Bulgārijas mazo un vidējo uzņēmumu digitālās prasmes

You are here

Bulgārijas mazo un vidējo uzņēmumu digitālās prasmes

Par projektu

Sabiedriskās bibliotēkas pārvēršās par centriem, kuros nodarbinātie MVU (mazajos un vidējos uzņēmumos) var apgūt mūsdienīgas digitālas zināšanas un prasmes

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“

Projektu „Bulgārijas mazo un vidējo uzņēmumu digitālās prasmes” izpilda Bulgārijas Globālo bibliotēku fonds (BGBF), sadarbībā ar Asociāciju „Ražots Bulgārijā – mazā un vidējā biznesa savienība” un ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju. Projekts tiek izpildīts ciešā sadarbībā ar Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabalu reģionālajām bibliotēkām. 
 

Tas ir finansēts no darbības programmas „Cilvēkresursu attīstība” 2014-2020 procedūras „Transnacionālā un Donavas partnerība nodarbinātības un izaugsmes sfērā”, ko līdzfinansē Eiropas savienība, izmantojot Eiropas sociālo fondu.

Kopējā projekta vērtība ir 168 393, 58 levas, no kuras Eiropas finansējums ir 159 973.89 levas, bet nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta ir 8 419.69 levu apmērā.

Tā izpildīšanas periods ir viens gads, un ir paredzēts to noslēgt 2018.g. oktobra mēneša beigās.

Pamatojoties uz Eiropas komisijas prognozēm, līdz 2020. gadam 90% darba vietām būs nepieciešamas digitālās prasmes.

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss noliek Bulgāriju ES valstu vidū pēdējā „Svārstīgo” 4.grupā.

Vienlaicīgi, attīstītās informācijas un ekonomikas sabiedrībās, bibliotēkas šodien atrodās trešajā vietā pēc mājām un darba vietām/skolām. Tās piedāvā modernu telpu vienlīdzīgai piekļūšanai pie informācijas un komunikācijām, mūžmācībām, savienojot darbu un tikšanās, jaunu produktu izveidošanu, radošumu un iedvesmu, notikumus un izteiksmes.

Lūk kāpēc ar šo projektu Bulgārijas Globālo bibliotēku fonds ir nolicis sev par mērķi attīstīt inovatīvus izglītības modeļus un nostiprinātt Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabalu reģionālās bibliotēkas kā mūsdienīgu digitālo prasmju centrus MVU īpašniekiem un to darbiniekiem.

Tādā veidā mēs veicināsim projekta kopīgā mērķa sasniegšanu, un konkrētāk, paaugstinot noturīgu darbaspēka aizņemtības iespējas un darba spēka kvalitāti Bulgārijas MVU.

Sasniegtie rezultāti būs izplatīti BGBF tīmeklī, ietverot 980 sabiedriskās bibliotēkas visā valstī un starp Savienības – Ražots Bulgārijā biedriem, kura apvieno 492 individuālus dalībniekus (MVU) un 14 kolektīvos dalībniekus – nozaru organizācijas, kuras atsevišķi sastāv no 1000 biedriem.

 

Pieredzes apmaiņa Latvijā

Inovatīvie izglītības modeļi un sadarbība MVU digitālo prasmju attīstībai

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“

Pirmā projekta pamatdarbība ir piecu dienu apmācības programmas organizēšana un realizācija pieredzes apmaiņā un labajai praksei Latvijā.

Tajā piedalījās pa diviem pārstāvjiem no BGBF no trijām reģionālajām bibliotēkām un MVU pārstāvji no Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras.

Ar to tiek paaugstināta BGBF kapacitāte un galvenie ieinteresētie labo prakšu izstrādei, pielietošanai, monitoringam un novērtēšanai un inovatīvā pieeja diviem galvenajiem virzieniem:

 • mūsdienīgu un efektīvu izglītības modeļu izveidošana un attīstība digitālo prasmju iegūšanai MVU darbiniekiem;

 • partnerības plašu tīklu izveidošana un attīstība nacionālā un reģionālā līmenī sociālajām inovācijām nodarbināto mūžizglītībai, fokusējot uzmanību digitālo prasmju apgūšanā.

Svarīgs akcents ir mērķa grupas pārstāvju pieslēgšana šiem nodarbošanās veidiem. Iegūtās zināšanas un prasmes viņiem atļaus turpmāk aktīvi pieslēgties Bulgārijas izglītības programmu adaptācijai.

Iespējami, tādā veidā programma būs vislabāk piemērota specifiskajām vajadzībām nodarbinātajiem MVU no Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabaliem.

 

Digitālo prasmju partnerības tīkls

Sabiedriskās bibliotēkas 21.gadsimtā – vietējo kopienu centrs mūžizglītībai.

Lai veiksmīgi pārņemtu Latvijas inovatīvo izglītības modeli Bulgārijā, projekta ietvaros izveidos plašus partnerības tīklus starp trijiem Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabaliem. Tie apvienosies pie sabiedriskajām bibliotēkām.

Tādā veidā tie attīstīsies kā galvenie centri, kuros nodarbinātie MVU varēs saņemt neformālas izglītības pieejamas un elastīgas formas un apgūt digitālās kompetences.

Partnerībai par nodarbināto MVU digitālo zināšanu apgūšanas galveno centru izveidošanā būs pieaicināti piedalīties plašs ieinteresēto dalībnieku loks – apgabalu vadība, sabiedriskās bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas, darba devēji, izglītības un mācību iestādes.

Pēc partnerības noformēšanas, katrā apgabalā būs organizētas vienas dienas apmācības, pateicoties kurām paaugstināsies ieinteresēto pušu kapacitāte, lai iniciētu, izstrādātu un izpildītu sociālās inovācijas, kuras virzītas uz nodarbināto MVU digitālo prasmju apgūšanu.

Inovatīvās izglītības modelis

Vienlīdzīga piekļūšana neformālās apmācības elastīgiem procesiem – plaša partnerība

Pēc ieinteresēto pušu partnerības izveidosanas trijos apgabalos - Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras, būs veikta labās prakses un inovatīvo modeļu pārņemšana no Latvijas partnera LIKTA pieredzes.Tas būs pilnīgi inovatīvs izglītības modelis Bulgārijas apstākļos digitālo prasmju apgūšanai nodarbinātajiem MVU. Tas balstīsies uz dažiem pamatelementyiem:

1)ieviešot mūsdienīgas neformālās izglītības formas un elastīgus apmācības procesus;

2)maksimāli liela ieinteresēto personu loka un mērķa grupu piedalīšanās jaunā izglītības modeļa piemērošanā;

3)reģionālo bibliotēku potenciāla un kapacitātes maksimāla izmantošana kā digitālās pieslēgšanas centri.
 

Inovatīvo izglītības modeļu izveidošana Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabalos notiks sekojošā secībā.
 

Būs piemērota 1 izglītības programma digitālo zināšanu iegūšanai nodarbinātajiem MVU, četros moduļos un digitālo zināšanu apgūšanas 3.līmeņos:

 1. Digitālais mārketings.

 2. MVU mākoņskaitļošanas pakalpojumi.

 3. Datu aizsardzība un konfidincelitāte.

 4. Drošas online transakcijas un sadarbība.
   

Būs piemērotas izglītības programmas katra moduļa līmeņa mācību saturs.

Būs izveidota interaktīva online izglītības platforma, bāzēta uz MOODLE.
 

Inovatīvā izglītības programa balstīsies uz vienlīdzīgas piekļūšanas un neformālās mācīšanās elastīgiem procesiem:

 • Jaukta pieeja apmācībai: „aci pret aci”, onlain apmācības un apgūto zināšanu praktiskā pielietošana,

 • Mūsdienīga onlain apmācību platforma ar automatizētiem procesiem,

 • Brīva piekļūšana sabiedriskajās bibliotēkās piemērotām telpām, resursiem, mācību spēkiem, mentoriem un partneriem,
   

Mācību programmas nākotnes ieviešanai būs jāattīsta mācību spēku plašs tīkls trijos virzienos – sabiedrisko bibliotēku parstāvji, izglītības un apmācības spēku organizācijas, biznesa un NVO.

Būs izstrādāts mācību līdzeklis mācību spēku apmācībai.

Notiks trīs divdienu apmācības 10 digitālo kompetenču skolotājiem katrā no trijiem Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabaliem.

Izmēğinājuma testēšana

Bibliotēka – MVU ieeja digitālajā pasaulē

Projekta ietvaros veiks izmēğinājuma testēšanu jaunajai izglītības programmai, lai pārbaudītu reālo efektu, kuru tā var sasniegt digitālo kompetenšu attīstībai starp nodarbinātajiem MVU.

Šim mērķim būs organizētas pirmās izmēģinājuma apmācības 30 MVU nodarbinātajām personām trijos Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabalos.

Viena mēneša ietvaros būs testētas jaunās apmācību programmas četri moduļi.

Būs noformētas grupas ar 10 MVU pārstāvjiem katrā no trīs apgabaliem.

Būs pielietots jaukts apmācības princips:

 • Online apmācība, izmantojot izveidotu mūsdienu apmācību platformu ar internetu, ar automatizētiem procesiem administrēšanai, komunikācijai un novērtēšanai.
 • „aci pret aci” ar bibliotēku,
 • Apgūto zināšanu praktisks pielietojums, strādājot ar reāliem MVU gadījumiem.

Reģionālajās bibliotēkās ar partneru un ieinteresēto pušu atbalstu, MVU pārstāvjiem būs nodrošināta pieeja mācību un tikšanās telpām, resursiem, mācību spēkiem un mentoriem.

Tādā veidā bibliotēkas izveidosies par centriem, kuros MVU īpašnieki un darbinieki ar neformālas apmācības metodēm attīstīs savas digitālās prasmes izdevīgā viņiem laikā.

Novērtēšana un rezultātu izplatīšana

Bibliotēka – tā ir trešā vieta digitālai pieslēgšanai pēc mājām un darba vietas

Pēc izmēģinājuma apmācības pabeigšanas, būs veikta sasniegto rezultātu novērtēšana no tā viedokļa, vai jauno apmācības modeļu inovatīvie elementi ir pielietojami digitālo prasmju iegūšanai nodarbinātajiem MVU no Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras reģioniem.

Tā izsekos loģiskai saitei starp plānotajām darbībām identificēto inovatīvo prakšu transformācijā un to reālo izpildījumu.

Būs izsekota projekta mērķu un rezultātu sasniegšana, kā arī to sakars ar mērķa grupas vajadzību apmierināšanu.

Uz novērtēšanas pamata, būs izgatavots ziņojums, kura saturā būs atzīmēti derīgie norādījumi inovatīvo apmācības modeļu tālākai attīstībai Bulgārijā.

Pēdējā projekta fāzē būs veikti pasākumi inovatīvā izglītības modeļa adaptācijas un izmēģinājumu testēšanas sasniegto rezultātu izplatīšanai.

Mērķis ir lai rezultāti sasniegtu un lai tos varētu izmantot maksimāls skaits ieinteresēto pušu par programmu attīstību, kas palielina digitālās zināšanas MVU nodarbinātajiem. Un ne tikai trijos Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabalos, bet arī visā valstī.

Būs veiktas darbības, pateicoties kurām rezultāti sasniegs vairāk kā 980 sabiedriskās bibliotēkas no Bulgārijas Globālo bibliotēku fonda (BGBF), kā arī vairāk kā 1400 Asociācijas „Ražots Bulgārijā” biedru.

Rezultāti būs arī prezentēti identificētajām organizācijām, kuras bija noteiktas ieinteresēto pušu analīzes ietvaros trijos Plovdivas, Smoļanas un Stara Zagoras apgabalos.

Bez tam, rezultāti par sociālo inovāciju pielietošanu un digitālo zināšanu un prasmju iegūšanas programmām MVU nodarbinātajiem, būs prezentēti ieinteresētajām pusēm nacionālajā līmenī.

Būs izplatītas divas rokasgrāmatas par sociālo inovāciju attīstību un par digitālo prasmju mācību spēku apmācību. Būs organizēti daži apaļie galdi. Par ieviestajām inovācijām būs izveidoti daži videoklipi un tiks organizēta kampaņa par inovatīvo apmācības modeļu popularizēšanu mēdijos un sociālajos tīklos.

Projekta prezentācija

Projekta reklamēšana

Projekta brošūra

Projekta plakāts

Projekta logo