You are here

Информационен бюлетин септември 2012 г.

Информационен бюлетин септември 2012 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец септември 2012 г.

 
 

@ Компонент "Обучение"

 
През месец септември продължават обученията за библиотекари по програма Глоб@лни библиотеки - България. Вторият обучителен период на програмата започна с обучение по Направление 5 „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”, проведено в регионална библиотека "Христо Ботев", гр. Враца.
През септември бяха проведени 56 обучения за библиотекари в цялата страна по петте направления на обучителната програма. 
 
Обученията по Програма Глоб@лни библиотеки - България се провеждат от началото на 2011 г. и са обхванали над 2500 библиотекари, които от своя страна са обучили и консултирали над 80 000 граждани. До момента в рамките на обучителната програма са направени две обучения, подкрепени от организации, работещи в полза на хора със слухови увреждания, проведени съответно през месец декември 2011 г. и месец март 2012 г. След успеха на двете обучения започна разработването на цялостна концепция за обучения по Информационни и комуникационни технологии за хора със специфични потребности. Конценцията беше финализирана през месец септември и е насочена основно към три целеви групи: хора със зрителни увреждания, хора със слухови увреждания и хора с двигателни увреждания. Пилотни обучения ще се проведат в учебните бази по програмата през месец ноември. За обученията на хора със зрителни увреждания ще бъде използвана мобилната лаборатория на програма Глоб@лни библиотеки - България, състояща се от 15 преносими компютъра. Лабораторията е оборудвана с необходимия за обученията софтуер, предоставен безвъзмездно от Фондация „Хоризонти”.
 
През месец септември бяха разработени учебна програма и методология за провеждане на надграждащи обучения по ИКТ. Обученията са 3-дневни, насочени към библиотекари от целевите библиотеки. Програмата за обучение се базира на препоръки, отправени от обучители и библиотекари, участвали в 11-дневното обучение по ИКТ.
 
Започна супервизията на обучители по направление 3: "Услуги в модерната библиотека  и направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”.
 
През месец септември започна разработването на програма и дизайн на тридневно надграждащо обучение по „Е-услуги в библиотеката”. Целта на надграждащите обучения е да подготвят библиотекарите ефективно да предоставят иновативни е-услуги в библиотеката, съответстващи на нуждите на потребителите: е-заетост, е-здраве и е-култура. Награждащите обучения по е-услуги в библиотеката са планирани за 2013 г.
 
Ръководителят на отдел „Обучение” - Диана Андреева, взе участие в третата среща на Работната група на специалистите „Обучение” (Training Working Group), която се проведе в периода 16-19 септември, 2012 г. в Сиатъл, САЩ. Беше представено и дискутирано състоянието на обучителните програми в страните, които участват в инициативата „Глобални библиотеки”. Официално беше представен и „отпразнуван” Наръчникът за организиране на обучения, разработен от групата в периода декември 2010 – март 2012 г. В края на срещата бяха набелязани следващите задачи и ангажименти на работната група.
Работна група "Обучения"
Среща на Работната група на специалистите "Обучение", Сиатъл,
16-19 септември, 2012 г.
 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
На 15 септември 2012 г. изтече крайният срок за подаване на кандидатурите в конкурса Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване. До 15 септември в Звеното за управление на програмата бяха получени 195 кандидатури от 126 библиотеки от цялата страна в петте категории на конкурса: е-умения, е-заетост, е-достъп, е-култура и Достойно остаряване с новите технологии.
Беше сформирана комисия за оценка на кандидатурите с участието на представители на Звеното за управление на програмата и институциите-партньори: Програмата на ООН за развитие, Министерство на културата и Българска библиотечно-информационна асоциация. Победителите в конкурса ще бъдат излъчени на 30 октомври 2012 г. по време на Национален форум Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване. Форумът ще се проведе в навечерието на Деня на народните будители и ще събере представители на регионални, общински и читалищни библиотеки и техните местни партньори от цялата страна, които предоставят електронни услуги и работят активно за електронно включване и приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество. Участие във форума ще вземат представители на Администрацията на Президента на Република България, Министерство на културата, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по затостта, Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, образователни и неправителствени организации.
 
През месец септември стартира работата на филмовата компания Агит Проп по изработването на серия от документални филми за промяната в обществените библиотеки в цялата страна и новите възможности за свободен достъп до информация и комуникация за потребителите. Първите две дестинации на екипа са читалищните библиотеки в с. Труд  и гр. Ихтиман. Очаква се първите два филма от поредицата да бъдат завършени през месец октомври и да бъдат представени на Националния форум Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване.
 
През месец август своята дейност стартираха консултанти по разработване на иновативни услуги в библиотеките по е-заетост и е-култура. През месец септември към тях се присъедини и консултант по е-здраве, който да разработи съдържание в тази тематична област и да подпомага библиотеките при предоставянето му. Дейността на консултатните по иновативни услуги се извършва в сътрудничество с екипа, разработващ надграждащите обучения по  „Е-услуги в библиотеката”, с цел библиотекарите да бъдат добре подготвени да предоставят новите услуги за граждани. Дейността на консултантите се подпомага от групи по интереси, съставени от активни библиотекари от цялата страна, които вече предоставят съответните услуги в своите библиотеки или имат интерес да ги развиват.
 
През месец септември се проведоха редица регионални тематични срещи в цялата страна, с цел обмяна на опит и добри практики при разраработването на иновативни услуги в библиотеките. Срещите се провеждат в партньорство между Програма Глоб@лни библиотеки - България и регионалните библиотеки и протичат под формата на интерактивен уъркшоп с участието на библиотекари, представители на програмата,  местни НПО, институции и бизнес организации.

На 4 септември 2012 г. в лекционната зала на Народна библиотека  „Иван Вазов”,  гр. Пловдив, се проведе регионална тематична среща „Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив”, съвместна инициатива на програма „Глоб@лни библиотеки - България” и Народна библиотека „Иван Вазов”.
Във форума взеха участие библиотекари, читалищни секретари и председатели от целевите библиотеки и читалищата в областта, представители на Общинските администрации, партньори от Областния информационен център и Националния алианс за работа с доброволци.
Срещата включваше работа по групи за разработване на иновативни електронни услуги. Резултатите по групи са:

 • „Арт работилница“ за деца и ученици
 • Създаване от библиотеката на туристическа фирма „Зелени балкани“ в партньорство с местни институции и бизнеса
 • Провеждане на кампания за превенция на ранните бракове и раждания в групата на ромите от 10 до 20-годишна възраст
 • Включване като доброволци в дейнсотите на библиотеките на деца с девиантно поведение 
 • Административно-информационно обслужване от страна на библиотеките за хора с увреждания, организиране на обучения, творчески работилници и „подвижна библиотека“

За повече информация, моля посетете: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/9569 
 

 
Регионална тематична среща „Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив”, 4 септември 2012 г., Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив
 
На 18 септември 2012 година в гр. Русе се проведе регионална тематична среща „Проектите – средство за допълнително финансиране на библиотеките”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки България” и Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе.
На срещата присъстваха библиотекари, секретари, представители на общинската администрация, партньори.
Срещата се проведе в две части. По време на първата част бяха направени редица приветствия и презентации от страна на общинска администраия, гр. Русе, Бюро по труда, гр. Русе, Европейски информационен център "Европа директно", гр. Русе, Областен информационен център, гр. Русе и др.
Втората част на срещата протече под формата на интерактивни занимания за участниците, според принципите на "световно кафене" под заглавието "Кафене с дъх на проекти". Сред дискутираните въпроси бяха: Какви нужди в библиотеката/читалището бихме решили, ако пишем проект? Какво ни пречи да реализираме идеите си за проекти, въпреки, че ги считаме за правилно избрани? По какви проблеми и как да обединим библиотеките/ читалищата, за да изработим съвместно проект? Кой може да ни бъде партньор в проектите? С какви ресурси разполагате за изработване на проект?
След края на интерактивната част всяка група представи вижданията и идеите си относно реализирането на проекти, свързани с библиотеката.
 
На 20 и 21 септември 2012 година в хотел „Боженци” – с. Черневци се проведе регионална тематична среща , съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” - Габрово. Темата на срещата „Нови възможности, услуги и партньорства в област Габрово чрез програма „Глоб@лни библиотеки – България” бе избрана с цел да се постави акцент върху промяната, настъпила в целевите библиотеки от началото на програмата през 2009 година, както и да бъдат споделени опит и добри практики по отношение на обслужването на потребителите, нови инициативи, привличане на нови партньори, работа с доброволци, медийна политика.
Предоставеното ИКТ оборудване за потребители и безплатният достъп до Интернет са сериозна основа за обогатяване на услугите, които библиотеките предлагат на потребителите и ги превръщат в модерни центрове за информация, комуникация и обучение.
В срещата участваха над 50 библиотечни специалисти от целевите библиотеки в област Габрово, представители на местната власт, представители на областната и общинска администрации, общински съветници, обучители по програмата, партньори от бизнеса, образователни и културни институции, неправителствени организации, дарители, медии.
Работата по групи предизвика особен интерес сред участниците, които имаха за задача да разработят нови услуги в библиотеката за деца и възрастни, проект за медийно партньорство за представяне на писатели, обучение на потребители.

За повече информация, моля посетете: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/9784 

Регионална тематична среща  „Нови възможности, услуги и партньорства в област Габрово чрез програма „Глоб@лни библиотеки – България”, с. Черневци, 20-21 септември, 2012 г.
 
На 26 и 27 септември 2012 в гр. Правец се проведе регионална тематична среща "Програма Глоб@лни библиотеки - България  - основа за местни партньорства". Това е втората тематична среща за Софийска област, в която участваха над 50 библиотекари от Северозападната част на областта – общините Ботевград, Правец, Своге, Етрополе, Костинброд и представители на целевите библиотеки от Столична община.
По време на срещата бяха направени редица презентации от представители на програма Глоб@лни библиотеки - България, участник в международната академия за млади библиотекари в Латвия, Областен информационен център София-Град и София-Област, читалищни библиотеки от областта.
Две от сесиите на срещата бяха посветени на работа по групи, с цел разработване на модели на нови услуги в библиотеките.
Разработени бяха следните услуги:
 •  Информиране за кандидатстване по оперативните програми и предоставяне на база за обучение
 •  ”Научи ме, за да те науча” - обучение на пенсионери за ползване на ИКТ оборудването, придобиване на Е - умения
 •  „Един ден в света на приказките”  - услугата е предназначена за ученици до 4 клас, като целта е да се развиват творческите им умения
 •  Предоставяне на информация за свободните работни места в партньорство с бюрото по труда и местни бизнесмени
 •  Ограмотяване на жени и младежи от ромски произход по въпросите на семейното планиране

За повече информация, моля посетете: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/9994 
 

   
Регионална тематична среща - Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства”, гр. Правец, 26-27 септември, 2012 г.
 
На 27 – 28 септември, 2012 г. в гр. Балчик се проведе регионална тематична среща на тема "Програма Глоб@лни библиотеки - портал към бъдещата модерна библиотека", организирана съвместно от РБ „Партений Павлович” – Силистра и Програма Глоб@лни библиотеки - България.  .
Близо 60 библиотечни специалисти от областта имаха възможност да споделят полезен опит и нови практики. По време на работата по групи възникнаха идеи за нови библиотечни услуги, където участниците заедно измислиха и представиха нови услуги,  които могат да бъдат предлагани в библиотеките в партньорства с НПО, местна власт, клубни обединения, образователни институции и бизнес организации.
В работата на срещата участие взеха и представители на местната власт от община Дулово, Кайнарджа и Тутракан. „Ефектът от подобни срещи е огромен, тъй като те дават идеи и контакти на хора работещи в сферата на библиотеките и читалищата”, споделят участниците, като допълват, че наученото подпомага работата им по места и прави библиотеките модерни места за среща на хора и идеи.

За повече информация, моля посетете: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/9734
 

 Регионална тематична среща "Програма Глоб@лни библиотеки - портал към бъдещата модерна библиотека", гр. Балчик, 27-28 септември 2012 г.
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
През месец септември продължават дейностите по системата за онлайн обучение на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Съгласно предварителния план, системата е вече инсталирана и с разработена визия. Предстои попълването й със съдържание и тестването й, преди да започне да се използва в реални обучения.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
На  20 септември 2012 г. изпълнителят на междинното проучване за оценка на въздействието на програма Глоб@лни библиотеки - България, агенция „Алфа рисърч”, приключи с теренната работа по количествените проучвания с библиотекари и потребители на библиотеките и с националното представително проучване. Проучванията имат за цел набиране на информация, относно  ролята на компютрите и интернет в живота на потребителите, уменията им за работа с компютри и интернет, мястотото и ролята на книгите, четенето и обществените библиотеки, традиционни срещо "нови" услуги в библиотеките и др. Тази информация ще подпомогне Звеното за управление на програмата да отчете ефекта върху потребителите и да адаптира бъдещите си дейности спрямо потребностите на гражданите.
 
През втората половина на месец септември стартира подготвителната фаза за провеждане на пан-европейско проучване на обществените библиотеки, което ще обхване 17 държави-членки на Европейския съюз. Проучването е инициирано от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да открои приноса на обществените библиотеки, разполагащи с модерно ИКТ оборудване, за подобряване живота на местните общности, като по този начин насърчи европейските политици да припознаят библиотеката като ключов партньор за постигането на някои от основните цели на Европейската стратегия за развитие – Европа 2020.
Програма „Глобални библиотеки - България” оказва съдействие на местния екип на социологическа агенция TNS, която е избрана за осъществяване на проучването, при подготовката на съответните материали и цялостната организация на дейностите.
 

@ През м. октомври 2012 г. предстои

 
 • Провеждане на обучения за библиотекари по всички направления;
 • Финализиране на график за обучения на хора със специфични потребности;
 • Финализиране на график за награждащи обучения по ИКТ;
 • Провеждане на онлайн конференция на обучителите по ИКТ;
 • Супервизия на обучители по направления 3, 4 и 5;
 • Разработване на програма и методология за обучение на библиотекари за предоставяне на електронни услуги в библиотеката;
 • Попълване на системата за онлайн обучение с учебни материали по Направление 1 – „ИКТ” и Направление 3 – „Услуги в модерната библиотека”;
 • Анализ на тримесечните отчети на библиотеките по програмата за периода юли-септември 2012 г.;
 • Провеждане на фокус групи с участие на библиотекари, потребители на библиотеки и представители на местни власти и институции, като част от междинното проучване за оценка на въздействието на програмата;
 • Провеждане на Национален форум Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване и награждаване на победителите в конкурса
 • Провеждане на Работна група по програма Глоб@лни библиотеки - България
 • Провеждане на регионални тематични срещи в област Перник и област Варна

 Изготвил: Десислава Маринова, специалист Връзки с обществеността и събития

 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg