Вие сте тук

Приказка без край

Преди много, много години... Така започва и нашата приказка, в която ще разкажем какво се случи по програма „Глоб@лни библиотеки-България" от август до декември 2009 година.

Преди много, много години, когато е възникнала първата библиотека, хората едва ли са си представяли всички метаморфози, през които ще премине нейното развитие.

Библиотеката винаги е предизвиквала респект. Както пише Борхес, „Когато било провъзгласено, че Библиотеката съдържа всички книги, хората най-напред изпитали необикновено щастие. Всеки се чувствал притежател на непокътнато тайно съкровище. Нямало проблем - личен или световен, за който да не се намери убедително решение в някоя от галериите. Вселената добила смисъл, вселената станала изведнъж безпределна като надеждата".

Минали години. Появили се компютрите, появил се интернет. Цифровите технологии мощно навлезли в живота на хората. И хората започнали да ги търсят и използват навсякъде.

Променили се читателите и културата на четене. Променили се потребностите и очакванията на посетителите в библиотеките. Променила се същността на самата библиотека...

За нас „Глоб@лни библиотеки-България" е не просто програма, по която работим заедно с организации и колеги от цялата страна. Това е история, която правим заедно. „Глоб@лни библиотеки-България" е нашето всекидневие, цел, усилие и емоция. Чрез програмата ние участваме в процеса на трансформация на българските библиотеки в модерни информационни центрове, в средища за общуване, в територия на духа, културата, модерността и социалния живот.

ЕКИПЪТ...

Както всяка приказка - и нашата има герои. Това са хората, които носят отговорност за управлението на програмата, за нейното изпълнение, за постигнатите успехи, а и за неуспехите. Имаме партньори, които вземат стратегическите решения. Имаме библиотекари и читалищни дейци, които правят действителното случване на програмата по места.

През август 2009 г. нашият екип се увеличи от шест на двадесет души, които ентусиазирано започнаха работа заедно с регионалните координатори от 28-те административни области на България. От август до декември 2009 г. проведохме две общи срещи с регионалните координатори, на които - винаги много емоционално - обсъждахме ключови дейности и решавахме конкретни казуси. И станахме екип, за който програмата не е просто работа, а кауза.

Проведохме пет заседания на работната група и едно заседание на управителния съвет по програмата. Беше утвърден списъкът от целеви библиотеки за Етап 2009....

През август на посещение в България дойдоха г-жа Сири Освалд, която пряко отговаря за програмата в България от страна на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", и г-жа Сандра Фрайд, която е специалист във фондацията по планиране и оценка на въздействието.

ПЪРВA КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ...

През месец май и юни 2009 г. проведохме кампания за разясняване на условията за кандидатстване на целеви библиотеки по програмата за Етап 2009 и процедурата за техния избор. Проведохме срещи по места с над 3500 представители на библиотеки, читалища и местни власти. Можем да се поздравим с отличен резултат - 840 обществени библиотеки и 245 общини подадоха кандидатури по програма „Глоб@лни библиотеки-България". Средно по 3 предложения за включване на библиотеки в програмата постъпиха от всяка община. Първенци бяха община Дулово, която подаде 14 кандидатури и община Плевен с 13. Като цяло, 95% от кандидатурите бяха от читалища, 3% - от регионални библиотеки, по 1% - от общински и градски библиотеки.

За да осигурим обективност, прозрачност и прецизност при разглеждането на постъпилите кандидатури, разработихме комплексна методология, която обхваща водещите принципи на програмата в България, стратегическите съображения на партньорите за Етап 2009, условията, без които не може, и чисто библиотечните характеристики на кандидатите.

Дълги дебати, взиране във всяка подробност, отчитане на много критерии, отговорност към всяка кандидатура - така с колективни усилия в средата на септември бе съставен списък от библиотеки за включване в първия етап на програмата. Това ни отне повече от предвиденото време, защото в процеса на работа стана ясно, че има възможност броят на планираните за Етап 2009 библиотеки да нарасне. Така след допълнителни анализи и проверки на място предложихме на Управителния съвет на програмата проект на списък от 455 библиотеки за Етап 2009.

Очакваме кметовете на общини да декларират с подписа си дългосрочна подкрепа за програмата по места, а на 18 февруари 2010 г. Министърът на културата тържествено да им връчи подписаните четиристранни споразуменията за сътрудничество. Страни по тези споразумения са общините, библиотеките или читалищата, Министeрство на културата и Програма на ООН за развитие.

ПОСЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ И ИЗЯВИ В ЧУЖБИНА...

В периода август-декември 2009 г. нашите трима теренни координатора посетиха 101 библиотеки и читалища в 69 общини, за да се уверят, че задължителните условия за включване в програмата са изпълнени. Проведени бяха много срещи с представители на общини за разясняване на очакваните резултати и дейностите по програмата.

Представители на екипа и на Българската библиотечно-информационна асоциация участваха в конференция на международната библиотечна асоциация (IFLA) в Милано; в среща на тема „Укрепване на библиотечните асоциации" в Хага, в първия конгрес по електронно включване в Брюксел, в заключителната конференция на проекта „Entitle" в Будапеща, в обучение по „Комуникации и застъпничество" в Ню Йорк.

ИКТ ОБОРУДВАНЕ...

Подготвихме документацията за стартиране на процедурата за избор на доставчик на ИКТ оборудване в нашите 900 целеви библиотеки. На 9 декември 2009 г. обявихме набирането на кандидатури за участие в търга за доставка, инсталация и поддръжка на ИКТ оборудване. Процедурата е международна и очакваме към 15 февруари 2010 г. интерес да бъде изразен от фирми със сериозна репутация и опит.

ПЪРВИТЕ ОБУЧИТЕЛИ...

Понякога темата за компютрите засенчва другата страна на медала - обучителният компонент на Програма „Глоб@лни библиотеки-България": 3000 служители от над 1600 обществени библиотеки ще бъдат обучени в четири направления - ИКТ, организация и управление на работата в обществената библиотека, услуги в модерната библиотека, работа и общуване с хора. Очаква се да се изградят обучителни центрове към 50 регионални и големи читалищни библиотеки в цялата страна.

Разработихме Карта на знанията и уменията на библиотекарите. Картата описва подробно компетенциите, които библиотекарят трябва да притежава, за да отговаря адекватно на изискванията на съвременния читател. Изграждането и надграждането на тези знания и умения ще бъдат фокус на обучителната програма.

Избрахме 15 ключови експерти, които да изготвят модули и теми за обучение, учебни помагала и методики за обучение на първите 500 библиотекари през 2010 година. Ключовите експерти са от академичните среди, библиотечната общност, неправителствената сфера и консултантския бизнес. Те имат сериозен опит в изготвянето на обучителни програми и материали, в организирането и провеждането на обучения за възрастни.

Двамата специалисти по обучение от ЗУП проведоха повече от десет срещи с ключовите експерти. Тези срещи са изключително плодотворни. Очаква се през април 2010 г. да бъдат напълно готови добри материали за обучаемите и обучителите през пилотната фаза на обучителната програма.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И КОМУНИКАЦИИ...

Подготвихме план за дейности по комуникации през 2010 г., очертахме целите и целевите групи, до които се стремим да достигнем. Нашето основно послание е, че технологично обновената библиотека има потенциал, че тя вече не е само за място за четене. Новата библиотека е нова възможност - за достъп до ресурсите на глобалната информационна мрежа; за общуване и култура.

Разработихме визия за постер и брошури, които ще разпространим в рамките на предвидената за 2010 година кампания за представяне на целевите библиотеки. Заедно с регионалните координатори проведохме анкета сред посетителите на библиотеки в страната и ги попитахме как си представят модерната библиотека, дали модерните технологии и интернет ще изместят книгата, дали Мишката и Книжката могат да живеят заедно. Очаквайте най-интересните разсъждения на тази тема в книжка, която ще издадем през 2010 г.

Създадохме база данни с академични и неправителствени организации, свързани с библиотечната общност, с които ще работим по проекти за фондонабиране и застъпничество. Положихме основите на стратегия за фондонабиране и разработихме концепция за изграждане на Обществен съвет към програмата. Съвместно с магистърска програма „Виртуална култура" в Софийския университет кандидатствахме с идея за проект по програма на Американската агенция за международно развитие, стимулираща информационните технологии и иновациите.

От декември 2009 г. подготвяме българската кандидатура за Обучение на лидери и иноватори от библиотечния сектор, което ще се проведе от Центъра за международни библиотечни програми „Мортенсън" в САЩ през 2010-2011 г. Тази възможност е отворена за страните, в които се осъществява инициативата „Глоб@лни библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Две страни ще бъдат включени в програмата на Център Мортенсън.

WWW.GLBULGARIA.BG...

От септември 2009 г. нашият интернет портал е активен и дори ни отесня - вече има нужда от нови рубрики, възможности и външен вид. Наехме екип от петима консултанти, които да предложат по-съвременно лице на портала и повече функционалности. През май 2010 г. Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще разполага с още по-модерна електронна платформа за информация и общуване. А дотогава нашият портал - такъв, какъвто го познавате - ще продължи да предоставя новини, възможности, данни от проучвания и интересни факти.

„ИПАФ"-а...

Тази чудновата абревиатура означава „Impact Planning and Assessment Framework". Всъщност, това е рамката, в която протичат дейностите по програмата с оглед на обявените програмни цели:

  • развитие на общностите;
  • развитие на човешкия капитал;
  • приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество.

През ноември 2009 г. представихме пред Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" подобрена версия, в която се уточняват индикаторите, с които ще измерваме ефекта от нашите усилия. Възнамеряваме през първото тримесечие на 2010 г. да публикуваме одобрената версия .

ПРИКАЗКАТА ПРОДЪЛЖАВА...

Това всъщност е НАЧАЛОТО. Приказката я пишат всички, които искат българската библиотека да я има, да дава смисъл и надежда.

PMU_group_photo_small.jpg