременни услуги, които библиотеките да предоставят с помощта на ИКТ на гражданите и местните общности.

От особено значение за планирането на бъдещата съвместна работа на Звеното за управление на програмата (ЗУП) и целевите библиотеки е ЗУП да разполага със систематизирана информация за това какво и как се променя чрез съвместните усилия на целевите библиотеки, местните партньори и ЗУП. Тази информация е необходима също за отчитане на дейностите по програмата пред донорската организация и партньорите, както и за текущата оценка на нейното въздействие.

Във изпълнение на т. 3.2.4 от подписаните Споразумения за сътрудничество по програмата, ЗУП въвежда от 1 юли 2011 г. тримесечни отчети на целевите библиотеки. За 2011 г. от библиотекарите в целевите библиотеки по Етапи 2009 и 2010 се очаква да попълнят и изпратят два тримесечни отчета. Първият е за периода 1 юли - 30 септември, а вторият ще бъде за 1 октомври - 31 декември 2011 г. Първата форма на отчета се попълваше като файл на Microsoft Excel, а следващите ще представляват онлайн формуляри.