You are here

Проект ADELE - Подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа

Фондация Глобални библиотеки - България започва изпълнението на проект ADELE - подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа. Проектът има за цел да насърчи реален преход в библиотеки в Европа в използването на цифрово инструменти чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни. Транснационалният консорциум участващ в ADELE има за цел да направи  предложения за инициативи за неформално образование, насочени към възрастни, с организиране на дейности, извършвани чрез цифрови инструменти в библиотеките. По-конкретно, проектът предвижда разработването на безплатен и адаптивен уеб-базиран инструмент, който да помогне на организациите, активни в образованието за възрастни, и по специално библиотеките, да обмислят как използват или как най-добре да използват цифровите технологии.
В изпълнението на проекта ще се включат 25 библиотечни специалисти от регионалните библиотеки в страната, които ще тестват и дадат предложения относно онлайн инструмента за оценка на въвеждането на нови технологии в библиотеки за подобряване на работната среда и услугите за потребителите.
Проектът ADELE ще постави основата за създаване на благоприятна среда за насърчаване на широк регионален и европейски обмен на успешен реален опит за насърчаване на дигитални инициативи и дигитални умения. Крайната цел ще бъде развитието и укрепването на местни, национални и европейски мрежи за насърчаване на дигиталните инициативи в библиотечната сфера.
В изпълнение на проекта ще се проведат четири национални и/или международни обучителни семинари, насочени към библиотекари и библиотечни специалисти. Семинарите ще са фокусирани върху използването на цифрови технологии, включват дейности за работа в мрежа, посещения в различни библиотеки от страните партньори и срещи с опитни лектори и специалисти в областта. 
От българска страна участие в проекта ще вземат 25 библиотечни специалисти от регионални, общински и читалищне библиотеки.

Партньори по проекта са: Local Government Management Agency, Dublin, Ireland - координатор, Public Libraries 2030, Brussels, Belgium, European Grants International Academy, Foligno, Italy
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Roma, Italy, Global Libraries Bulgaria Foundation, Sofia, Bulgaria
Проектът е финансиран с договор 2021-1-IE01-KA220-ADU-000029436 по програма Еръзъм на Европейската комисия и със срок на изпълнение март 2022 - февруари 2024 г.