Агенция за социално подпомагане

Български

BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност"

На 20.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", области на интервенция 5.1.

прочети още
Subscribe to RSS - Агенция за социално подпомагане