финансиране

Български

Номинации за добри практики за интеграция на ромите в Европа

Мрежата "Кметовете постигат максималното чрез фондовете на ЕС за включване на ромите" стартира своите награди.

прочети още

BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност"

На 20.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", области на интервенция 5.1.

прочети още

BG051PO001-7.0.02 "Без граници – Компонент 2"

Целта на процедурата е да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включван

прочети още

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".

прочети още

Финансова подкрепа за европейски младежки дейности

Младежката Европейска фондация (ЕМФ) осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности, осъществявани от неправителствени младежки организации или мрежи или други неправителствени структури.

прочети още

Подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалната изолация

GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалната изолация в държавите-членки на ЕС. Организацията финансират микропроекти, чиито основни цели са борбата с бедността и социалното изключване в страни от ЕС.

прочети още

Грантове на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) за България

Тръстът кани заинтересовани и квалифицирани нестопански, неправителствени организации, експертни групи и активисти, за да представят пълни предложения за проекти, които ще допринесат за постигането на Мисията на CEE Trust и се отнасят до публични политики, гражданско участие и граждански контрол.

прочети още

Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище

Платформа АГОРА обявява за трета поредна година Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище.
 
В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, които са реализирали самостоятелно или в партньорство граждански инициативи за развитие в своята общност. Предложените кандидатури трябва да акцентират върху ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие.

прочети още

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, финансира проекти на училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел,  насочени към реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане.

прочети още

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” финансира проекти на училища, общини, детски градини, висши училища, организации с нестопанска цел, насочени към предоставянето на равен достъп на етническите малцинства до образователните институции – детски градини и училища.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - финансиране