You are here

Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Предстои обявяването на четвърта и последна покана за предложения по ОП "Югоизточна Европа" 2007 - 2013. Информация очаквайте между 3 и 7 октомври 2011 г. на: http://www.southeast-europe.net.

Кандидатстването ще се извърши в една стъпка - директно подаване на формуляр за кандидатстване, без предварително заявяване на интерес, както бе при предходните покани.

Целта на Оперативната програма за Югоизточна Европа е да повиши качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за кохезията, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение.

Тази цел се преследва чрез следните 5 приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: „Насърчаване на иновациите и предприемачеството"

Целта на този приоритет е да подкрепи иновациите, предприемачеството, икономиката, основана на знанието и да разшири възможностите за интеграция и икономически връзки в района. За постигане на целта, проектите трябва да попадат в една от следните сфери на влияние:

AoI 1.1: Развитие на мрежи за технологии и иновации в специфични области;
AoI 1.2: Развитие на благоприятна среда за иновативно предприемачество;
AoI 1.3: Подобряване на условията в средата с цел проправяне път на иновациите.

Приоритетна ос 2: „Опазване и подобряване на околната среда"

Целта на тази приоритетна ос е да преодолее затрудненията, породени от ограниченията на национално ниво, да предвиди бъдещи заплахи и възможности по отношение на околната среда, както и да разработи общи транснационални мерки за опазване на природата и хората в Югоизточна Европа.
Сферите на влияние включват:

AoI 2.1: Подобряване на интегрираното управление на водите и превенция от наводнения;
AoI 2.2: Подобряване на превантивните действия по отношение на рисковете на околната среда;
AoI 2.3: Подкрепа за сътрудничеството в управлението на националните богатства и защитените територии;
AoI 2.4: Подкрепа за енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите.

Приоритетна ос 3: „Повишаване на достъпността"

Сферите на влияние по отношение на физическата и виртуалната достъпност са:

AoI 3.1: Подобряване на координацията, планирането и сътрудничеството за първокласни и второкласни транспортни мрежи;
AoI 3.2: Развитие на стратегии за преодоляване на „дигиталното разделение";
AoI 3.3: Подобряване на условията за развитие на многокомпонентни платформи.

Приоритетна ос 4: „Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж"

Целта на този приоритет е да се предприемат различни по форми превантивни действия и да се подкрепят многосекторните фактори за развитие, които ясно да допринесат за взаимодействието на икономическите, екологичните, социалните и правителствените въпроси, така че да се постигне устойчиво развитие на градовете и регионите.
Сферите на влияние включват:

AoI 4.1: Работа по важни въпроси за големите градове (метрополитените) и регионалните системи от населени места;
AoI 4.2: Развитие на балансирани модели на атрактивни и достъпни територии в растеж;
AoI 4.3: Подпомагане използването на културните ценности за развитие.

Разполагаемите средства по поканата възлизат на поне 43 млн. евро от ЕФРР, 6 млн. евро от ИПП и 1 млн. евро от ЕИДП.

Проектите по програма "Югоизточна Европа" 2007 - 2013 г. се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) до 85%. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (МРРБ) предоставя до 15% национално съфинансиране към бюджетите на българските партньори.

Ако имате проектна идея и търсите партньори, можете да публикувате резюме на своя проектна идея в раздела за търсене на партньори на адрес: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/. Инструментът за търсене на партньори е база данни с информация и контакти, където потенциалните кандидати могат да разгледат всички публикувани до момента проектни идеи, да сортират по приоритет и да намерят подходяща за тях проектна идея или партньор.

Очаква се поканата да бъде обявена с краен срок между 21 и 25 ноември 2011 г.