Вие сте тук

BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност"

На 20.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", области на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", 5.2= „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици" и 5.3. „Работоспособност чрез по - добро здраве".

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на операцията е създаване на предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване.

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са Национално представителните организации на хора с увреждания и национално представителните организации за хора с увреждания съгласно §1, т.10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Общият предвиден размер по схемата е 5 000 000 лв. За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=573.