Вие сте тук

„Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив” - регионална тематична среща на целевите библиотеки от област Пловдив по програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Момент от срещата
Работа по групи - представяне на група 2
Работа по групи - представяне на група 3
Работа по групи - представяне на група 4

На 4.09.2012 г. в лекционната зала на Народна библиотека  „Иван Вазов”,  гр. Пловдив, се проведе регионална тематична среща „Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив”, съвместна инициатива на програма „Глоб@лни библиотеки - България” и Народна библиотека „Иван Вазов”.
Във форума взеха участие 70 души, между които библиотекари, секретари и председатели от целевите библиотеки (читалищата) в областта, представители на Общинските администрации, свързани с Програмата, партньори по Програмата от Областния информационен център и Националния алианс за работа с доброволци. Звеното за управление на програма „Глоб@лни библиотеки - България" бе представлявано от г-жа Красимира Кънева и г-н Красимир Христов, регионални мениджъри.
Тематичната среща беше открита от г-н Димитър Минев, директор на НБ „Иван Вазов”, Пловдив. Г-жа Златка Иванова, методист в НБИВ и регионален координатор по програма „Глоб@лни библиотеки - България", представи програмата, участниците и гостите на събитието.
Г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър от звеното за управление на програма „Глоб@лни библиотеки - България" (ЗУП), запозна присъстващите с добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".
Задачите и дейността на Областния информационен център Пловдив, партньор на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", бяха представени от г-жа Петя Щерева.

 
Основната част от работата на форума беше отделена за запознаване на аудиторията с добрите практики в предоставянето на услуги на местните общности в различни направления чрез използване на ИКТ. Акценти от дейността си представиха шест от най-изявените библиотекари от област Пловдив:
 
Г-жа Радка Петрова, НЧ „Селска пробуда“, с. Градина - „Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и обучението в информационна компетентност на възрастни - нов акцент в работата на целевата библиотека в с. Градина”:

Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение по биология, химия, български език и история“;

Г-жа Светла Божилова, НЧ „Светлина 1923“, с. Труд с. - „Информирани и здрави - добри практики с ученици на библиотеката при НЧ „Светлина 1923“, с. Труд“.

Г-жа Ани Бекирова, НЧ „Искра“, с. Калояново - „Библиотеката при НЧ „Искра“, с. Калояново - пример за популяризиране на местната история със средствата на съвременните информационни технологии“.

Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възрастни от деца доброволци - успешен модел в контекста на идеята за учене през целия живот”;

Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновград - „Традиции и иновации в лятната работа с деца в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”.

 

Г-жа Вера Кирилова, представител на Националния алианс за работа с доброволци (НАРД), се включи във форума с акценти от работата по съвместния партньорски проект „Умения на библиотекарите от целевите библиотеки да привличат и обучават граждани за доброволци в помощ на дейността си“, съфинансиран по програма „Глоб@лни библиотеки - България“, иницииран и реализиран от Народна библиотека  „Иван Вазов“,  гр. Пловдив и с партньор НАРД, под вещото ръководство на г-жа Златка Иванова, методист в НБИВ и регионален координатор по програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

Срещата включваше работа по групи за разработване на иновативни електронни услуги. Модераторът - г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър от звеното за управление на програма „Глоб@лни библиотеки - България", раздели участниците в срещата на пет групи по случаен признак и запозна аудиторията с последователността от стъпки за разработване на нова услуга. Представители на всички групи изтеглиха листче с целева група, към която трябва да бъдат насочени разработените от участниците нови услуги. Бяха изтеглени следните целеви групи: „Деца и ученици“, „Бизнес“, „Роми“, „Деца с девиантно (агресивно) поведение“ и „Хора с увреждания“.
 
След приключване на работата в групите представител, излъчен от всяка група, представи пред всички участници идентифицираната нова услуга. Резултатите по групи са:

  • „Деца и ученици“ - услугата е „Арт работилница“. Партньори на библиотеката ще бъдат училищата, ОДЗ, общините, ЦОП, Алианс за работа с доброволци, Младежки дом, фирми. Ефектът ще бъде ангажиране на свободното време на децата, естетическо удоволствие и популяризиране на библиотеката.
  • „Бизнес“ - библиотекарите ще създадат туристическа фирма „Зелени балкани“ в партньорство с Информационен център към общината, Градски исторически музей, издателска къща, заведения за хранене, хотели и др. Фирмата ще предоставя на клиентите си информация за исторически и културни забележителности, карта на туристическите фирми в областта, адреси на фирми-инвеститори, еко-пътеки и др. Туристите ще бъдат много добре информирани благодарение на иновативната услуга. Библиотеката ще намери спонсори за лятната си програма.
  • „Роми“ - библиотеките ще правят превенция на ранните бракове и раждания в групата на ромите от 10- до 20-годишна възраст. Партньори ще бъдат личните лекари, училищата, БЧК, ромски НПО. Ефектът ще бъде здравен, икономически, социален, образователен и културен.   
  • „Деца с девиантно (агресивно) поведение“ - библиотеките ще включват децата в различни свои дейности, като ги превърнат от агресори в доброволци с помощта на професионални психолози, наети от партньори - общински центрове за работа с деца с агресивно поведение, училища, НПО. В резултат ще намалее агресията сред децата и ще се издигне авторитетът на библиотеките като неутрално място и фактор за решаване на конфликтни ситуации.    
  • „Хора с увреждания“ - библиотеките ще предоставят административни услуги информационно обслужване, ще организират обучения, творчески работилници и „подвижна библиотека“ в сътрудничество с БЧК, НПО, доброволци, бизнес, местна власт и РЗИ. Очакваният ефект е интегриране на хората с увреждания и повишаване на ролята на библиотеката за повече толерантност в обществото.

В края на срещата всеки участник попълни анкета за обратна връзка. Анкетите показват, че участниците са удовлетворени в много висока степен от проведената среща. Изборът на тема, полезността й за по-нататъшната работа, представените презентации по темата и организацията на срещата са оценени високо.
 
Работата по групи и генерираните нови идеи, възможността за обмен на мнения за нови услуги в библиотеките, споделените добри практики са сред най-често срещаните „полезни неща”, научени от участниците. Споделено е и желание за организиране на повече подобни срещи, в които да участват представители на организации, които биха могли да бъдат партньори на библиотеките.
 
В края на регионалната тематична среща г-н Красимир Христов, регионален мениджър от звеното за управление, представи новите идеи и перспективите за развитие на програма „Глоб@лни библиотеки - България”.