Вие сте тук

BG051PO001-7.0.02 "Без граници – Компонент 2"

Целта на процедурата е да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, добро управление на проекти и програми.
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 10 000 000 лв. За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=498.

Ключови думи: