Вие сте тук

Често задавани въпроси относно споразумението за сътрудничество

Тук ще намерите отговорите на често задавани въпроси относно споразумението за сътрудничество

 


 

1. Какви са процедурата и сроковете за подписване на четиристранните споразумения за сътрудничество?

Подробностите относно процедурата и сроковете можете да изтеглите от категория "Споразумение за сътрудничество и свързани с него документи" като PDF файл.

2. Как да попълним данните в споразумението за сътрудничество?

Споразумението за сътрудничество се попълва и подписва в четирите екземпляра, изпратени от ЗУП и получени от кметовете на общините чрез куриер. Данните се нанасят ръкописно на български и английски език, като за транскрипциите на латиница се ползва английската версия на списъка на библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009). Споразуменията, които вече са попълнени на компютър, няма да се попълват отново.

3. Да изписваме ли името на областта, след като не е посочено в споразумението?

Да, на първа страница най-отгоре се попълва:

Община...............................
Област................................
Читалище............................

4. Да нанесем ли наименованието на населеното място в началото на споразумението?

Не, наименованието на населеното място се попълва на първа страница в текста:

„Където програмата цели да улесни обществения достъп до информация и услуги чрез Интернет в град/село:
гр./с./.........................................."

5. На втора страница освен името на читалището или библиотеката, попълват ли се и населеното място и общината?

Попълва се само името на читалището или библиотеката, ако е регионална или общинска.

6. Как да попълним името и длъжността на подписващия от общината само на един ред?

На стр. 12 се изписва съкратено първото име на подписващия за общината. Длъжността може да се изпише под подписа.

7. Трябва ли да има печат на общината върху подписа на кмета в споразумението?

Споразумението се подпечатва, но ще приемем и тези, които вече са изпратени без печат. Решението на ОбС задължително се подпечатва.

8. Може ли да се изпрати заверено копие от Решението на ОбС?

Да, тъй като в една община може да има няколко целеви библиотеки, може да се изпрати заверено копие на Решението на ОбС със споразумението за сътрудничество за всяка библиотека.

9. Как да изпратим подписаните от общината и читалището споразумения?

Всички четири подписани екземпляра се изпращат на регионалния координатор, който ги изпраща на ЗУП по куриер.

10. Как и кога ще получим обратно споразуменията, подписани от ПРООН и МК?

Споразуменията за сътрудничество, подписани от Министерството на културата и ПРООН, ще бъдат връчени на кметовете на общини по време на Общото събрание на НСОРБ, планирано за м. февруари 2010 г.
В случай, че са възпрепятствани да присъстват, ЗУП ще изпрати споразумението до общината.

11. На първата страница, където се попълва името на читалището/библиотеката, в случаите, когато става дума за читалищни библиотеки, какво се пише - името на читалището или името на библиотеката (напр., Библиотека при НЧ "Трезвеност")?

В случаите, в които става дума за читалищни библиотеки, се попълва името на читалището (а не библиотеката към НЧ), като юридическо лице, упълномощено да подписва.

12. На последна страница подписите и имената на двата езика ли се разписват?

Достатъчно е имената, титлите, датите и подписите да са само на български език.