Вие сте тук

Програма „Младежта в действие“, Поддействие 4.3. Подпомагане на мобилността на работещите с младежта

Целта на настоящата покана е да се повишат мобилността и обменът на работещите с младежта, за да придобият нови умения и компетентности и да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на младежта. Освен това тя ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа. Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел:

  • неправителствени организации (НПО),
  • организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем държави по програмата "Младежта в действие",
  • публични органи на регионално или местно равнище.

Проектите трябва да се основават на партньорство между две организации партньори от две различни държави по програмата, от които поне една от държава членка на ЕС, изпълняващи съответно функциите на изпращаща и приемаща организация. Краен срок: 3 септември 2012 г. За повече информация: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:BG:PDF.

Ключови думи: