Вие сте тук

Информационен бюлетин юли-август 2012 г.

Информационен бюлетин юли-август 2012 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец юли и август 2012 г.

 
 

@ Компонент "Обучение"

 
През месец юли продължиха обученията за библиотекари, в рамките на планираната обучителна програма за 2012 г.
Бяха проведени 2 обучения по Направление 1: ИКТ; 5 - по Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека; 5 - по Направление 3: Услуги в модерната библиотека; 10 - по Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности; 11- по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти.
 
Пролетно-летният обучителен период приключи в края на месец юли. Статистиката показва, че за периода март- юли са проведени общо 243 oбучения (49 - по Направление 1; 58 - по Направление 2; 57 - по Направление 3; 50 - по Направление 4 и 29 - по Направление 5). Обученията водиха 99 опитни обучители.
 
От 2 до 6 юли 2012 година, в гр. Правец се проведе надграждащо обучение на обучители по програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Включиха се 117 от общо 133 обучители по програмата. Надграждащото обучение беше финалният етап на тристепенното обучение на обучители по програмата. Целите и задачите на обучението бяха формулирани на базата на потребностите и очакванията на обучителите, споделени по време на работни срещи, семинари и индивидуални разговори. Основната цел на надграждащото обучение е усъвършенстване на уменията за обучение на възрастни. Тренингът даде възможност на участниците да работят в смесени групи (обучители по различни направления) и в групи по направления. В рамките на обучението бяха организирани и работилници, които провокираха интереса на участниците. Някои от темите бяха „Симулация и анализ на симулативни упражнения”, метода „Световно кафене”, „Ролеви игри”, „Модериране” и т.н. Оценката от обратните връзки, дадени от обучаемите бяха изключително високи. Участниците са придобили нови знания, натрупали са практически опит и споделят, че се чувстват по-уверени и вдъхновени за бъдещи обучения. Най-важното е, че те се чувстват част от един екип – екипа обучители на „Глоб@лни библиотеки - България”.
 
През месец юли приключи изборът на участниците от българска страна в Международната академия за млади библиотекари, организирана в рамките на инициативата "Глобални библиотеки" на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс". Целта на събитието е създаване на мрежа от млади професионалисти, които умеят да управляват и промотират модерна, технологично развита библиотека, както и да бъдат лицата на една надеждна и предпочитана професия - библиотекар. Кандидатите трябваше да отговарят на редица изисквания - да са на възраст до 35 г., да владеят английски, да са ангажирани в дейностите на библиотека, включена в Програма "Глоб@лни библиотеки - България". След успешно преминаване на селекционния процес 5 млади библиотекари от цялата страна - Михаела Андонова от Гара Бов, Нина Янкова от Ямбол, Радослав Йоргов от Разград, Светослава Тончева от София и Теодора Иванова от Бургас, взеха участие в събитието. Академията се проведе от 27 до 30 Август 2012 година в гр. Вентспилс, Латвия. В него участваха близо 70 млади библиотекари, обучители и представители на държавите - грантополучатели - България, Ботсвана, Виетнам, Колумбия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Украйна. Събитието премина под формата на уъркшоп с редица обучения по модерни библиотечни услуги, застъпничество, връзки с обществеността, презентационни умения, управление и оценка на проекти, набиране на средства, международни библиотечни организации и много други. Участниците имаха възможност да разработят собствени международни проекти в полза на своите библиотеки, върху които да продължат да работят съвместно и след края на академията.

През месец юли продължи супервизията на обучителите по програмата. Проведе се една супервизия на обучител по направление 3. Супервизията на обучители по Направления 2, 3, 4 и 5 ще продължи и през втория обучителен период (септември - ноември 2012).
Подготвя се обобщен доклад за резултатите от  прекия мониторинг на учебните бази по програмата, на базата на който ще бъдат формулирани подробни стандарти за работа на учебен център по програмата.
В края на м. юли беше разработена онлайн анкета за ефекта от обученията, проведени през 2011 г. Анкетата беше разпространена до участниците в обученията. До този момент са получени 400 попълнени анкети и резултатите се обработват.
През м. юли беше разработен анализ на обученията от първия период на 2012 г. – 20 март – 31 юли. Анализът ще бъде представен на УС на програмата, след което ще бъде публикуван на портала на програмата.
Публикуван е график на обученията за библиотекари за периода септември – ноември, 2012 г. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/9378

 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
През юли и август продължиха дейностите по комуникации и застъпничество в съответствие със стратегическите приоритети на Програма Глоб@лни библиотеки - България за 2012 г.

На 6 юли 2012 г. се състоя среща с Десислава Димитрова, заместник-министър на здравеопазването и Цветан Стоевски, директор на дирекция "Европейски програми и проекти" в Министерство на здравеопазването (МЗ). По време на срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството с МЗ при разпространяването на съдържание на здравни теми чрез целевите библиотеки по програмата. Представителите на ЗУП предоставиха данни за използването на информационни материали и проведени събития в рамките на кампанията на МЗ "Информирани и здрави" - близо 200 са организираните от библиотеките събития на здравна тема с различни целеви групи.
По време на срещата беше обсъден потенциала за сътрудничество между Програма Глоб@лни библиотеки - България и Министерство на здравеопазването, след което беше изготвен проект на Меморандум за сътрудничество, който очертава основните сфери на съвместна дейност.

На 12 юли 2012 г.  се проведе среща между представители на Програма Глоб@лни библиотеки - България и представители на Национална агенция за приходите (НАП). Беше направено представяне на програмата, както и запознаване с актуални и предстоящи инициативи на НАП. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и беше подготвен проект на Меморандум за сътрудничество, който да послужи като основа за съвместна дейност между двете организации.

На 13 юли 2012 г. г-жа Наталия Георгиева от Звеното за управление на програмата се срещна с г-жа Дора Ганева, директор на главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенцията по заетостта, Министерство на труда и социалната политика. По време на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за сътрудничество като ежеседмично подаване на информация за свободни работни места от страна на Бюрата по труда до библиотеките по програмата, както и информация за отворени схеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Беше изготвен проект на Меморандум за сътрудничество с Агенцията по заетостта.  

На 17 юли 2012 г. беше проведена среща с председателя на Съюз на пенсионерите - 2004 - г-н Цветан Минков. Тема на срещата бяха възможностите за сътрудничество между програмата и Съюза в полза на възрастните граждани. Голяма част от тях на този етап остават изключени от глобалното информационно общество по различни причини: липса на достъп до компютри и интернет, липса на умения, липса на мотивация и др. За много от тях библиотеката е достъпното място за придобиване на умения за работа с компютри и интернет.
По време на срещата бяха обсъдени конкретни идеи, като запознаване на възрастните граждани чрез мрежата на пенсионерските органзиации - членове на Съюза на пенсионерите - 2004, с възможностите за обучение и ползване на ИКТ в библиотеките, привличане на възрастните граждани като доброволци в библиотеките и др.

На 19 юли беше проведена среща с представители на фондация С.Е.Г.А., работеща в сферата на включването на общности в неравностойно положение. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между двете организаци. Като първа съвместна инициатива беше планирано участието на двама представители на програмата (обучител и библиотекар) в семинар, организиран от фондацията на тема "Глобалното образование и образованието на възрастни", Бърно, 15-18 септември 2012 г. По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за включване на обучители и библиотекари по програмата в уъркшоп, организиран от Фондация С.Е.Г.А. на тема "Глобално образование без граници".

През месец юли и месец август библиотеките от цялата страна активно изпращаха формуляри за участие в конкурса - Глоб@лни библиотеки България: място за електронно включване. В конкурса ще бъдат отличени проекти и инициативи на библиотеките по програмата, реализирани през 2011 и 2012 г. в следните 5 категории:
 • Е-умения
 • Е-достъп
 • Е-заетост
 • Е-култура
 • Достойно остаряване с новите технологии

Крайният срок за участие в конкурса е 15 септември 2012 г. Победителите във всички категории ще бъдат обявени по време на Национален форум "Глобални библиотеки - България:място за електронно включване", който ще се проведе на 30 октомври 2012 г. в София.

На 23 юли 2012 г. беше обявен конкурс за набиране на оферти за изработване на документални филми по Програма Глоб@лни библиотеки - България. Заснемането на серия от документални филми има за цел да популяризира въздействието и резултатите на програмата. В рамките на обявения срок бяха подадени 6 оферти. За изпълнител на проекта беше избрана филмова компания Агит Проп, която има 20 години опит в заснемането на документални продукции за български и чуждестранни клиенти.
Предвижда се заснемането на 5 филма за програмата до края на 2012 г.
 
От 1 август към екипа на програмата се приесъединиха двама консултанти в сферата на разработването на иновативни е-услуги, които да бъдат предоставяни на гражданите чрез мрежата от обществени библиотеки.
След успешното оборудване на 960 обществени библиотеки по програмата с ИКТ, предоставянето на безплатен достъп до интернет и обучението на библиотекари, портфолиото от услуги на обществените библиотеки се разширява, и библиотеките започват да предоставят информация за услуги в областта на е-заетостта, е-културата, е-обаразованието, е-науката, е-здарвето и т.н. Избраните консултанти Ташка Габровска (е-заетост) и Юрий Вълковски (е-култура) имат сериозна експертиза в тези области и заедно с групи от библиотекари ще подпомагат обществените библиотеки да предоставят съдържание в тези области. 

Разработването на иновативни е-услуги от библиотеките се подкрепя чрез още един инструмент - регионалните тематични срещи.
На 11 и 12 юли 2012 г. в гр. Копривщица се проведе регионална тематична среща: "Програма Глоб@лни библиотеки - България - основа за местни партньорства", съвместна инициатива на Столична библиотека и програмата.
 В срещата участваха над 55 читалищни секретари, библиотекари, доброволци, представители на общинската администрация, партньори на библиотеките от гр. София и  югозападните общини в София-област. Официални гости на събитието бяха Иван Лесков, зам.кмет на община Копривщица,  Борислав Виларов, председател на Общинския съвет в Копривщица, Спаска Тарандова, зам. директор на Столична библиотека, Луизина Савкова, гл.експерт в Министерството на културата. 
Две от сесиите на срещата бяха посветени на работа по групи.  
Участниците имаха за цел да разработят нови услуги в библиотеките, а резултатите са следните: 
Е-образование: Предоставяне на информационно-образователни услуги с помощта на интерактивни методи за деца и ученици с проблемно поведение;
Е-умения: Представяне на информация и беседи на здравни и социални теми за пенсионери;
Е-включване: Обучение по ИКТ на хора със зрителни увреждания
Е-заетост: Предоставяне на информация и подпомагане на безработни при кандидатстване за работа;
Е-правителство: Електронни административни услуги за представители на бизнеса;
По време на срещата бяха направени редица презентации по актуални теми. За повече информация, посетете: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/9445

 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
След обявения конкурс за разработване на система за онлайн обучение, базирана на платформата с отворен код Moodle, набраните оферти бяха оценени и беше избран подизпълнител - фирма IT World. Разработването на платформата започна през месец август 2012 г.  Целта на платформата е да даде възможност на по-голям брой хора за свободен и модерен достъп до специализирани обучения, чрез портала на програмата.
Системата ще бъде тествана през 2013 г. с обученията от тренинг програмата на Глоб@лни библиотеки - България  по Направление 1 - ИКТ  и Направление 3 - Услуги в модерната библиотека. Ще бъдат предлагани адаптирани онлайн материали, тестове, консултиране от обучители и форум. Постепенно ще бъдат разработени изцяло онлайн модули и кратки обучения, които ще използват пълната функционалност на онлайн платформата – видео лекции,Wiki, оценяване, форум.
Всички библиотекари от целевите библиотеки ще бъдат запознати с онлайн платформата, чрез надграждащите обучения по ИКТ, планирани за ноември 2012 – декември  2013 г.
Платформата ще може да се ползва и от библиотекари, и от потребители на библиотечни услуги.
 

@ Мониторинг и оценка

 
На 2 юли 2012 г. започна кампанията по събиране на тримесечните отчети на библиотеките по програмата за периода април-юни 2012 г. За първи път отчети подаваха и библиотеките от Етап 2011, оборудвани по програмата през месец януари 2012 г. 
Към втората половина на месец август са подадени 909 от общо 960 отчета. Този резултат се равнява на 95% събираемост на отчетите. Високият процент на събираемост е тенденция при целевите библиотеки от всички етапи.
Анализ на данните от отчетите предстои да се изготви и публикува на портала на Програма Глоб@лни библиотеки – България  в началото на месец октомври 2012 г.
На  2 юли 2012 г. агенция "Алфа рисърч" стартира своята работа по извършване на междинното проучване за оценка на въздействието на Програма Глоб@лни библиотеки - България.
През месец юли бяха изготвени въпросници за провеждане на количествените проучвания с библиотекари, потребители на библиотеките и за национално представително проучване.
През месец август стартира теренната работа на проучвателния екип, която се очаква да приключи през втората половина на месец септември.
Анализът и резултатите от междинното проучване ще бъдат готови към края на м. октомври.
 

@ Заседание на Работна група

 
На 16 август 2012 г. се проведе заседание на Работна група на Програма Глоб@лни библиотеки - България със следния дневен ред:
 1. Представяне на информация за напредъка в изпълнението на програма Глоб@лни библиотеки - България  през последните месеци.
 2. Участие на програмата в осъществяването на национални инициативи  и програми -  подписване на Споразумения за сътрудничество между Министерство на културата, Програма на ООН за развитие със съответните институции.
 3. Приемане на Общи правила за ползване и поддръжка на ИКТ оборудването в целевите библиотеки по програмата
 4. Обсъждане на предложение за дневен ред на предстоящото Заседание на Управителния съвет на програмата 

Членовете на Работната група бяха запознати с:

 • Отчет от прекия мониторинг на учебните бази 2012 г.
 • Общи правила за ползване, поддръжка и стопанисване на ИКТ оборудването в целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” - работна версия.
 

@ През м. септември 2012 г. предстои

 
 • Финализиране на визия и начало на попълване на системата за електронно обучение със съдържание
 • Публикуване на анализ на пролетно-летния обучителен период
 • Публикуване на статистика брой обучени библиотекари по програмата до този момент
 • Публикуване на доклада от прекия мониторинг на учебни бази
 • Финализирана концепция за обучения на хора с увреждания в страната
 • Планиране на пилотни обучения на хора с увреждания
 • Планиране на пилотни надграждащи обучения по ИКТ и Услуги в модерната библиотека
 • Супервизия на обучители по Направления   3, 4 и 5
 • Анализ и оценка на получените кандидатури за участие в конкурс Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване
 • Наемане на консултант по е-здраве
 • Регионални тематични срещи в гр. Пловдив, гр. Русе, гр. Габрово, гр. Правец и гр. Силистра
 • Финализиране на теренна работа по количествените изследвания за междинното проучване за оценка на въздействието на програмата;
 • Провеждане на качествени изследвания – фокус групи за междинното проучване за оценка на въздействието на програмата
 
Изготвил: Десислава Маринова, Специалист Връзки с обществеността и събития


Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg