Вие сте тук

Програма „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.)

Финансираща институция/организация
Име на финансиращата програма:
 
ЕС, Програма „Европа за гражданите“
Източници на информация:
Покана
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Обща насоченост/цели на програмата:
 
  • събиране на хората от местните общности в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето,
  • да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище,
  • да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта за нейното минало,
  • да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни, да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на Европа, със специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз, в неговия състав към 30 април 2004 г., и тези на държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.
Кой може да кандидатства:
 
  • обществен орган, или
  • организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност).
Допустими дейности/проекти:
 
Действие 1: Активни граждани за Европа
М я р к а 1 : Побратимяване на градове
Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове
Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове
М я р к а 2 : „Проекти на граждани“ и „Мерки за подкрепа“
Мярка 2.1: Проекти на граждани
Мярка 2.2: Мерки за подкрепа
Действие 2: Активно гражданско общество в Европа
Мерки 1 и 2: Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика и за организации на гражданското общество на равнище ЕС (Оперативни безвъзмездни средства
М я р к а 1 — Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика (мозъчни тръстове — think-tanks) — има за цел да подкрепи работата на изследователските организации по европейската публична политика (мозъчни тръстове — think-tanks), които могат да предоставят нови идеи и разсъждения по европейските въпроси относно активното гражданство на европейско равнище или относно европейските ценности.
М я р к а 2 — Структурна подкрепа за организации на гражданското общество на равнище ЕС — ще предостави на организации на гражданското общество с европейски измерения способност и стабилност за развитие на техните дейности на европейско равнище. Целта е да се съдейства за появата на структурирано, сплотено и активно гражданско общество на европейско равнище.
Мярка3 : Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество
Целта на тази мярка е да подкрепя конкретни проекти, представяни от организации на гражданското общество от различните участващи държави. Тези проекти трябва да повишават осведомеността по въпроси от европейски интерес и да способстват за засилване на взаимното разбиране на различни култури и установяване на общи ценности чрез сътрудничество на европейско равнище.
Действие 4: Активно европейско възпоменание
Целта на проектите, подкрепяни по това действие, е да се запази жива паметта за жертвите на нацизма и сталинизма и да се подобри познанието и разбирането на настоящото и бъдещите поколения за това какво и защо се е случвало в лагерите и другите места за масово унищожаване на хора.
Продължителност на проектите и финансиране: 
 
Действие 1: Активни граждани за Европа
М я р к а 1 : Побратимяване на градове
 
Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове
Максималната продължителност на срещата е 21 дни.
Максималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят, е 25 000 EUR за проект. Минималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят, е 5 000 EUR.
Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове
Максималната продължителност на проекта е 24 месеца; максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни.
Максималната допустима сума за проект по тази мярка е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.
 
М я р к а 2 : „Проекти на граждани“ и „Мерки за подкрепа“
 
Мярка 2.1: Проекти на граждани
Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.
Предоставените безвъзмездни средства не може да превишават 60 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта.
Минималната стойност на безвъзмездните средства ще бъде 100 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 250 000 EUR.
Мярка 2.2: Мерки за подкрепа
Максималната продължителност е 12 месеца. За всеки проект трябва да се предвидят поне 2 събития.
Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие.
Минималната допустима стойност на безвъзмездните средства ще бъде 30 000 EUR.
Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 100 000 EUR.
 
 
 
Действие 2: Активно гражданско общество в Европа
Мерки 1 и 2: Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика и за организации на гражданското общество на равнище ЕС (Оперативни безвъзмездни средства
Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие.
Максималният размер на безвъзмездните средства е 100 000 EUR.
Мярка 3 : Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество
Максималната продължителност на проекта е 18 месеца.
Максималният размер на безвъзмездните средства е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR
 
Действие 4: Активно европейско възпоменание
Максималната продължителност на проекта е 18 месеца
Максималният размер на безвъзмездните средства е 100 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.
Необходими партньорства:
 
 
Всички мерки (без Мерки 1 и 2 по Действие 2 и Действие 4) предполагат партньорство между две или повече общини/организации
 
Краен срок за кандидатстване: Действие 1 Мярка 1.1 -  1 февруари; 1 юни; 1 септември
Действие 1 Мярка 1.2 - 1 февруари 1 септември
Действие 1 Мярка 2.1 - 1 юни
Действие 1 Мярка 2.2 - 1 юни
Действие 2 Мярка 1 и 2 - 15 октомври
Действие 2 Мярка 3 - 1 февруари
Действие 4 - 1 юни
 
Допълнителна информация,
съвети, коментари:
 
Ще бъдат разглеждани само предложения, които са подадени чрез официалния електронен формуляр за заявление за отпускане на безвъзмездни средства (eForm), надлежно попълнен и подписан от лицето, което е упълномощено да встъпи в правно задължение от името на заявителя.