Вие сте тук

Габровската библиотека - домакин на регионална тематична среща по Програма "Глоб@лни библиотеки" - България

На 20 и 21 септември 2012 година в хотел „Боженци” – с. Черневци се проведе регионална тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” - Габрово. Темата на срещата „Нови възможности, услуги и партньорства в област Габрово чрез програма „Глоб@лни библиотеки – България” бе избрана с цел да се постави акцент върху промяната, настъпила в целевите библиотеки от началото на програмата през 2009 година, както и да бъдат споделени опит и добри практики по отношение на обслужването на потребителите, нови инициативи, привличане на нови партньори, работа с доброволци, медийна политика.
Предоставеното ИКТ оборудване за потребители и безплатният достъп до Интернет са сериозна основа за обогатяване на услугите, които библиотеките предлагат на потребителите и ги превръщат в модерни центрове за информация, комуникация и обучение.
В срещата участваха над 50 библиотечни специалисти от целевите библиотеки в област Габрово, представители на местната власт, представители на областната и общинска администрации, общински съветници, обучители по програмата, партньори от частния бизнес, образователни и културни институции, неправителствени организации, дарители, медии. От Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в срещата взе участие регионалният мениджър Николай Марков. Приветствие към участниците от името на Община Габрово направи г-жа Даниела Василева, директор дирекция „Образование и социални дейности”. Регионалната тематична среща беше открита от Савина Цонева, директор на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и регионален координатор по програмата за област Габрово. Тя сподели мнението, че благодарение на програма „Глоб@лни библиотеки” библиотеките се превръщат в модерни информационни центрове, предоставящи освен традиционните и нови услуги за местната общност и благодари на общинските администрации, които активно подпомогат реализацията й. Програмата се превърна в предизвикателство и за библиотекарите, които след проведените обучения ползват активно съвременните информационни и комуникационни технологии.
Първата презентация направи Николай Марков - регионален мениджър по програмата за Северна България, който акцентира на четири фактора, важни за постигане и реализиране на идеята „Модерната глоб@лна библиотека”: 1. Пътища за влияние върху местните власти; 2. Активни застъпнически кампании за библиотеките; 3. Работа с медии; 4. Успешни истории за глобалната библиотека в България.
Управителят на Областния информационен център г-жа Маринела Събева представи дейността на центъра и възможностите за финансиране по европейски програми. Г-жа Даниела Пенева от Регионална здравна инспекция запозна присъстващите с програмата „Информирани и здрави“ и даде насоки къде могат да бъдат открити информационните материали на кампаниите.
Презентацията „Да посееш обич към книгите” на Бистра Георгиева от ЦДГ „Мики Маус” показа партньорски инициативи между детската градина и Регионална библиотека – Габрово. Накратко бяха представени промените в библиотеките в селата Градница, Ряховците, Яворец, Сенник и Петко Славейково.
Интерес сред присъстващите предизвика споделеният положителен опит на библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” в работата с медиите, партньорствата и обучението на възрастни читатели в начална компютърна грамотност.
В програмата на тематичната среща се включи и Силвия Врачовска - регионален координатор за област Враца и директор на РБ „Христо Ботев”, която сподели информация за действащите иновативни услуги във Врачанска област.
Активно бе участието в срещата на г-н Георги Маринов – началник на Регионален инспекторат по образование – Габрово и Георги Цветков – директор на Териториално статистическо бюро – Габрово, които говориха за възможните партньорства между тези институции и библиотеките.
Работата по групи предизвика особен интерес сред участниците, които имаха за задача да разработят нови услуги в библиотеката за деца и възрастни, проект за медийно партньорство за представяне на писатели, обучение на потребители. Целта на работата в групи бе по забавен и приятен начин да се провокира у участниците иновативно и креативно мислене, както и идеи, основа за конкретни нови услуги и проекти, които библиотекарите да приложат в своите библиотеки. Работата по групи показа, че библиотеката е ценен партньор за разнообразни целеви групи и разполага с необходимия капацитет, за да отговори на потребностите на гражданите. Всяка целева библиотека се ангажира да започне активно прилагане на една от услугите (в зависимост от спецификата на самото населено място). От своя страна РБ „Априлов – Палаузов” пое ангажимент да подпомага библиотекарите при внедряването на новите услуги. В края на срещата всеки участник попълни анкета за обратна връзка. Анкетите показват, че участниците са удовлетворени във висока степен от проведената среща. Изборът на тема, полезността й за по-нататъшната работа, както и организацията са високо оценени. Работата по групи и генерираните нови идеи, възможността за обмен на мнения за нови услуги в библиотеките, споделените добри практики са сред най-често срещаните „полезни неща”, научени от участниците. Споделено е и желание за организиране на повече подобни срещи.