Training of librarians

Електронна заявка за обучение на библиотекари

През 2012 г. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” планира да проведе 433 обучения за библиотекари от обществени библиотеки в пет тематични направления:

прочети още

Програма за обучение на библиотекари 2012 – 2013

На 1 февруари 2012 г. Управителният съвет на „Глоб@лни библиотеки - България” прие Програма за обучение на библиотекари 2012 – 2013: връзка към файла тук. Документът представлява актуализация на приетата и изпълнявана през 2011 г. Програма 2011-2013 г.

прочети още

Обучение на обучители

Този раздел съдържа информация за обученията на всички обучители по четирите тематични направления. Всеки обучител по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" задължително преминава през обучение на обучители, преди да може да преподава по някое от тематичните направления на програмата.

прочети още

Обучение на библиотекари

В този раздел ще намерите информация за обученията на библиотекари по програмата и документация, свързана с тях.

прочети още

Отчет от тематично обучение на обучители по Направление 2, Модул 1 и 2: „Мисия на съвременната обществена библиотека в България” и „Организация на обществената библиотека”

Обучението на обучители по Направление 2, Модул 1 и 2: „Мисия на съвременната обществена библиотека в България" и „Организация на обществената библиотека" по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" се проведе в периода 2 - 5 май 2011 г. (за група 1), 20 - 23 юни 2011 г.

прочети още

Срещи на обучителите на ГБ по направления

От тази страница можете да свалите списъци на обучителите по петте направления на обучителната програма.

прочети още

Обобщени резултати от общото въвеждащото обучение на обучители по програма „Глоб@лни библиотеки – България”

На 7- 11 юли и 14 - 18 юли, 2010 г. в София се проведе общо въвеждащото обучение на обучители по програма „Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Kритерии за съставяне на кратки списъци с кандидати за обучители по 4-те направления на компонент Обучение

На тази страница можете да видите критериите за съставяне на кратки списъци с кандидати за обучители по четирите тематични направления на компонент Обучение.

прочети още

Карта на знанията и уменията

Картата на знанията и уменията на библиотекарите от обществените библиотеки, заети в обслужването на потребителите /наричана за краткост Карта/ е водещ документ на Обучителната програма на "Глоб@лни библиотеки - България". В нея се очертават целите, които обучителният компонент трябва да постигне по отношение на професионалната подготовка на служителите в българските обществени библиотеки в рамките на Програмата.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Training of librarians