Вие сте тук

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.
 
Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.
 
За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България. За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=524.