Вие сте тук

Регионална тематична среща в Софийска област: “Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства”

Регионална тематична среща в Софийска област: “Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства”

На 26 и 27 септември 2012 в гр. Правец се проведе регионална тематична среща Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства. Това е втората тематична среща за Софийска област, в която участваха над 50 библиотекари от Северозападната част на областта – общините Ботевград, Правец, Своге, Етрополе, Костинброд и представители на целевите библиотеки от Столична община. Форумът се проведе в хотел „Правец палас”.
 
Официален гост на събитието беше Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец, която поднесе приветствие към участниците.
 
Програма „Глоб@лни библиотеки – България” беше представена от Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП, Галина Рашеева и Галя Томова, регионални координатори за София град и София област. Участие в срещата взеха Ваня Радева от Областен информационен център - София област и Калинка Николова, учител в гр. Божурище.
 
Срещата беше открита от Галина Рашеева, регионален координатор за София град. Тя посочи, че фокусът на тематичната среща са местните партньорства с образователни и културни институции, с местната власт и бизнеса. Целта е да се координират усилията на всички партньори за внедряване на нови електронни услуги, каквато е основната цел на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
 
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец, представи историята на общината и дейността на 8-те читалища.

 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП, запозна присъстващите с приоритетите на програмата при провеждането на регионалните тематични срещи – иновативни услуги, добри практики, партньорство, доброволческа дейност. Тя подчерта, че акцентът на всички срещи е внедряването на нови услуги в библиотеките, които могат да са иновативни, да се основават на известни добри практики и да се осъществяват с помощта на партньори и доброволци. Кънева представи примери за добри библиотечни практики от България и други страни, бенефициенти по програмата.

 
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов, сподели опита от международната среща на млади библиотекари по Програма „Глоб@лни библиотеки”, която се проведе през м. август в Латвия.

 
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София, говори за възможностите за съвместна дейност с програмата.

 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге, разказа за въздействието на новите услуги върху местната общност и сподели лични мнения и истории на потребители на библиотеката.

 
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николова, библиотекар в НЧ „Христо Ботев - 1934” - гр. Божурище представиха партньорските си проекти при работата с деца и ученици.

 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд, говори за всеобхватната дейност на библиотеката в Костинброд като съвременен информационен център.

 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев - 1884” - гр. Ботевград, запозна присъстващите с партньорските инициативи на библиотеката.

 
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман, сподели опита си в работата с най-малките посетители.

 
Две от сесиите на срещата бяха посветени на работа по групи. Участниците бяха разделени на 5 групи, като всяка група изтегли лист с целевата група потребители, за която трябва да разработи нова услуга. Изискваше се услугата да е базирана на ИКТ оборудването и да се внедрява с участието на местни партньори.
 
Определени бяха следните целеви групи потребители: бизнесмени, пенсионери, деца и ученици, безработни, малцинствени групи.
 
Новите услуги се разработиха в следната последователност:

  1. Наименование на услугата за съответната целева група
  2. Партньори
  3. Дейности по внедряване на услугата
  4. Ресурси/бюджет
  5. Медийно представяне на услугата
  6. Очаквани резултати – социален и икономически ефект, въздействие върху местната общност

След приключване на работата в групите, говорител, излъчен от всяка група представи идеята за нова услуга. Резултатите по целеви групи са:
 
ГРУПА 1
Бизнесмени: Услуга – Информиране за кандидатстване по оперативните програми и предоставяне на база за обучение. Принадлежи към групата електронни услуги Е – бизнес.
Услугата ще се извършва основно с партньорството на ОИЦ – София, но ще се търси сътрудничество и с професионалните бизнес-организации. Партньорствата ще се основават на писмени споразумения или договори. Ефектът от услугата се измерва с постъпилите средства в местния бизнес /местната общност/. С развитието на бизнеса намалява безработицата, а оттам и помощите за безработни, което облекчава държавния бюджет. Очакванията са да се увеличат даренията за библиотеката и читалището.
 
ГРУПА 2
Пенсионери: Услуга - ”Научи ме, за да те науча” - обучение на пенсионери за ползване на ИКТ оборудването, придобиване на Е - умения.
Услугата е предназначена за пенсионери и предполага партньорство с пенсионерските клубове, земеделски кооперации, ловни дружинки и др. организации с членове-пенсионери. Като обучители освен библиотекарите ще се включат ученици и младежи, самодейци в читалището, доброволци, обучени потребители на библиотеката. Целта е  ефектът да се мултиплицира, като услугата обхване възможно най-голяма част от възрастното население.
 
ГРУПА 3
Деца и ученици: УСЛУГА - „Един ден в света на приказките”, Е-образование. Услугата е предназначена за ученици до 4 клас, като целта е да се развиват творческите им умения. С помощта на информация от интернет ще се разработят идеи и сценарии за пресъздаване на приказки от детски автори. Дейностите по подготовката ще се разпределят между партньорите – основно училища и общината, като се подготви писмено споразумение. Пресъздаването на приказките ще бъде заснето и разпространено сред партньорите и заинтересовани страни – училища, читалища, родители и др.
 
ГРУПА 4
Безработни: Услуга - Предоставяне на информация за свободните работни места, Е-заетост.
Партньори са Бюрото по труда и местни бизнесмени. Бюрото по труда ще предоставя информация с подходящи работни места за населеното място. Библиотекарите могат да насочват безработните и директно към бизнесмени, които имат свободни работни места, тъй като традиционно поддържат добри контакти с тях.
Освен да получават информация, в библиотеката безработните ще се обучават как да пишат мотивационно писмо и автобиография.
 
ГРУПА 5
МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ: УСЛУГА - Ограмотяване на жени и младежи от ромски произход по въпросите на семейното планиране. Библиотекарите ще подготвят информационни материали по темата и ще организират безплатни беседи и прегледи. Услугата ще се извършва в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане” в общината, здравни служби, доброволци, лидери на ромски организации. Услугата е с висок социален и икономически ефект, тъй като може да доведе до повишаване на образователното и културно равнище на общността и намаляване на разходите по отглеждане на изоставени и необразовани деца.

 
Електронни услуги, които целевите библиотеки в област София ще прилагат през 2012 г.

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга Целева група
3012 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ-1925" Антон с. Антон Е-образование: Информационно-образователни услуги Деца
1625 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ -1934" Божурище гр. Божурище Е-образование: Информационно-образователни услуги Деца и ученици
1622 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1923" Божурище с. Хераково Е-образование: Информационно-образователни услуги Деца и ученици
1627 БИБЛИОТЕКА ИВАН ВАЗОВ ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ -1884" Ботевград гр. Ботевград Е-образование: Информационно-образователни услуги Деца и ученици
1631 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СЪБУЖДАНЕ-1895" Ботевград с. Врачеш Е-умения: Обучение на възрастни в ИКТ Възрастни
1629 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ПРАВДА-1905" Ботевград с. Новачене Е-умения: Обучение на възрастни в ИКТ Възрастни
1626 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "19 ФЕВРУАРИ-1906" Ботевград с. Скравена Е-умения: Обучение на възрастни в ИКТ Възрастни
1628 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "Н.РАКИТИН-1890" Ботевград с. Трудовец Е-умения: Обучение на възрастни в ИКТ Възрастни
1636 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СВЕТЛИНА-1927" Горна Малина с. Априлово Е-правителство: Административно-правни услуги Възрастни
1635 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ЕЛИН ПЕЛИН-1922" Горна Малина с. Байлово Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1637 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СЪЗНАНИЕ -1925" Горна Малина с. Белопопци Е-заетост: Подпомагане на безработни роми с ниска квалификация
Е-образование: Подпомагане на младежи при електронно кандидатстване във ВУЗ
Безработни роми
 
 
Кандидат-студенти
1634 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1929" Горна Малина с. Горна Малина Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа
Е-образование:  Провеждане на открити уроци в библиотеката
Безработни
 
Деца и ученици
1639 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ-1919" Горна Малина с. Долно Камарци Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
3027 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "НИКОЛА КОСТОВ САВОВ-1922" Горна Малина с. Осойца Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1640 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "РИЛА-1898" Долна баня гр. Долна Баня Отсъства  
1646 ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин гр. Елин Пелин Отсъства  
1651 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СТОЯН БОГДАНЛИЙСКИ -1931" Елин Пелин с. Габра Отсъства  
1654 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СВЕТЛИНА" Елин Пелин с. Гара Елин Пелин Е-образование: Информационно-образователни услуги Деца и ученици
1649 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ-1928" Елин Пелин с. Мусачево Е-култура: Дигитализиране на информация за местната култура Местна общност, гости
1647 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ИВАН ВАЗОВ-1928" Елин Пелин с. Нови Хан Е-умения: Разработване на електронен справочник за пенсионери Пенсионери
1653 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ПРОСВЕТА-1922" Елин Пелин с. Равно Поле Отсъства  
1648 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ИВАН ВАЗОВ-1919" Елин Пелин с. Столник Отсъства  
1655 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ТОДОР ПЕЕВ-1871" Етрополе гр. Етрополе Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1659 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1889" Златица гр. Златица Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1657 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ОБОРИЩЕ-1897" Златица с. Петрич Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1656 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1951" Златица с. Църквище Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1665 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СЛЪНЦЕ-1879" Ихтиман гр. Ихтиман Е-включване: „По-близо до забравените”, информационни услуги по домовете на трудноподвижни хора, с участието на доброволците към библиотеката Трудно подвижни хора
1661 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ЗАРЯ-1902" Ихтиман с. Вакарел Отсъства  
1660 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "Д-Р СПАС ДУПАРИНОВ-1927" Ихтиман с. Веринско Отсъства  
1663 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ПРОСВЕТА-1922" Ихтиман с. Живково Е-образование: Предоставяне на информация на образователни, здравни, битови и др.теми Роми
Безработни
1664 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СВЕТЛИНА-1908" Ихтиман с. Стамболово Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1666 БИБЛИОТЕКА "НЕОФИТ РИЛСКИ" ПРИ НЧ "Х.НЕНЧО Д.ПАЛАВЕЕВ-1869" Копривщица гр. Копривщица Е-бизнес: Предоставяне на информация, изготвяне на брошури и достъп за електронно подаване на заявления за субсидии от земеделци Земеделски производители
1669 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ПРОГРЕС -1907" Костенец гр. Костенец Е-образование: Информация и обучение на младежи Младежи
1668 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ГЕО МИЛЕВ-1954" Костенец гр. Момин Проход Е-здраве:  Информационно-образователни услуги на здравни теми в партньорство със санаториумите
Е-образование: Провеждане на открити уроци в библиотеката
Местна общност
 
 
Ученици
1670 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ПРОСВЕТА-1881" Костенец с. Костенец Е-умения: Обучение на възрастни в ИКТ
Е-култура: Подготовка на ел.материали с местно значение
Е-образование: Информация и обучение на деца
Деца и пенсионери
1675 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ИВАН ВАЗОВ-1947" Костинброд гр. Костинброд Е-правителство: Изпращане на данъчни декларации по интернет
Е-заетост: Информиране за свободни работни места
Местна общност
 
Безработни
1679 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ-1884" Мирково с. Мирково Отсъства  
1680 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "НАПРЕДЪК-1869" Пирдоп гр. Пирдоп Е-образование: Предоставяне на информация за кандидат-студентски програми и проекти Ученици
1685 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ЗАРЯ-1895" Правец гр. Правец Е-култура: Създаване на дигитални продукти за популяризиране на историческите места в общината Местна общност, туристи
1688 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "РАЗВИТИЕ-1898" Правец с. Видраре Е-умения: Индивидуални консултации за възрастни в ИКТ умения  
Пенсионери
 
1683 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1927" Правец с. Джурово Е-умения: Индивидуални консултации за възрастни в ИКТ умения  
Пенсионери
 
1682 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ВАСИЛ ЦЕНКОВ -1936" Правец с. Разлив Е-умения: Индивидуални консултации за възрастни в ИКТ умения  
Пенсионери
 
1691 ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Самоков гр. Самоков Е-умения: Обучение на пенсионери в ИКТ
Е-култура: Клуб „Млад краевед”, Разработване на електронна база данни за местната история
Пенсионери
 
 
Деца
 
1712 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СТОЙНЕ АНГЕЛОВ-1932" Самоков с. Бели Искър Отсъства  
1711 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СВЕТЛИНА-1909" Самоков с. Белчин Отсъства  
1709 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ-1903" Самоков с. Радуил Отсъства  
1710 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ-1926" Самоков с. Райово Отсъства  
1693 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ГРАДИЩЕ-1907" Своге гр. Своге Е-умения: Обучение в ИКТ умения Хора в активна възраст, пенсионери
1701 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СВЕТЛИНА-1896" Своге с. Гара Бов Е-култура: Он-лайн обслужване на туристи и гости
Е-образование: Един ден в света на приказките
Туристи
 
Деца и ученици
1692 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1928" Своге с. Искрец Е-заетост: Съдействие на безработни при търсене на работа Безработни
1696 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-1924" Своге с. Осеновлаг Отсъства  
1702 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ХРИСТО БОТЕВ-1929" Своге с. Церово Е-умения: Обучение на възрастни за ползване на ИКТ Пенсионери
1704 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СЪЗНАНИЕ-1907" Сливница гр. Сливница Отсъства  
1703 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "СВЕТЛИНА - 1919" Сливница с. Алдомировци Отсъства  
1707 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "НАДЕЖДА-1900" Чавдар с. Чавдар Е-образование: Информационно-образователни услуги
Е-култура: База данни за местни събития
Деца и младежи
Местна общност
1705 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ТРУД И ПОСТОЯНСТВО -1901" Челопеч с. Челопеч Отсъства