Вие сте тук

Регионална тематична среща „Добри библиотечни практики” - Видин

Регионална тематична среща „Добри библиотечни практики” - Видин
Регионална тематична среща „Добри библиотечни практики” - Видин

На 10 и 11 април 2012 в гр. Видин се проведе втората за 2012 г. регионална тематична среща „Добри библиотечни практики”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионалната библиотека във Видин.
 
В срещата участваха читалищни секретари и библиотекари от областта, представители на областната и общинските администрации, партньори на библиотеките от областта и гости от Република Сърбия.
 
Срещата беше открита от г-жа Десислава Иванова, и.д. директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.
 
Приветствено слово към участниците поднесоха г-жа Елка Георгиева, зам.-областен управител на област Видин и г-жа Борислава Борисова, зам.-кмет по хуманитарните дейности и социална политика на Община Видин. В словото си те изразиха задоволството от напредъка на библиотеките в използването на съвременните информационни и комуникационни технологии и благодариха на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” за това, че превърна библиотеките отново в средище на просвета, култура и информация.
 
Г-жа Елка Георгиева поднесе поздравителен адрес от областния управител на област Видин инж. Цветан Асенов.
 
Презентациите по време на срещата бяха насочени към добрите практики в предоставянето на електронни библиотечни услуги и необходимостта да се въвеждат нови услуги, в съответствие с конкретните нужди на местната общност.
 
 
Наталия Георгиева, ръководител „Връзки с обществеността и застъпничество” в Звеното за управление на програмата, говори на тема „Иновативни услуги в библиотеките”.
 
Мариела Савкова, управител на Областен информационен център – гр. Видин говори за партньорството между Областен информационен център – гр. Видин и библиотеките в предоставянето на компетентна и безплатна информация по всички въпроси, които касаят дейността на държавните и местни администрации, библиотеки, читалища и бизнеса.

 
Татяна Любенова, библиотекар при НЧ „Просвета-1937 г.” - с. Кутово в презентацията си „Книга и компютър - ръка за ръка” разказа как новата визия на библиотеката я превръща в любимо място на децата от селото, където освен че ползват компютрите, те все повече четат. В библиотеката възрастните разширяват социалните си контакти и се обучават в компютърна грамотност.

 
Снежана Филипова, библиотекар при НЧ „Образование” - с. Арчар представи ИКТ услугите на библиотеката и разказа за споделеното от потребителите удовлетворение от новата придобивка и възможността да се докоснат до широк кръг от информация, която използват както за служебни цели, така и за свободното си време.

 
Силвия Христова, библиотекар при НЧ „Просвета-1882”- гр. Кула запозна присъстващите с опита и тенденциите в работата на библиотеката по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и показа рисунки и фигури, направени от деца с помощта на ИКТ оборудването.

 
Десислава Иванова, и.д. директор на Регионалната библиотека запозна присъстващите с обучението на хора над 55-годишна възраст в начална компютърна грамотност и Интернет.

 
Гостите от Сърбия впечатлиха участниците в срещата с интересните си инициативи и практики, но искрено вълнение предизвика представянето на библиобуса, чрез който те предоставят книги и електронни услуги и в най-малките и отдалечени населени места. В Сърбия съществуват училища с 5-6 ученика и за библиотекарите е предизвикателство регулярно да ги посещават.
 
Сузана Сиротович, директор на Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. Неготин, Сърбия, представи електронните услуги, използването на Интернет и услугата „Попитай библиотекаря”.
 
 
Мая Манич, библиотекар в Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. Неготин, Сърбия, говори за партньорството с църквата и издаването на книжка, в която са събрани рецепти от деца за хранене по време на пости.

 
Жаклина Николич, директор на библиотеката към Център за култура – Кладово, Сърбия разказа за „Библиобус”.

 
В две от сесиите на срещата се проведе работа по групи, чиято цел беше да се идентифицират основните целеви групи потребители от местната общност и да се разработи нова услуга, съобразена с потребностите на всяка група.
 
Библиотекарите определиха пет целеви групи на потребители:

  • Деца и ученици
  • Пенсионери
  • Безработни в активна възраст
  • Хора със специфични потребности / хора в неравностойно положение
  • Етнически малцинства / роми

След дискусия и обмен на идеи и опит, всяка група дефинира услугата, набеляза потенциалните партньори, планира дейностите за внедряване на услугата, определи необходимите ресурси, способите за популяризирането на услугата и очакваните резултати. Особено внимание беше отделено на очаквания социален и икономически ефект за местната общност от внедряването на услугата.
 
Група 1: Деца и ученици
Услуга: Създаване на детски клуб „Родова памет”
 
Цел: Изграждане на база данни с информация за родния край
Партньори: общината, ЦДГ, ученици, доброволци, туристически фирми
Дейности: Събиране на информация за родния край - история, местни традиции, обичаи, песни, предания, легенди, носии. Децата ще събират информация от възрастни хора с цел запазването на родовата памет.
Ресурси: Софтуер за създаването на базата данни /РБ/, фотоапарат, диктофон, хартия, флумастери
Резултати: Възпитание на децата в любов към родното място и традиции
Социален ефект: Децата ще станат част от общност, обединена от идеята и желанието да са полезни на своето родно място.
Икономически ефект: Събраните материали ще бъдат издадени на хартиен и електронен носител, което ще се координира от РБ и ще се предлагат на гости и туристи. Ефектът се измерва със съкращаването на разходите на общината и туристическите фирми за създаване на рекламни материали, с намаляване на времето за търсене на информация от потребителите и туристите за местните забележителности, традиции и бит, със стойността на самата информация.
 
ГРУПА 2: Пенсионери
Услуга: „Предай и върни – партньорство между поколенията”
 
Цел: Учащите обучават и подпомагат пенсионерите при ползването на електронни услуги, а пенсионерите им предават опит и ги запознават с интересни събития от миналото.
Партньори: Дом за възрастни хора, клуб на пенсионера, училища, самодейци / доброволци, общини и кметства
Дейности: Обучение за ползване на е-услуги, основно на здравни и земеделски теми
Ресурси: Интернет, копирни услуги
Резултати: Компютърно и информационно ограмотяване на възрастните и разширяване знанията на учениците
Социален ефект: Приобщаване на поколенията и възпитаване на учениците за полагане на доброволен труд и помощ на възрастните
Икономически ефект: Спестяване на време и улесняване на възрастните в търсене на информация на здравни и земеделски теми. Достъпът до информацията чрез Интернет съкращава разходите за абонамент за печатни издания на тези теми – вестници и списания.
 
ГРУПА 3: Безработни в активна възраст
Услуга: Библиотеката – достъпно място за информиране на безработните
 
Цел: Предоставяне на информация за подходящи свободни работни места и програмите за обучение и преквалификация
Партньори: Кметства, общини, областна администрация, Агенция по заетостта / Бюра по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, частни форми и сдружения
Дейности: Среща с партньорите, представяне на услугата в общността чрез медиите, създаване на база данни за работни места, подходящи за безработните от общността и регулярното й обновяване, съдействие за подготовка на документите и кандидатстване чрез Интернет
Ресурси: информационни данни от БТ, работодатели, посреднически фирми и др.
Резултати: Безработни, намерили работа чрез библиотеката
Социален ефект: Подпомагане на семействата на безработните да преодолеят стреса и да търсят активно работа, издигане имиджа на библиотеката като съвременен информационен център
Икономически ефект: Спестяване на време за подготовка на документите и кандидатстване за работа, икономия на разходи от транспорт при подаване на документите онлайн, икономия на време за консултации и информиране на безработните в Бюрата по труда, съкращаване на времето за сформиране на групи обучаеми по програмите на Министерството на труда и социалната политика в резултат от насочването на безработните чрез библиотеката.
 
ГРУПА 4: Хора с двигателни затруднения над 55 г.
Услуга: Библиотеката – информационен посредник
 
Цел: Предоставяне на информация според индивидуалните нужди
Партньори: Клуб на инвалида, Клуб на пенсионера, Сдружение „Достоен живот”, Фондация „Възможности за професионална реализация – Видин”, Служба „Социално подпомагане” към общините
Дейности: Проучване на нуждите – посещение веднъж седмично; организиране на срещи с партньори;
Ресурси: Интернет, телефон, консумативи
Резултати: Повишаване на образователното ниво и разширяване на достъпа до информация за 100 души с двигателни увреждания
 
Социален ефект: Социално включване на хора в неравностойно положение
Икономически ефект: Икономия на средства за обучители по компютърна грамотност, спестяване на време и средства за обслужване на информационните потребности от социалните работници, които обгрижват групата.
 
 ГРУПА 5: Роми, ученици в 1-ви – 4-ти клас от СОУ в с. Арчар, общ. Димово
Услуга: Подобряване на образователното ниво на ученици от ромски произход
 
Цел: Създаване на умения за учене и придобиване на дигитална компетентност. 
Партньори: СОУ Арчар, Областен информационен център – Видин, община Димово
Дейности: Посещение по домовете за убеждаване на родителите колко важно е децата да посещават училище. Съвместно с партньорите разработване на помагало за предлагане на образователната услуга, което се основава на различни от използваните в училище методи на занимание, допълнително оборудване на библиотеката за обучение.  
Ресурси: консултант за разработване на помагалото и обучение на учениците, средства за отпечатване на помагалото
Резултати: Изработено помагало – 20 броя, оборудвана зала, намаляване с 3% на децата, отпаднали или непосещаващи училище.
Социален ефект: Създава се система за интерактивно обучение на ученици от ромски произход, напуснали училище, повишаване на образователното им равнище.
Икономически ефект: Измерва се с намаляване на средства за социално подпомагане на семействата, които не получават детски надбавки поради напускането на децата. След връщането на учениците в училище, семействата ще получават надбавки, с което ще нарасне семейният бюджет. Престоят на учениците в отоплена библиотека през зимата ще води до икономии на средства за отопление вкъщи.
При обучението в библиотеката учениците ползват всички материали и консумативи – хартия, тетрадки, речници и др. безплатно, което също е в полза на семейния бюджет.
Повишаването на образователното ниво на ромите увеличава възможността за по-лесно намиране на работа и като работещи те в бъдеще ще създават принадена стойност за икономиката.
 
Резултатите от избора на услуга, която ще внедряват библиотеките от област Видин, са както следва:
 

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга № на услугата
385 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ Белоградчик ГР.БЕЛОГРАДЧИК Предай и върни 2
386 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА-1903 Бойница С.БОЙНИЦА Предай и върни 2
2328 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПОЛЯНА-1927 Бойница С.ШИШЕНЦИ Работа с хора с двигателни увреждания 4
388 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1897г. Брегово ГР.БРЕГОВО Предай и върни 2
387 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА Брегово С.ГЪМЗОВО Работа с безработни;
Работа с хора с двигателни увреждания
3, 5
370 РБ МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ Видин ГР.ВИДИН Родова памет 1
380 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА Видин ГР.ДУНАВЦИ Работа с безработни;
Работа с хора с двигателни увреждания;  Предай и върни
3, 4, 2
374 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1925 Видин С.БУКОВЕЦ Предай и върни 2
3036 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.П. ХИЛЕНДАРСКИ-1926 Видин С.ИНОВО Предай и върни 2
377 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1937 Видин С.КУТОВО Родова памет, Предай и върни 1, 2
2283 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ-1936 г. Видин С.СЛАНА БАРА Предай и върни 2
381 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1926 Видин С.СЛАНОТРЪН Предай и върни 2
390 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА Грамада ГР.ГРАМАДА Работа с деца от ромски произход 5
391 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1928 Грамада С.ТОШЕВЦИ Работа с деца от ромски произход 5
396 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Димово ГР.ДИМОВО Родова памет 1
395 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОБРАЗОВАНИЕ-1898г. Димово С.АРЧАР Работа с безработни; Работа с деца от ромски произход 3, 5
394 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАРОДЕН БУДИТЕЛ-1927 г. Димово С.ГАРА ОРЕШЕЦ Родова памет, Предай и върни 1, 2
392 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЕЛЬО БУРДАШКИ-1929 г. Димово С.ИЗВОР Работа с деца от ромски произход 5
400 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА Кула ГР.КУЛА Родова памет
Предай и върни
1, 2
402 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МИТО МАРКОВ Макреш С.МАКРЕШ Предай и върни 2
403 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА-1906 Макреш С.РАКОВИЦА Отсъства 0
406 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА-1927 Ново село С.ВИНАРОВО Предай и върни;
Работа с деца от ромски произход
2, 5
409 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1928 Ново село С.НЕГОВАНОВЦИ Предай и върни 2
405 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗЕМЕДЕЛЕЦ -1874 Ново село С.НОВО СЕЛО Работа с хора с двигателни увреждания 4
2245 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗДРАВЕЦ-2007 Ружинци С.ДРЕНОВЕЦ Отсъства 0
410 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1898 Ружинци С.РУЖИНЦИ Родова памет 1
413 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НОВ ЖИВОТ-1927 Чупрене С.ГОРНИ ЛОМ Родова памет 1
414 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1897 Чупрене С.ЧУПРЕНЕ Работа с деца от ромски произход 5

 

Номер на услугата Брой библиотеки,
избрали услугата
1 7
2 14
3 3
4 3
5 7
Общо 34

 
Присъствалите на срещата представители от 26 целеви библиотеки са избрали 34 услуги, чието внедряване е предстоящо. Половината от целевите библиотеки в областта са избрали услугата „Предай и върни – партньорство между поколенията” , което се обяснява с възрастовия състав на малките населени места.
 
За повишаване на образователното равнище на ромите ще се включат една четвърт от библиотеките, които са в населени места с училища с преобладаващо ромско население.
 
Услугата в помощ на безработните очевидно не е актуална в повече от населените места или библиотекарите не се чувстват достатъчно подготвени да я оказват или да си сътрудничат с Бюрата по труда.
 
Работата с деца и ученици за съхранение на родовата памет са избрали една четвърт от библиотеките. След срещата библиотеката към Народно читалище “Народен будител – 1927 г.” изготви презентация за начина, по който прилагат услугата "Предай и върни".

 
Във формулярите за обратна връзка всички без изключение посочват, че много полезни са работата по групи и разработените нови услуги. Изразява се задоволство от споделения опит от колегите от Сърбия, цитират се конкретни презентации, които се преценяват като полезни. Част от участниците считат, че присъствието на представители на ЗУП е особено ползотворно.
 
По-ниски са оценките за условията на срещата, която се проведе в ресторанта на нереновиран хотел.
 
Препоръките са да има и друг път подобни срещи, ЗУП да информира библиотеките за възможни проекти, по които да кандидатстват и ЗУП да обяви конкурси по Програмата.