Вие сте тук

Ползи и перспективи пред населението на община „Тунджа” чрез реализацията на програма „Глоб@лни библиотеки - България“ 2009 - 2011 г.

Община „Тунджа” е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и заема централно положение в Ямболска област. Обширната й площ (1 218,9 кв. км) я нарежда на първо място в областта и на едно от челните места в страната по територия. Граничи с общините Ямбол, Сливен, Стралджа, Нова Загора, Тополовград, Елхово, Болярово.
 
По административно-териториално устройство общината се отличава със своята уникалност. Административният й център е в град Ямбол (особен статут)  и обслужва 44 населени места с общо население 25 088 души (към 2012 г.), разположени около града. Максималното разстояние от населените места до центъра е 45 км. Община „Тунджа” обхваща най-голям брой населени места в сравнение с останалите общини в областта, които са общо 109.
 
Една от основните характеристики в политиката на община „Тунджа” е непрекъснатият стремеж към подобряване на средата на живот на нейните граждани чрез нови инвестиции в ремонтни и строителни дейности; засилването на социалния й ангажимент чрез разширяване обхвата на социалните услуги; реализиране на нови и полезни политики за стимулиране на трудовата заетост, образованието, културата, спорта, здравеопазването, управлението на общинската собственост.
 
Тези поети пред жителите на общината отговорности за осигуряване на  по-добра, по-съвременна и по-качествена образователна и социална среда, за активен и интензивен обществен живот, се реализират благодарение на упоритата и целенасочена работа по привличането на допълнителни финансови ресурси от програмите на Европейския съюз. В тази посока, политиката на ръководството на общината е насочена към подбор на квалифицирани експерти по успешна подготовка и реализация на европейски проекти по различни оперативни програми. Доказателство за това е фактът, че община „Тунджа” е в престижната класация на общините – отличници в усвояването на европейски средства. Тя е на 8 място от 264 общини в страната по реално изплатени средства от ЕС.
 
С финансиране от Европейски съюз по Оперативна програма „Регионално развитие” и със средства от общинския бюджет са ремонтирани и обновени повече от половината общински читалищни сгради. Общо на територията на общината развиват дейност 40 читалищни организации и 38 обществени библиотеки. Отговорно може да се подчертае, че община „Тунджа” е „отличник” в България по одобрени проекти за разкриване на информационни центрове по Програма „Глоб@лни библиотеки”, която се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. По трите етапа на програмата са финансирани и оборудвани 9 информационни центъра в читалища от общината с най-съвременна компютърна техника и софтуер, както и безплатен достъп до услугите и Интернет в тях.
 
Процедурата по кандидатстването за одобрение и изграждането на информационните центрове е осъществена посредством прекия ангажимент на община „Тунджа”. Със средства на общината са извършени ремонти на помещенията, оборудването им с климатици, бюра и столове, сигнално-охранителни системи, осигуряване на Интернет връзка, съгласно подписаните споразумения с Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие, читалищата и общината.
 
Информационните центрове, създадени по Програма „Глоб@лни библиотеки”, са в контекста на Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. С подкрепата на програмата община „Тунджа” съумява да изпълни един от ключовите ангажименти към местните общности, а именно да осигури по- пълноценен и адекватен на потребностите достъп до информационните и комуникационни технологии и ресурси.
 
Първият информационен център по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” е открит официално на 13.06.2011 г. в читалище „Светлина” в с. Скалица. Активно работят и информационните центрове в селата Бояджик, Тенево, Роза, Безмер, Кабиле, Генерал Инзово, Дражево и Чарган.
 
Чрез тези нови иновативни придобивки за жителите на селата в „Тунджа” се открива „още един прозорец към света”, който изпълва с ново съдържание работата на библиотеката, съобразно изискванията на динамичното време, в което живеем. Те получават нов шанс за намиране на по-прекия път към нови познания и се утвърждават като „библиотеки без стени”. С разкриването на тези зали и чрез съвременната компютърна техника се осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникации, обучение и електронни услуги за гражданите от общината чрез безплатно ползване на Интернет. Така ще се спомогне и за подобряване на библиотечното обслужване и повишаване информираността и качеството на живот на хората в малките населени места.
 
Ръководството на Община „Тунджа” благодари за усилията, подкрепата и професионализма на Звеното за управление на програмата, което помага във всички етапи от реализацията на този мащабен проект в сферата на културата. Предоставената компютърна техника, обученият библиотечен и читалищен персонал, разкритите компютърни центрове към читалищните библиотеки, интересът и подкрепата на местната общност са предпоставка за устойчиво развитие на програмата, за въвеждане на нови информационни услуги, за по-тясно взаимодействие в реализацията на идеята за електронно правителство и управление, за реално предоставяне на редица административни услуги за населението в по-малките населени места с помощта на компютърната техника и квалифицирания библиотечен персонал. Не по-малко е значението и на разкритите допълнителни щатни бройки, които реално подпомагат читалищните институции и общинската администрация.

Ключови думи: